Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud o.lign. (Ombudsbekendtgørelsen) (* 1) (* 2)


I medfør af § 16, stk. 2, og § 58 i lov nr.

291 af 18. juni 1969 og tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken fastsættes følgende:

Kapitel 1

Ombud m.v.

§ 1. Tjenestemænd, der udfører ombud eller varetager hverv som bestyrelsesmedlem i en kommunal sammenslutning eller hverv, hvortil den pågældende er udpeget af en kommunal sammenslutning, har adgang til tjenestefrihed efter reglerne i §§ 2-6 i den udstrækning, det er nødvendigt af hensyn til udførelsen af det pågældende hverv, herunder til deltagelse i kommunale udvalgsmøder, kommunale sammenslutningers årsmøder eller kursusuddannelse, som er et led i varetagelsen af ombudet eller hvervet.

§ 2. Tjenstefrihed skal i det omfang, det er mulig, skaffes ved omlægning af tjenesten eller ved tjenestebytning. Ved tilrettelæggelsen af tjenesten påhviler det såvel vedkommende styrelse som den pågældende tjenestemand at medvirke til en hensigsmæssig løsning. Der skal herved tages hensyn til, at der ikke pålægges tjenestemanden en samlet arbejdstid af uforholdsmæssig længde.

Stk. 2. Såfremt tjenestefrihed ikke kan skaffes ved omlægning eller bytning af tjeneste som nævnt i stk. 1, eller kan sådan ændret tjenestetilrettelæggelse ikke foretages uden en væsentlig udvidelse af tjenestemandens samlede arbejdstid, finder reglerne i §§ 3-6 anvendelse.

§ 3. Til varetagelse af lønnede ombud/ hverv, herunder kommunale hverv, der anses for vederlag efter reglerne i lov om kommunernes styrelse, § 16, ydes tjenestefrihed mod lønafkortning som anført i stk. 2. Et ombud/hverv anses for lønnet, såfremt der ydes et fast vederlag derfor, eller såfremt der er mulighed for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Stk. 2. Lønfradrag foreetages som angivet i cirkulære af 24. maj 1985 om lønfradrag/-beregning for tjenestemænd (LP nr. 029/85), jfr. den som bilag til cirkulæret udsendte aftale af 14. maj 1985.

Stk. 3. For tjenestemænd, der varetager hverv som formand for et af en kommunalbestyrelse eller et amtsråd nedsat udvalg og oppebærer vederlag herfor, jfr. § 16, stk. 7, i lov om kommunernes styrelse, kan lønfradraget som nævnt i stk. 2 dog, medmindre tjenestemanden erklærer sig indforstået med en anden afregningsmåde, for hver måned højst udgøre et beløb, der svarer til det månedlige vederlag for hvervet, idet overskydende beløb overføres til næste måned. Det samlede lønfradrag indenfor et kalenderår kan ikke overstige det vederiag, der i samme tidsrum er oppebåret af tjenestemanden.

§ 4. Tjenestefrihed til varetagelse af ombud/hverv, der ikke er omfattet af § 3, idet der hverken ydes fast vederlag eller er mulighed for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, ydes efter reglerne i stk. 2-3.

Stk. 2. Tjenestefrihed ydes den lønafkortning i indtil 240 arbejdstimer pr. kalenderår, svarende til 6 uger.

For lærergrupper med et pligtig gentligt undervisningstimetal på f.eks. 27 er det maksimale fravær den lønafkortning tilsvarende 162 undervisningstimer. For lærergrupper med et pligtigt årligt undervisningstimetal kan det maksimale fravær den lønafkortning beregnes således:

  

    årligt undervisningstimetal x 6  

 --------------------------------------  

 Normalt antal undervisningsuger pr. år  

Stk. 3. Tjenestefrihed ud over de i stk. 2 anførte timetal ydes mod lønfradrag som anført i § 3, stk. 2.

§ 5. Tjenestefrihed til varetagelse af hverv som bestyrelsesmedlem af en kommunal sammenslutning eller hverv, hvortil den pågældende er udpeget af en kommunal sammenslutning, ydes i alle tilfælde efter reglerne i § 3, stk. 2.

