Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vedr.: Godkendelse af skorstensforinger af stål


Til

bygningsmyndighederne

Vedr.: Godkendelse af skorstensforinger af stål

I bygningsreglement for småhuse 1985 er der i afsnit 9.4.8 fastsat, at stålskorstene, skorstenselementer og skorstensforinger skal være godkendt af Boligministeriet.

Kravet om godkendelse af foringer af stål træder ifølge den anførte bestemmelse i kraft den 1. april 1986, idet sådanne stålforinger sidestilles med stålskorstene.

Det viden- og erfaringsgrundlag, som er nødvendigt for at fastlægge relevante prøvnings- og godkendelsesbetingelser for foringer af stål, er imidlertid på nuværende tidspunkt ikke fuldt ud til stede.

På denne baggrund skal man meddele, at ikraftrædelsen af bestemmelsen i bygningsreglement for småhuse 1985, afsnit 9.4.8 udskydes til den 1. april 1987 for så vidt angår skorstensforinger af stål.

Pdv

eb

Hans M. Henningsen

Ekspeditionssekretær

Officielle noter

Ingen