Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning vedrørende de brandmæssige forhold i forbindelse med overdækkede gårde og gader


Byggestyrelsen og Statens Brandinspektion har i den senere tid modtaget en række henvendelser om de brandmæssige problemer vedrørende glasoverdækning af gårde og gader i forbindelse med såvel eksisterende som ny bebyggelse.

Sådanne overdækninger giver anledning til øget risiko for røg- og brandspredning i bebyggelsen, samtidig med at brandvæsenets redningsindsats og slukningsmuligheder vanskeliggøres i betydelig grad.

Da hverken bygge- eller brandlovgivningen indeholder detaljerede bestemmelser, der tager specielt sigte på indretning af bebyggelser af denne art, skal Byggestyrelsen i den anledning vejledende udtale følgende:

Hjemmel:

Glasoverdækning af arealer er normalt omfattet af byggelovgivningen og behandlingen må ske ved en konkret bedømmelse i hver enkelt sag med hjemmel i bygningsreglement 1982, kapitel 6.1, stk. 4. Herefter skal kommunalbestyrelsen som bygningsmyndighed fastsætte de krav, der anses for nødvendige for at tilvejebringe forsvarlige forhold, jf. kapitel 6.1, stk. 1.

Brandinspektørens medvirken:

Med hensyn til sagsbehandlingen af sådanne projekter skal Byggestyrelsen henlede opmærksomheden på § 9 i Justitsministeriets instruks af 4. januar 1983 for Brandinspektører i kommuner med brand- eller beredskabskommission, hvorefter brandinspektøren skal bistå kommunens bygningsmyndighed med den brandtekniske byggesagsbehandling i det omfang, der i hver enkelt kommune træffes aftale herom.

Brandfarlige virksomheder:

Opmærksomheden skal endvidere henledes på, at overdækning af arealer ved virksomheder og oplag, der i brandlovgivningen er klassificeret som brandfarlige, kun må finde sted, når der tillige er indhentet tilladelse fra den stedlige brandmyndighed.

Hovedprincipper:

Bebyggelser med glasoverdækkede arealer kan efter Byggestyrelsens opfattelse bedømmes ud fra 2 hovedprincipper:

1. Den samlede bebyggelse incl. det overdækkede areal dækkes med automatisk sprinkleranlæg.

2. Der udføres brandventilationsåbninger i overdækningen af en sådan størrelsesorden, at det overdækkede areal i brandmæssig henseende kan betragtes som ikke overdækket.

1. Sprinklerløsning

Ved en sprinklerløsning skal sprinkleranlæg udføres som angivet i kapitel 6.2, stk. 5. Det samlede etageareal (bygninger med tilhørende overdækket areal) indenfor en brandsektion bør normalt ikke overstige 10.000 kvadratmeter.

Det overdækkede areal bør kunne udluftes ved hjælp af manuelt oplukkelige og jævnt fordelte partier i overdækningen med betjeningssteder for brandvæsenet placeret på sikkert sted. Som vejledende retningslinje kan anvendes, at de oplukkelige partier bør være af størrelsesordenen 3 pct. af det overdækkede areal.

Når bebyggelsen sprinkles medfører overdækningen ingen supplerende krav til udførelse af facader mod gård for omliggende bygninger udover de normale krav til ydervægge, der fremgår af bygningsreglementet.

Ved vurdering af mulighederne for en sprinklerløsning skal opmærksomheden henledes på, at et sprinkleranlæg må anses for at være mindre egnet til sikring af et højloftet rum med lav brandbelastning. Dette gælder fx et overdækket areal, der anvendes til rekreative formål, og som har en loftshøjde på mere end 8 m. Under sådanne omstændigheder er det tvivlsomt, om et sprinkleranlæg vil blive aktiveret ved en brand i gårdrummet.

2. Brandventilationsløsning:

Ved bedømmelse af et projekt baseret på brandventilation bør anvendelsen af det overdækkede areal nærmere vurderes, idet brandventilationsløsningen normalt kun kan anses for anvendelig, hvor det overdækkede areal benyttes til formål, der ikke medfører større brandbelastning, fx til rekreative formål.

Ved vurderingen af størrelsen af det nødvendige brandventilationsareal kan følgende lægges til grund:

 

 Overdækningen anbragt    Samlet frit åbningsareal 

 ud for etageadskil-     i forhold til det over- 

 lelse/loft over:      dækkede areal: 

 --------------------------------------------------------- 

 Stueetage           10% 

 1. sal            20% 

 2. sal            30% 

 3. sal og derover       40% 

De angivne værdier af ventilationsarealet må betragtes som vejledende størrelser, der med den nuværende viden anses for at være tilstrækkelige til at opnå den ønskede ventilationseffekt for et overdækket areal, hvor den omliggende bebyggelse opfylder gældende bestemmelser om højde i forhold til anden bebyggelse på samme grund.

Løsninger baseret på brandventilation af det overdækkede areal medfører ikke supplerende krav til udførelse af facader mod gård for omliggende bygninger udover de normale krav til ydervægge, der fremgår af bygningsreglementet.

Anvendelse af mindre ventilationsarealer vil eventuelt kunne accepteres på grundlag af en beregning baseret på de konkret foreliggende forhold i den enkelte sag. Ved vurderingen heraf må indgå, om det vil være nødvendigt med en særlig sikring af vinduer i facader mod det overdækkede areal. En sådan sikring kan være nødvendig for vinduer som efter beregningen vil være dækket af røglaget under overdækningen. Sikring af vinduer kan fx udføres ved anvendelse af de særlige glasprodukter, som har brandbeskyttende egenskaber.

