Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om kvalitetssikring og teknisk rådgivning og bistand m.v. ved forbedringsarbejder efter lov om byfornyelse og boligforbedring


Indledning

Med virkning for byggearbejder, der blev påbegyndt projekteret efter den 31. december 1986, blev der ved Byggestyrelsens cirkulære nr. 166 af 12. november 1986 (herefter kvalitetssikringscirkulæret) om kvalitetssikring af byggearbejder fastsat krav om, at statsstøttet og statsligt byggeri i det væsentlige skulle kvalitetssikres.

For andet statsstøttet byggeri end byggeri, som får tilsagn om støtte efter lov om boligbyggeri, gælder dog, at kvalitetssikringscirkulæret, jf. § 1 c, først får virkning, når vedkommende styrelse træffer bestemmelse derom. Det er samtidig i § 1, stk. 2, bestemt, at ombygningsarbejder i et nærmere angivet omfang er omfattet.

Ved Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære nr. 120 af 26. juni 1990 er der truffet bestemmelse om, at kvalitetssikringscirkulæret finder anvendelse på forbedringsarbejder, som udføres med offentlig støtte efter lov om byfornyelse og boligforbedring.

Denne vejledning indeholder en gennemgang af ovennævnte cirkulære af 26. juni 1990 og vedrører følgende:

1. Cirkulærets område

2. Cirkulærets formål

3. Kvalitetssikringens indhold

4. Forbedringsarbejder der skal kvalitetssikres

5. Teknisk rådgivning og bistand

6. Ikrafttræden

Afsnit 1

Cirkulærets område

Cirkulæret gælder for forbedringsarbejder, der gennemføres med offentlig støtte efter lov om byfornyelse og boligforbedring.

Afsnit 2

Cirkulærets formål

Cirkulærets formål er ved hjælp af kvalitetssikring i videst muligt omfang at forebygge skader og andre svigt i de bygninger, som ombygges med støtte efter lov om byfornyelse og boligforbedring.

Indførelse af reglerne om kvalitetssikring er et led i gennemførelsen af ansvars- og kvalitetssikringsreformen på byfornyelseslovens område. Herved opnås en harmonisering af de regler, som gælder for det samlede statslige og statsstøttede byggeris område.

Gennemførelsen af ansvars- og kvalitetssikringsreformen på byfornyelseslovens område medfører herefter, at der på samme tid træder regler i kraft om etablering af byggeskadefond vedrørende byfornyelsesforanstaltninger, førregistrering af bygninger og kvalitetssikring af byggearbejder.

Byggestyrelsens cirkulære nr. 91 af 25. juni 1986 om ansvarsforhold ved byggearbejder (herefter ansvarscirkulæret) hvorved regler om 5-års entreprenør- og leverandøransvar fastsættes, gælder bl.a. når der til arbejdet ydes statsstøtte eller statslig udgiftsrefusion. Ansvarscirkulæret gælder således for forbedringer, der udføres efter byfornyelsesloven og saneringsloven. På saneringslovens område er Bygge- og Boligstyrelsen imidlertid indforstået med, at forbehold om 5-års ansvar suppleres med særlige vilkår, som tilgodeser sælgere af ejendommene omfattet af det 20-årige sælgeransvar.

Om ansvarsreformens nærmere indhold henvises til ansvarscirkulæret samt vejledning hertil. Der vil herudover på et senere tidspunkt blive fastsat nærmere regler om drift og vedlighold samt 5-års eftersyn for ejendomme ombygget efter byfornyelsesloven, i lighed med de regler der er under udarbejdelse for bl.a. det almennyttige byggeris område.

Afsnit 3

Kvalitetssikringens indhold

Ifølge kvalitetssikringscirkulæret omfatter god kvalitetssikringsskik en fagmæssig og omhyggelig brug af den byggetekniske og organisatoriske viden, der på tidspunktet for en ydelse findes i fagkredse om sikring af ydelsens kvalitet.

Reglerne om kvalitetssikring går i hovedtræk ud på følgende:

  • 1) De enkelte ydelser under projektering og udførelse skal kvalitetssikres.
  • 2) Der skal under udførelsen og i forbindelse med afleveringen sikres en effektiv kontrol med den samlede kvalitet.

Med reglerne om kvalitetssikring er det ikke hensigten at angive udtømmende, hvad der skal ske. Linien er at angive en række mål, medens der er metodefrihed med hensyn til selve indsatsen for kvalitetssikring. Det er således op til den enkelte bygherre, hvorledes vedkommende vil forpligte sine rådgivere og entreprenører til at kvalitetssikre deres ydelser.

