Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om l ønsystem for ledere ved erhvervsskoler

 

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået vedlagte aftale om lønsystem for ledere ved erhvervsskoler (handelsskoler, tekniske skoler og landbrugsskoler) omfattet af Statstjenestemændenes Centralorganisation IIs forhandlings- og aftaleret.

Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser

2. Til § 3

Der henvises til aftale om chefløn, jf. for tiden cirkulære af 13. august 2003 om aftale om chefløn (Perst. nr. 070-03).

3. Til § 4

Der henvises til aftale om klassificering af nyoprettede lederstillinger ved erhvervsskolerne, jf. for tiden cirkulære af 14. juni 1995 om aftale om klassificering af nyoprettede lederstillinger ved erhvervsskolerne (tekniske skoler og handelsskoler) (Fmst. nr. 35/95).

For landbrugsskoler henvises til aftale af 29. oktober 1999 om klassificering af stillinger som inspektør ved landbrugsskoler.

4. Til §§ 4, 6 og 8

Finansministeriet bemyndiger herved Undervisningsministeriet til at aftale tillæg efter § 6 og til at fastsætte tillæg efter § 8. Det er forudsat, at Undervisningsministeriet i videst muligt omfang videredelegerer denne kompetence til den enkelte erhvervsskole.

Statstjenestemændenes Centralorganisation II har oplyst, at man samtidig med aftalens indgåelse har delegeret aftaleretten til Dansk Teknisk Lærerforbund (for pædagogiske ledere ved tekniske skoler og landbrugsskoler), til Handelsskolernes Lærerforening (for pædagogiske ledere ved handelsskoler) og til Foreningen af Tekniske og Administrative Tjenestemænd (for administrative ledere).

5. Til § 6, stk. 3

Det er forudsat, at forhandlingsretten i videst muligt omfang af den forhandlingsberettigede organisation delegeres til en lokal repræsentant for organisationen. Er dette ikke muligt, optages forhandlinger om tillæg med den forhandlingsberettigede organisation.

6. Til § 6, stk. 4

Resultatet af forhandlingen bør være underskrevet af ledelsen og den ansatte, forinden dette sendes til den forhandlingsberettigede organisation til godkendelse. Det anbefales, at resultatet udformes som udkast til aftale.

Tillæg angives i årligt grundbeløb (pr. 1. oktober 1997).

7. Til §§ 7 og 8

Det kan som led i skolens lederlønpolitik fastlægges, at forhandling om tillæg og engangsvederlag sker med bestemte tidsmæssige intervaller, f.eks. én gang årligt, såfremt en af parterne begærer dette.

Ikrafttræden m.v.

8. Cirkulæret har virkning fra den 1. april 2002.

Samtidigt ophæves cirkulære af 7. juli 2000 om aftale om nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler (Perst. nr. 064-00).

 

Finansministeriet, Personalestyrelsen, den

P.M.V.
E.B.
Ulrik Søborg Pedersen


Aftale om lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

I medfør af § 2, stk. 2, i hovedaftalen mellem finansministeren og tjenestemændenes centralorganisationer aftales følgende:

§ 1. Aftalen omfatter tjenestemandslignende ansatte ledere ved erhvervsskoler, der er omfattet af Statstjenestemændenes Centralorganisation IIs forhandlings- og aftaleret, og som er ansat i klassificerede lederstillinger ved tekniske skoler, handelsskoler og landbrugsskoler.

§ 2. Nuværende klassificeringsbestemmelser og aftaler opretholdes for så vidt angår henføring til lønrammer.

§ 3. Forstandere

Forstandere i lønramme 36 og derover er omfattet af aftale om chefløn.

§ 4. Andre ledere

Til ansatte i lederstillinger, der er omfattet af aftale om klassificering af nyoprettede lederstillinger ved erhvervsskolerne (handelsskoler og tekniske skoler), og som er henført til lønramme 32-37, samt til ansatte i andre gruppevist eller individuelt klassificerede lederstillinger i lønramme 32-37, der ikke er forstandere, kan der ydes tillæg til rekrutterings- og fastholdelsesformål, individuelle lønforbedringer og honorering af særlig indsats m.v.