Det bemærkes, at løsninger baseret på brandventilation af det overdækkede areal ikke fritager for krav om automatisk brandalarmeringsanlæg i plejeinstitutioner (kap. 6.11.2, stk. 6) eller for sprinklerkrav i plejeinstitutioner (kap. 6.11.2, stk. 7) og i butikker o.l. salgslokaler (kap. 6.15.2, stk. 4).

Udførelse af brandventilationsåbninger:

Brandventilationsåbninger skal for at opfylde sit formål være virksomme ved alle vejrforhold og på enkel måde kunne åbnes og lukkes, fx ved hjælp af el-motor (mekanisk system, hydraulisk system eller trykluftsystem). El-kabler, forsyningsrør mv. skal være varmebestandige, og der bør etableres nødstrømsforsyning eller anden særligt sikret strømforsyning til el-motorer, med mindre der træffes andre foranstaltninger til sikring af åbnefunktionen i tilfælde af strømsvigt.

Brandventilationsåbninger kan udføres som oplukkelige lemme eller ovenlys (eventuelt udformet som »drivhusvinduer«) eller som skydetage. Åbning bør ske automatisk med udløsning ved hjælp af røgdetektorer anbragt umiddelbart under overdækningen. Anlægget bør udføres med alarmafgivelse til brandvæsenet.

Røgdetektorer med tilhørende kontroludstyr skal være godkendt af Dansk Forening for Skadesforsikring.

Ved vurderingen af brandventilationsløsninger bør lægges vægt på, at mindst 20 pct. af det samlede frie åbningsareal også bør kunne åbnes manuelt med betjeningssteder for brandvæsenet placeret på sikkert sted.

Eftersyn af brandventilationsanlægget:

Der bør træffes aftale med leverandøren af anlægget eller andet firma eller person med tilsvarende teknisk sagkundskab om kontrol og vedligeholdelse af brandventilationsanlægget omfattende mindst een årlig afprøvning af anlæggets funktioner udført for ejerens regning. Ved afprøvningen af anlægget skal det bl.a. konstateres, at det krævede frie åbningsareal kan tilvejebringes.

Materialer til overdækningen:

Vejledningen er baseret på, at der til udførelse af overdækningen anvendes glas eller andet ikke-letantændeligt, transparent materiale. Det bør derfor vurderes, om nedfaldende tagmateriale kan true flugtvejsforholdene og brandvæsenets indsatsmuligheder i det overdækkede areal, og i givet fald bør der træffes foranstaltninger herimod. Anvendelse af almindeligt glas vil under sådanne omstændigheder normalt gøre det nødvendigt at opsætte ståltrådsnet under glasset.

Tilførsel af erstatningsluft:

Effektiviteten af et brandventilationsanlæg afhænger af de muligheder, der er for tilførsel af erstatningsluft fra det fri til det ventilerede rum. Jo større åbninger for tilførsel af erstatningsluft, jo bedre effektivitet.

Der bør derfor sikres de bedst mulige betingelser for tilførsel af erstatningsluft fra det fri til det overdækkede areal gennem åbninger i stueetagen. Tilfredsstillende tilførsel af erstatningsluft vil sædvanligvis kunne opnås gennem adgangsdørene fra det fri til det overdækkede areal, eventuelt suppleret med oplukkelige vinduer.

Krav i bygningsreglementet:

Udover de ovenfor anførte vurderinger, som specielt knytter sig til det overdækkede areal, skal såvel ved sprinklerløsningen som ved brandventilationsløsningen bygningsreglementets sædvanlige brandmæssige bestemmelser om brandceller, brandsektioner, overflader, flugtveje, redningsåbninger mv. overholdes for de enkelte bygninger i den samlede bebyggelse. Det bemærkes således, M at M flugtveje (gange og trapperum) skal udgøre selvstændig

e brandceller henholdsvis brandsektioner, i forhold til overdækkede arealer. Dette medfører bl.a., at flugtvejstrapper i trapperum ved facader mod det overdækkede areal skal opfylde bestemmelserne om trapperum uden sidelysvinduer i kapitel 6.5.3, stk. 8. Eventuelle glaspartier i adskillelsen mellem gange eller trapper og det overdækkede areal bør dog efter forholdene tillades udført mindst som F-bygningsdel 30.

at kravet i kapitel 6.5.1, stk. 1 om, at flugtveje skal føre til terræn i det fri, normalt ikke kan anses for opfyldt med udgange fra gange og trapperum til overdækkede arealer,

 

 M  at M   flugtveje fra overdækkede arealer skal være i overenss 

 t 

  med kapitel 6.5.2, stk. 6 og 7, og 

 M  at M   kravet om, at redningsåbninger skal kunne nås af brand 

 v 

stiger, jf. kapitel 6.6.1, stk. 2 normalt udelukker placering af nødvendige redningsåbninger over og under overdækninger. Kravet om redningsåbninger kan evt. efter omstændighederne overvejes frafaldet ved visse dagopholdsbygninger ved installation af automatisk brandalarmeringsanlæg.

Hvis bygninger i tilslutning til det overdækkede areal har mekaniske ventilationsanlæg, skal der efter bestemmelserne i DS 428, brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg, jf. kapitel 11.4 træffes foranstaltninger mod, at der i tilfælde af brand trænger røg ind i bygningerne fra det overdækkede areal (overtryk i bygninger, friskluftindtag uden for det overdækkede areal).

Vandforsyning til brandslukning:

Den tilstrækkelige vandforsyning til brandslukning skal tilvejebringes uden for de overdækkede arealer efter nærmere aftale med brandinspektøren.

Pdv

eb

John Larsen

Civilingeniør

Officielle noter

Ingen