Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vedrørende pristalsregulering af gebyrer for byggesagsbehandling


I bygningsreglement for småhuse 1985, afsnit 1.12.4, er fastsat, at standard- og andre gebyrer pristalsreguleres efter det i medfør af lov nr. 83 af 16. marts 1963 med senere ændringer beregnede reguleringspristal med basis januar 1980=100.

Efter oplysning fra Danmarks Statistik er beregningen og offentliggørelsen af reguleringspristallet indstillet fra den 1. august 1990 og erstattet af nettoprisindekset, jf. bekendtgørelse nr. 529 af 10. juli 1990 af lov om beregning af et nettoprisindeks.

Reguleringspristallet med basis januar 1980=100 ved videreførelse på grundlag af nettoprisindekset frem til oktober 1991 gav et indeks på 189,3. Efter oplysning fra Danmarks Statisik kan dette indeks sidestilles med nettoprisindekset med basis januar 1975=100, som oktober 1994 var opgjort til 293,2.

Danmarks Statistik har endvidere oplyst, at nettoprisindekset med basis januar 1975=100 for oktober 1995 er opgjort til 298,5.

Det i kap. 1.12.1 omhandlede standardgebyr på 500 kr. forhøjes herefter til 792 kr.

Det i kap. 1.12.2 omhandlede standardgebyr på 250 kr. forhøjes til 396 kr.

Regulering af de i medfør af afsnit 1.12.3 i bygningsreglement for småhuse 1985 fastsatte gebyrer foretages således:

 

        Fremtidigt gebyr/grundbeløb= 

        Gældende gebyr/grundbeløb x 298,5 

        --------------------------------- 

              293,2 

Pdv

eb

Jannie B. Rossen

Officielle noter

Ingen