Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning til bekendtgørelse om bemyndigelse af kommunalbestyrelsen til at udøve Boligministeriets beføjelser vedrørende ældre deklarationer eller servitutter


Ad § 1

I de byggelove, der var gældende før 1. februar 1977, dvs. Købstadsbyggeloven, Landsbyggeloven og de særlige byggelove for København og Frederiksberg kommuner, blev dispensationer i en række tilfælde betinget af, at der blev pålagt ejendommene deklarationer eller servitutter, der ikke kunne aflyses uden kommunalbestyrelsens og Boligministeriets (eventuelt Indenrigsministeriets eller Justitsministeriets) samtykke.

Sådanne deklarationer eller servitutter kan fx. være lyst som betingelser for dispensationer fra tidligere byggeloves bestemmelser om:

- Friarealernes størrelse og udformning,

- højde i forhold til vej, naboskel og anden bebyggelse på samme grund (de skrå højdegrænseplaner),

- afstand i forhold til vej, naboskel og anden bebyggelse på samme grund,

- bygningers indretning,

- udførelse af bygningskonstruktioner,

- brandtekniske krav,

- varmeisolering,

- lydforhold,

- ildsteder og skorstene,

- ventilation,

- installationer, og

- tekniske/konstruktive krav til sommerhuse.

Et særligt område vedrører vedligeholdelsesdeklarationer på huse med særlig byggemåde. I Indenrigsministeriets cirkulære af 2. juli 1947 angående bygningsdispensationer til opførelse af huse med særlig byggemåde, jf. Arbejds- og Boligministeriets cirkulære af 3. april 1950 og Indenrigs- og Boligministeriets cirkulære af 24. marts 1954, blev der meddelt de lokale bygningsmyndigheder beføjelse til at tillade opførelse af særlige enfamiliehuse, som var godkendt til opførelse med statslån i henhold til lov af 15. marts 1947 om finansiering af boligbyggeri med særlig byggemåde. Sådanne tilladelser skulle i alle tilfælde betinges af, at der på de pågældende ejendomme forud for pantegæld blev tinglyst deklaration om, at tilladelsen kunne inddrages, såfremt der på grund af mangelfuld vedligeholdelse af bebyggelsen fandtes anledning dertil. Deklarationen skulle indeholde en bestemmelse om, at den ikke kunne aflyses uden ministeriets samtykke. Også disse vedligeholdelsesdeklarationer, såvel for ejendomme, hvortil der er ydet statsstøtte, som for ejendomme uden sådan støtte, er omfattet af bemyndigelsen i bekendtgørelsens § 1.

I bekendtgørelsens § 1, stk. 2 er fastsat, at bemyndigelsen kun angår sådanne deklarationer eller servitutter, som er pålagt som vilkår for dispensationer m.v. fra sådanne bestemmelser i tidligere byggelove, som svarer til det lovstof, som er indeholdt i den i dag gældende byggelov, jf. ovennævnte oversigt. Samtykke til aflysning af deklarationer, der vedrører lovgivning, som ikke længere henhører under Boligministeriets ansvarsområde, skal også fremover meddeles af det ministerium, som i dag må anses for at være rette myndighed.

Ad § 2

Samtykke til aflysning af en af de omhandlede deklarationer eller servitutter forudsætter, at der fremsættes begæring herom fra vedkommende ejer eller dennes befuldmægtigede.

Mange af de deklarationer eller servitutter, som ønskes aflyst, er meget gamle, og det kan derfor være vanskeligt at fastslå, i henhold til hvilken lovgivning deklarationen eller servitutten i sin tid blev pålagt ejendommen. For at kunne vurdere, om samtykke til aflysning af en deklaration eller servitut bør gives, bør det imidlertid forsøges afklaret, på hvilket grundlag og med hvilket formål deklarationen eller servitutten blev pålagt ejendommen.

Det vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om der stadig er behov for at fastholde de betingelser og vilkår, som er angivet i deklarationen eller servitutten. Kommunalbestyrelsen må ved vurderingen af, om samtykke til aflysning skal meddeles, foretage samme afvejning, som sker ved vurdering af, om dispensation kan meddeles i henhold til byggelovens § 22, stk. 1, dvs. vurdere om samtykke til aflysning skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser i deklarationen eller servitutten.

Ved samtykke til aflysning af de under ad § 1 nævnte vedligeholdelsesdeklarationer på huse med særlig byggemåde skal husets vedligeholdelsestilstand vurderes som forsvarlig.

Boligministeriet har normalt været imødekommende med at give samtykke til aflysning af ældre deklarationer og servitutter, efter at ovennævnte vurderinger er foretaget.

Ad § 3

Boligministeriets skrivelse af 11. december 1973 til samtlige bygningsmyndigheder om bemyndigelse for bygningsmyndighederne til at meddele samtykke til aflysning af vedligeholdelsesdeklarationer på huse med særlig byggemåde ophæves ved bekendtgørelsen, og sådanne deklarationer er herefter omfattet af bemyndigelsen i bekendtgørelsen.

Byggestyrelsen, den 19. juli 1989

Flemming Lethan

/ Ella Blousgaard

Officielle noter

Ingen