Stk. 2. Tillæg kan ydes i form af varige eller midlertidige tillæg, der aftales efter bestemmelserne i § 6.

Stk. 3. Der kan endvidere ydes engangsvederlag efter bestemmelserne i § 8.

§ 5. Pension

Det kan aftales, at der indbetales pensionsbidrag af varige og midlertidige tillæg efter § 4, stk. 2.

Stk. 2. Pensionsbidraget udgør 18 pct. af vedkommende tillæg.

Stk. 3. For ansatte omfattet af Statstjenestemændenes Centralorganisation IIs pensionsordning i PFA Pension indbetaler ansættelsesmyndigheden pensionsbidragene hertil.

Stk. 4. For ansatte. der er omfattet af en statsgaranteret pensionsordning (tilsagnsordning), indbetaler ansættelsesmyndigheden pensionsbidragene til CO II-Konto i PFA Pension.

§ 6. Forhandling og aftale om varige og midlertidige tillæg

Aftaler om tillæg, jf. § 4, stk. 2, og pensionsbidrag heraf, jf. § 5, stk. 1, indgås på grundlag af en forhandling mellem ledelsen og den enkelte ansatte, som kan vælge at lade sig bistå af sin forhandlingsberettigede organisation under forhandlingen, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Såfremt vedkommende leder ikke selv ønsker at forhandle varige og midlertidige tillæg med ledelsen, føres forhandlingen med henblik på indgåelse af aftaler herom direkte mellem skolen og Statstjenestemændenes Centralorganisation eller den organisation, til hvem centralorganisationen måtte have delegeret aftaleretten.

Stk. 3. For uddannelsesledere føres forhandlingen af en af den forhandlingsberettigede organisation udpeget forhandlingsleder.

Stk. 4. Resultatet af forhandlingen i medfør af stk. 1 og 3 indsendes til godkendelse og underskrift i den ansattes forhandlingsberettigede organisation i overensstemmelse med bestemmelserne i hovedaftalen mellem finansministeren og tjenestemændenes centralorganisationer.

Stk. 5. Hvis resultatet af forhandlingen ikke kan godkendes, kan den forhandlingsberettigede organisation inden for en frist af 10 arbejdsdage fra modtagelsen af resultatet af forhandlingen kræve optaget forhandling med ledelsen. Såfremt et sådant krav ikke er fremsat inden fristens udløb, anses forhandlingsresultatet for godkendt af organisationen. Ved beregning af fristen ses bort fra perioden 1. - 15. juli. Fristen kan ved aftale forlænges.

§ 7. Forslag om tillæg og pensionsbidrag heraf kan fremsættes af begge parter. Forhandling finder sted, når en af parterne begærer dette.

§ 8. Engangsvederlag

Engangsvederlag fastsættes af ledelsen efter forhandling med den enkelte leder. Engangsvederlag kan f.eks. ydes som:

·   honorering af særlig indsats

·   resultatløn

·   honorering af merarbejde.

Stk. 2. Ledere omfattet af § 4, stk. 1, er undtaget fra reglerne om honorering af merarbejde efter de for statens tjenestemænd gældende regler.

§ 9. Overgangsregler

For ledere tiltrådt før den 1. august 2000 videreføres eksisterende aftaler om varige og midlertidige tillæg som en personlig ordning, så længe den pågældende forbliver i samme stilling. Der indbetales pensionsbidrag af sådanne tillæg i samme omfang som hidtil.

§ 10. Ikrafttræden m.v.

Aftalen har virkning fra den 1. april 2002. Fra samme tidspunkt finder aftalerne om lokalløn og om chefløn ikke anvendelse for ledere omfattet af § 4, stk. 1.

Stk. 2. Samtidigt ophæves aftale af 7. juli 2000 om nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler.

Stk. 3. Aftalen kan af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 2005.

 

København, den 3. marts 2004

 

 

 

Statstjenestemændenes

Centralorganisation II

Tommy Agerskov Thomsen

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Ulrik Søborg Pedersen

 

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 016-04