Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse vedrørende solvarmeanlæg med olie som varmebærende medie, hvor anlæggene anvendes til opvarmning af beboelsesbygninger


Ifølge bestemmelserne i bygningsreglement 1982, kapitel 12.2, stk. 1 og i bygningsreglement for småhuse 1985 afsnit 8.1.4 skal varmeanlæg udføres således, at de ikke medfører brand- og eksplosionsfare.

For solvarmeanlæg, der har olie som varmebærende medie og som anvendes til opvarmning af beboelsesbygninger vil Byggestyrelsen anse bygningsreglementernes sikkerhedskrav til varmeanlæg for opfyldt, hvis oliens flammepunkt er mindst 10 grader C højere end anlæggets maksimale stagnationstemperatur.

Pdv

eb

John Larsen

civilingeniør

Officielle noter

Ingen