§ 6. Til medlemmer af Københavns Kommunes borgerrepræsentation ydes tjenestefrihed som angivet i § 4, stk. 2 og 3, så længe den nuværende ordning med ydelse af fast vederlag forbliver uændret.

Kapitel 2

Hverv som medlem af Folketinget/Europa-Parlamentet

§ 7. En tjenestemand, der under medlemskab af Folketinget/Europa-parlamentet ikke udfører tjeneste i stillingen, oppebærer ingen del af den for stillingen fastsatte løn.

Stk. 2. Såfremt tjenestemanden udfører delvis tjeneste i stillingen, oppebærer han en tilsvarende brøkdel, dog maksimalt halvdelen, af den for stillingen fastsatte fulde løn. Brøkdelen fastsættes på grundlag af den tjeneste i stillingen, der præsteres på årsbasis, og beregnes som forholdet mellem den forventede faktisk præsterede tjeneste og den for stillingen gældende arbejdstidsnorm på årsbasis. Tid, hvori tjenestemanden står til disposition for styrelsen uden at præstere faktisk tjeneste, indgår ikke i beregningsgrundlaget.

Stk. 3. Brøkdelen i henhold til stk. 2 fastsættes af vedkommende minister på grundlag afen udtalelse fra tjenestemanden. Brøkdelen kan kun ændres med virkning fra begyndelsen af et folketingsår/en Europa-parlamentssamling og kun med fremtidig virkning. Ændring kan dog ske på et andet tidspunkt, såfremt tjenetemanden forlader den stilling, han beklædte ved brøkdelens fastsættelse, eller der foreligger andre ganske særlige omstændigheder, herunder nyvalg til folketinget

Stk. 4. Såfremt den forventede faktiske tjeneste i stillingen overstiger halvdelen af den for stillingen gældende arbejdstidsnorm på årsbasis, beregnes den hertil svarende brøkdel, uanset at der aldrig kan oppebæres mere end halvdelen af den for stillingen fastsatte fulde løn.

Stk. 5. For en tjenestemand, der indtræder som midlertidig medlem (suppleant) i Folketinget/Europa-Parlamentet i anledning af et ordinært medlems orlov, fastsættes brøkdelen i henhold til stk. 2 først, når det midlertidige medlemskab har varet 2 måneder i sammenhæng. Brøkdelsfastsættelsen har i så fald virkning fra tidspunktet for det midlertidige medlems indtræden i Folketinget/Europa-Parlamentet. I tiden indtil brøkdelens fastsættelse samt i tilfælde, hvor det midlertidige medlemskab varer under 2 måneder, ydes eventuel tjenestefrihed i stillingen mod lønfradrag efter reglerne i § 3, stk. 2.

Kapitel 3

Fælles bestemmelser

§ 8. I medfør af § 58, stk. 4, i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken og § 4, stk. 5, i lov om tjenestemandspension er det med lønningsrådets tilslutning bestemt, at den tid, i hvilken en tjenestemand har tjenestefrihed eller udfører tjeneste med nedsat tjenestetid for at varetage ombud eller hverv som nævnt i § 1 eller for at bestride hverv som medlem af Folketinget/EuropaParlamentet, medregnes i lønancienniteten og i pensionsalderen.

Stk. 2. Oprykning til højere lønramme, som ifølge lov eller anden godkendt ordning finder sted efter anciennitet og under forudsætning af tilfredsstillende tjenstlige forhold, foretages uden hensyn til, om den pågældende tjenestemand har opnået tjenestefrihed til varetagelse af de i denne bekendtgørelse omhandlede ombud/hverv.

Kapitel 4

Ikrafttrædelsesbestemmelser m. v.

§ 9. Bekendtgørelsen har virkning fra 1. januar 1986. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 636 af 7. december 1982 om afholdelse afudgifter til tjenestens udførelse under tjenestemænds fravær som følge af varetagelse afombud samt hverv som medlem af folketinget m.v. som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 566 af 7. november 1984.

Finansministeriet, den 25. november 1985

Palle Simonsen

/ Gorm Neigaard

Redaktionel note
  • (* 2) Omtalt i Personaleadministrativ vejledning, kap. 28
  • (* 1) Udsendt med cirkulære af 25. november 1985