Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål


I medfør af § 58 a i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og

folkekirken, jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 2. oktober 1986,

fastsættes følgende:

Formål

§ 1. Tjenestemænd, der

  • 1) udsendes til udlandet som led i Danmarks statslige udviklingssamarbejde med udviklingslandene,
  • 2) udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med, eller
  • 3) ansættes i Grønlands hjemmestyre,

har ret til tjenestefrihed uden løn.

Stk. 2. Tjenestemænd, hvis ægtefælle eller samlever

  • 1) udsendes til tjeneste i udlandet for statslige myndigheder,
  • 2) udsendes til udlandet som led i Danmarks statslige udviklingssamarbejde med udviklingslandene,
  • 3) udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med, eller
  • 4) ansættes i Grønlands hjemmestyre,

har ret til tjenestefrihed uden løn.

Det er en forudsætning for at benytte retten til tjenestefrihed uden løn, at tjenestemanden følger ægtefælle eller samlever til tjeneste i udlandet eller i Grønland.

Lønanciennitet

§ 2. I medfør af § 58, stk. 4, i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken medregnes den tid, i hvilken en tjenestemand har tjenestefrihed uden løn til de i § 1, stk. 1, nævnte formål, i lønancienniteten.

Stk. 2. Tjenestefrihed til de i § 1, stk. 2, nævnte formål medregnes ikke i lønancienniteten.

Pensionsalder

§ 3. For de i § 1, stk. 1, nævnte tjenestemænd kan tjenestefriheden eventuelt medregnes i pensionsalderen efter forelæggelse for Finansministeriet i det konkrete tilfælde. En forudsætning herfor er, at der ikke til det hverv, som tjenestemanden varetager under tjenestefriheden, er knyttet en pensionsordning.

Genindtræden i tjenesten

§ 4. Ved tilbagevenden fra en tjenestefrihedsperiode har tjenestemanden krav på at genindtræde i sin hidtidige stilling eller anden passende stilling inden for sit ansættelsesområde.

Stk. 2. En tjenestemand med tidsbegrænset tjenestefrihed har ikke krav på at vende tilbage på et andet - tidligere eller senere - tidspunkt end det, der er fastsat som udløb for tjenestefrihedsperioden. Ved periodens udløb påhviler det vedkommende minister at sørge for, at der er en ledig stilling.

Ikrafttrædelse

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. juli 1991 og har virkning fra den 1. april 1991.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 851 af 28. november 1986 om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål.

Finansministeriet, den 3. juli 1991

Henning Dyremose

/ Inge Pridal

Officielle noter

Ingen