Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse vedrørende privatejede vindmøller


Danske El-værkers Forening, ELSAM og ELKRAFT har indgået en aftale med Energiministeriet om øget anvendelse af vedvarende og indenlandske energikilder i elproduktion.

Dansk Elværkers Forening har på denne baggrund meddelt Byggestyrelsen, at det elforsyningsmæssigt vil være af stor betydning, at de lokale elselskaber orienteres af kommunerne om ansøgninger om byggetilladelse til privatejede vindmøller, således at selskaberne herved på et tidligt tidspunkt får kendskab til konkrete planer om etablering af privatejede vindmøller, herunder kendskab til den fysiske placering i forhold til elnettet og transformerstationer.

Foreningen har nærmere anført, at en sådan orientering vil give elforsyningen betydeligt bedre muligheder for, dels på et tidligt tidspunkt at vurdere, om den enkelte ejer opfylder Energiministerets betingelser for at opnå anlægstilskud og dermed blive berettiget til tilslutning til el-nettet, dels i det omfang det er muligt at undgå elforsyningsmæssigt uheldige placeringer af privatejede vindmøller. Placeringer der i givet fald kan påføre øvrige forbrugere betydelige omkostninger til ny transformator eller netværksforstærker.

Byggestyrelsen skal efter forhandling med Energiministeriet og Kommunernes Landsforening på denne baggrund henstille, at kommunerne ved modtagelse af ansøgninger om byggetilladelse til opførelse af private vindmøller orienterer det lokale elselskab herom fx. ved fremsendelse til elselskabet af en kopi af ansøgningen således, at selskabet på denne måde på et tidligt tidspunkt får kendskab til den planlagte vindmøleopstilling. Det bemærkes, at ansøgningen om byggetilladelse skal behandles på sædvanlig måde, og at orienteringen til det lokale selskab ikke har virkning for byggesagsbehandlingen.

Pdv

eb

Elsebeth Jarl

fuldm.

Officielle noter

Ingen