Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tjenestefrihed med hel eller delvis løn til uddannelsesformål for tjenestemænd i staten og folkekirken (* 1)


I medfør af § 58, stk. 2, jf. stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 671 af 2. oktober 1986 om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken samt i medfør af § 4, stk. 5, i lov nr. 292 af 18. juni 1969 om tjenestemandspension med senere ændringer, senest ved lov nr. 263 af 22. maj 1986, fastsættes følgende:

§ 1. Denne bekendtgørelse omhandler tjenestefrihed med hel eller delvis løn til uddannelsesformål, herunder faglige kurser, studieophold i ind- eller udland og færdiggørelse af et større videnskabeligt værk.

§ 2. Vedkommende minister eller den, ministeren bemyndiger dertil (ansættelsesmyndigheden), kan efter ansøgning give en tjenestemand tjenestefrihed med hel eller delvis løn til uddannelsesformål, der er af interesse for ansættelsesmyndigheden.

§ 3. Under samme betingelser som nævnt i § 2 kan ansættelsesmyndigheden helt eller delvis afholde kursusafgifter og eventuelle udgifter til ophold og befordring i overensstemmelse med de for tjenesterejser gældende regler.

§ 4. Hvis tjenestemanden modtager stipendier, legater, midler fra forskningsråd el. lign., skal der ved afgørelsen af spørgsmålet om hel eller delvis løn under tjenestefriheden foretages en samlet økonomisk vurdering af tjenestemandens forhold i tjenestefrihedsperioden, idet der alene kan ydes under tjenestefriheden i det omfang, det er nødvendigt for at dække udgifter for tjenestemanden, der er en følge af den pågældende uddannelse, studieophold el. lign.

§ 5. Tjenestefrithed i henhold til denne bekendtgørelse, der ydes med løn svarende til mindst 15 timers ugentlig beskæftigelse, medregnes fuldt ud i lønancienniteten. Tjenestefrihed med delvis løn, svarende til mindre end 15 timers ugentlig beskæftigelse, medregnes tilsvarende afkortet i lønancienniteten. Hvis lønnen er reduceret på grund af modtagne stipendier el. lign., er summen af løn og stipendium m.v. afgørende for medregning i lønancienniteten.

§ 6. Tjenestefrihed med fuld løn i henhold til denne bekendtgørelse medregnes i pensionsalderen. Spørgsmålet om medregning i pensionsalderen af tjenestefrihed med delvis løn forelægges Finansministeriet til afgørelse i det enkelte tilfælde.

§ 7. Der sker ikke med denne bekendtgørelse nogen ændring i hidtil gældende regler om deltagelse i blandede kurser, dvs. kurser, hvori der foruden rent organisationsmæssige spørgsmål indgår faglige emner, jf. cirkulæreskrivelse nr. 113 af 23. juni 1971 vedrørende deltagelse i uddannelseskurser for det i staten og folkekirken ansatte personale.

§ 8. Det er en betingelse for ydelse af tjenestefrihed efter denne bekendtgørelse, at samtlige de med tjenestefriheden forbundne udgifter kan afholdes inden for rammerne af bestående bevillinger.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1988.

Finansministeriet, den 14. september 1988

Palle Simonsen

/ Gorm Neigaard

Officielle noter

(* 1) Omtalt i personaleadministrativ vejledning kap. 28