Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om genopførelse af nedbrændte bygninger


Skrivelse om genopførsel af nedbrændte bygninger

På grundlag af en række henvendelser fra bygningsmyndigheder til byggestyrelsen om retningslinjerne for, hvem der i det enkelte tilfælde skal afgøre, hvordan genopførelse af en helt eller delvis nedbrændt bygning skal betragtes i relation til byggelovgivningen, skal byggestyrelsen udtale følgende:

Det tilkommer kommunalbestyrelsen som bygningsmyndighed ud fra bestemmelserne i § 2 i byggeloven at afgøre, om der i det enkelte tilfælde af genopførelse (retablering) af en nedbrændt bygning foreligger ny bebyggelse', ombygning' eller andre forandringer i bebyggelse', og i sidste tilfælde at afgøre, i hvilket omfang byggelovgivningen vil finde anvendelse. Kommunalbestyrelsens afgørelse må i det enkelte tilfælde undergives en konkret vurdering af nedbrændingens omfang m.v. Det tilføjes, at kommunalbestyrelsens afgørelse vil kunne påklages i overensstemmelse med bestemmelserne i byggelovens § 23.

Man skal endvidere oplyse, at ifølge anerkendte brandforsikringsselskabers vedtægter dækkes i tilfælde af delvis nedbrænding værdien af tilbagestående bygningsdele - rudera - i situationer, hvor lovgivningen hindrer en bygnings genopførelse på tomten efter en brand.

Officielle noter

Ingen