Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse vedrørende godtgørelse i fastprissager som følge af »1.ledighedsdag« Til samtlige ministerier og styrelser


Ved lov nr. 840 af 21.12.1988 om ændring af loven om arbejdsmarkedsforsikring er der gennemført en pligt for arbejdsgiveren til at afholde udgiften ved 1. ledighedsdag for ansatte.

Ved bygge- og anlægsarbejder, der udføres efter Byggestyrelsens cirkulære af 11.11.1981 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder vil Byggestyrelsen betragte denne ordning som et statsligt pålæg, for hvilket bygherrerne kan yde entreprenørerne godtgørelse ud over den faste pris i det omfang, der er tale om dokumenterede merudgifter for entreprenøren.

Det er en betingelse, at tilbudet er afgivet før 21.12.1988.

Bygherren må tage stilling til, hvilken dokumentation der kan anses for tilstrækkelig. Eventuelt kan bygherren tiltræde, at merudgiften beregnes ud fra en fordeling efter entreprisesum på samtlige entreprenørvirksomhedens entrepriser, der kan falde ind under godtgørelsesordningen.

Det er endelig en betingelse, at merudgiften udgør mindst 0,5% af entreprisesummen og mindst 3.000 kr.

Pdv

Flemming Lethan

Officielle noter

Ingen