Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud o.lign.


§ 1

I bekendtgørelse nr. 536 af 25. november 1985 om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud o.lign. affattes § 4, stk. 2, således:

»Stk. 2. Tjenestefrihed uden lønafkortning ydes i et antal arbejdstimer/undervisningstimer, svarende til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid/pligtigt ugentligt undervisningstimetal i 6 uger pr. år.

For lærergrupper med et pligtigt årligt undervisningstimetal kan det maksimale fravær uden lønafkortning beregnes således:

  

     årligt undervisningstimetal x 6  

 --------------------------------------  

 normalt antal undervisningsuger pr. år«  

§ 2

§ 6 affattes således:

»§ 6. Til medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation ydes tjenestefrihed som angivet i § 4, stk. 2 og 3, så længe den fra 1.

januar 1987 fastsatte ordning med ydelse af fast skattepligtigt vederlag på 26.500 kr. i årligt grundbeløb (pr. 1. oktober 1984-niveau) forbliver uændret.«

§ 3

Bekendtgørelsen har virkning fra 1. januar 1987.

Finansministeriet, den 27. april 1987

PALLE SIMONSEN

/Bendt Vogel

Officielle noter

(* 1) Udsendt med cirkulære nr. 84 af 18. maj 1987 LP.nr. 034/87

(Særskilt registreret)

(* 2) PAV kap. 28