Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af cirkulære om tjeneste- og lejeboliger

(Til samtlige ministerier)

 

Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har indgået vedlagte aftale af 27. februar 2004 (bilag 1) om ændring af aftale af 16. marts 1989 om boligbidrag for tjenesteboliger.

Som konsekvens heraf formuleres § 32, stk. 1, i Finansministeriets cirkulære nr. 32 af 16. marts 1989 om tjeneste- og lejeboliger således:

”Boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger reguleres årligt pr. 1. august efter Danmarks Statistiks oplysninger om den procentvise stigning i huslejen fra januar i det foregående år til januar i reguleringsåret.”

Første regulering efter de nye regler sker pr. 1. august 2004.

Forhøjelsen af boligbidraget skal som hidtil ske med 3 måneders varsel. Det vil sige, at varsel skal gives inden 1. maj, hvis forhøjelsen skal have virkning fra 1. august.

Cirkulære om reguleringen pr. 1. august 2004 forventes udsendt ultimo marts 2004.

Der skal således ikke foretages regulering af boligbidrag pr. 1. juni 2004 og varsling skal ikke ske pr. 1. marts 2004.

Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 27. februar 2004

P.M.V.
E.B.
Torben Møller


Bilag 1

Aftale mellem Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer om ændring af aftale om boligbidrag for tjenesteboliger

I henhold til § 14, stk. 2, og § 45, stk. 1, i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 597 af 24. juni 2004 af lov om tjenestemænd aftales følgende:

§ 6, stk. 1, i aftalen af 16. marts 1989 mellem Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer formuleres således:

”Boligbidrag for tjenesteboliger reguleres årligt pr. 1. august efter Danmarks Statistiks oplysninger om den procentvise stigning i huslejen fra januar i det foregående år til januar i reguleringsåret.”

 

 

København, den 27. februar 2004

 

 

 

 

Statsansattes Kartel

Peter Waldorff

 

 

 

Statstjenestemændenes

Centralorganisation II

Tommy Agerskov Thomsen

 

Akademikernes

Centralorganisation

Sine Sunesen

 

Lærernes Centralorganisation

Anders B. Christensen

 

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Torben Møller

 

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 012-04