Kvalitetssikring er velkendt. Der har altid været fastlagt rutiner og gjort anden særlig indsats for at sikre det, der er det væsentlige for byggeriets parter: at ydelserne er i orden.

Denne indsats har imidlertid i mange tilfælde været utilstrækkelig, hvad de mange byggeskader og andre svigt i byggeriet viser. Der er derfor behov for en forstærket og systematiseret kvalitetssikring.

Reglerne i kvalitetssikringscirkulæret indebærer således, at de krav, som almindeligvis har været gældende vedrørende kvalitetssikring af byggearbejder, nu også omfatter, at kvalitetssikringen gennemføres systematisk, og at dokumentation herfor sikres.

Der henvises i øvrigt til ovennævnte cirkulære nr. 166 af 12. november 1986 om kvalitetssikring af byggearbejder samt vejledning hertil, idet nærmere oplysninger om kvalitetssikring kan indhentes der.

Afsnit 4

Forbedringsarbejder der skal kvalitetssikres

Forbedringsarbejder, som gennemføres efter lov om byfornyelse og boligforbedring, skal kvalitetssikres for at opnå byggeskadefondsdækning, idet byggeskadefondens område er sammenfaldende med kvalitetssikringscirkulærets.

Kvalitetssikringscirkulærets § 1, stk. 2, angiver, at ombygningsarbejder skal kvalitetssikres, når disse gennemføres efter et projektmateriale og har et sådant omfang, at de i det væsentlige organiseres og afvikles som en byggesag.

Bestemmelsen fastsætter herved den nedre grænse for kravet om kvalitetssikring af ombygningsarbejder. Vurderingen af hvorvidt et ombygningsarbejde skal kvalitetssikres beror således på et skøn i den konkrete sag.

Dog vil ombygningsudgiften kunne være vejledende for dette skøn, idet ombygningsudgifter, der samlet andrager mere end 400.000 kr. ekskl. moms medfører, at arbejdet som hovedregel skal udbydes i licitation, jf. Byggestyrelsens cirkulære nr. 50 af 14. april 1989 om udbud af bygge- og anlægsarbejder.

Kravet om udbud medfører, at der skal udarbejdes udbudsmateriale, som almindeligvis sker på grundlag af et projektmateriale. Et ombygningsarbejde, som gennemføres efter et projektmateriale vil formodentlig i de fleste tilfælde også blive gennemført som en byggesag.

Det vil således være den overvejende hovedregel, at ombygningsarbejder med en samlet udgift på over 400.000 kr. ekskl. moms vil være omfattet af kravet om kvalitetssikring.

I det omfang det pågældende ombygningsarbejde er undtaget fra udbudscirkulærets hovedregel om udbud, svækkes værdien af denne hovedregel i sagens natur. I stedet må afgørelsen således træffes på grundlag af kvalitetssikringscirkulærets afgrænsning.

Kvalitetssikringen vedrører den planlagte ombygning, og omfatter således ikke de eksisterende bygningsdele bortset fra de dele, som berøres af tilslutningen til de nye dele. For kvalitetssikringen heraf udgør førregistreringen et væsentligt grundlag.

Afsnit 5

Teknisk rådgivning og bistand

Efter cirkulærets § 3 vil det nu også på byfornyelseslovens område være et krav, at de af Boligministeriet godkendte Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) finder anvendelse, når der indgås aftaler om teknisk rådgivning og bistand ved forbedringsarbejder efter byfornyelsesloven.

Det skal i denne forbindelse oplyses, at ABR 89 ikke regulerer hverken den enkelte ydelses omfang eller det enkelte honorars størrelse, idet det, jf. Bygge- og Boligstyrelsens cirkulæreskrivelse nr. 30 af 28. februar 1990 om ophævelse af bestemmelserne om ydelser og honorering af teknisk rådgivning i statslig og statsstøttet bygge- og anlægsvirksomhed, er op til parterne at fastlægge dette.

ABR's bestemmelser kan fraviges ved aftale. Der henvises iøvrigt til det gældende ABR-regelsæt. De statslige og statsstøttede bygherrer bør dog, jf. ovennævnte cirkulære, være meget tilbageholdende med at fravige ABR 89 og med at acceptere forslag fra rådgivere herom.

Afsnit 6

Ikrafttræden

Cirkulæret træder i kraft den 4. juli 1990 og får virkning for forbederingsarbejder, der udbydes den 4. juli 1990 eller senere.

Bygge- og Boligstyrelsen, den 26. juni 1990

H. E. RASMUSSEN

/Lisbeth Jordan

Officielle noter

Ingen