Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om pensionsadministration for tjenestemænd med statslig tjenestemandspension ansat som tjenestemænd i den primærkommunale folkeskole eller i den amtskommunale folkeskole m.v. senest 31. marts 1992


I medfør af § 3 i lov nr. 381 af 20. maj 1992 som ændret ved lov nr. 208 af 28. april 1993 om overførsel af kompetencen til at fastlægge løn- og andre ansættelsesvilkår for tjenestemænd i den primær- og amtskommunale folkeskole m.v. fastsættes:

Kapitel 1

Indledning

     § 1. De af § 1 i lov nr. 382 af 20. maj 1992 om tjenestemænd i folkeskolen i primærkommunerne, som ændret ved lov nr. 208 af 28. april 1993 om ændring af tjenestemands- og folkeskolelovgivningen m.v., omfattede tjenestemænd i folkeskolen, har ret til pension efter reglerne i lov om tjenestemandspension.

     Stk. 2. Administrationen af pensionerne for den del af de i stk. 1 nævnte tjenestemænd, som var ansat senest 31. marts 1992, overføres pr. 1. januar 1994 fra amtskommunerne til henholdsvis Statens Regnskabsdirektorat og den (amts)kommune, hvor tjenestemanden er ansat (ansættelseskommunen). Administrationen sker i overensstemmelse med reglerne i §§ 2-10.

Kapitel 2

Pensionsalderoptjening

     § 2. Pensionsalderen m.v. for de i § 1, stk. 2, nævnte tjenestemænd i folkeskolen skal fra 1. januar 1994 være registreret i det centrale pensionsalderregister, PENSAB, der administreres af Statens Regnskabsdirektorat.

     Stk. 2. Den enkelte ansættelseskommune har ansvaret for den løbende manuelle og maskinelle opdatering af pensionsalderen i PENSAB for de af loven omfattede tjenestemænd ansat i (amts)kommunen.

     § 3. For de af § 1, stk. 2, omfattede tjenestemænd er det en forudsætning for medregning i pensionsalderen af beskæftigelse under tjenestefrihed uden for folkeskolen, staten og folkekirken, at ansættelseskommunen til statskassen indbetaler pensionsbidrag i overensstemmelse med Finansministeriets vejledning om fastsættelse af pensionsalderen for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken m.fl..

     Stk. 2. For udlån, kombinationsbeskæftigelse m.v., der ikke er forbundet med ret til statslig tjenestemandspension, er medregning af beskæftigelsen i pensionsalderen betinget af, at ansættelseskommunen til staten indbetaler pensionsbidrag på 15 pct. af den pågældendes løn for denne beskæftigelse.

Kapitel 3

Pensionsberegninger

     § 4. Ansættelseskommunen har ansvaret for beregning af pension til de af § 1, stk. 2, omfattede lærere samt for, at de oplysninger, der indeholdes i pensionsskemaer og i PENSAB, er korrekte.

     § 5. Ansættelseskommunen sørger for beregning af opsatte pensioner og for oplysning til tjenestemanden om mulighed for fratrædelsesgodtgørelse.

     Stk. 2. Vælger tjenestemanden fratrædelsesgodtgørelse, forelægges sagen Statens Regnskabsdirektorat til videre foranstaltning.

     Stk. 3. Vælger den pågældende opsat pension, skal ansættelseskommunen sørge for registrering i det opsatte pensionsregister i Statens Regnskabsdirektorat.

Kapitel 4

Pensionsudbetaling

     § 6. Pensioner til de i § 1, stk. 2, nævnte tjenestemænd, der er fratrådt inden 1. april 1993, udbetales af SR, og udgiften afholdes af statskassen. Det samme gælder pensioner til efterlevende ægtefæller og børn samt efterindtægt af pension efter disse pensionister.

     § 7. Ansættelseskommunen afholder udgiften til pension til de af § 1, stk. 2, omfattede tjenestemænd, der fratræder den 1. april 1993 eller senere indtil de pågældendes fyldte 631/2 år, hvis den pågældende afskediges på grund af arbejdsmangel, sygdom eller uegnethed før det 631/2 år.

     Stk. 2. Ved førtidspensionering af tjenestemænd i den primær- eller amtskommunale folkeskole m.v. efter den 1. april 1993 som led i lokalaftale om frivillig fratræden indgået efter 6. april 1992 afholder ansættelseskommunen pensionsudgiften indtil 631/2-årsalderen.

     Stk. 3. Staten afholder udgiften til pension til tjenestemænd, der, uden at det er forbundet med ydelser i henhold til en lokalaftale om frivillig fratræden, fratræder p.g.a. alder i alderen 60-67 år.

     Stk. 4. I de i stk. 1-2 nævnte tilfælde udbetaler ansættelseskommunen pensionen, medmindre andet aftales med Statens Regnskabsdirektorat.

     § 8. Egenpensioner til tjenestemænd, der var ansat i den primær- eller amtskommunale folkeskole m.v. før 1. april 1992, og som efter denne dato er afskediget på grund af arbejdsmangel, sygdom eller uegnethed samt pension til deres efterladte, betales fra tjenestemandens 631/2 år af staten og udbetales af Statens Regnskabsdirektorat.

     Stk. 2. Statens Regnskabsdirektorat sørger for aktualisering og udbetaling af opsatte pensioner, registreret i det opsatte pensionsregister, ved opnået 67-års alder eller efter anmodning fra et tidligere tidspunkt ved den pågældendes udtræden af arbejdsmarkedet, sygdom eller dødsfald.

     Stk. 3. Opsatte pensioner til folkeskoletjenestemænd fratrådt senest den 31. marts 1993 betales af staten.

     Stk. 4. For opsatte pensioner til folkeskoletjenestemænd, der afskediges p.g.a. sygdom den 1. april 1993 eller senere, afholdes udgiften af ansættelseskommunen, jf. § 7, stk. 1, hvis den opsatte pension aktualiseres i forbindelse med afskedigelsen. Hvis den opsatte pension aktualiseres på et senere tidspunkt afholder staten udgiften.

Kapitel 5

Generelt om pensionsadministrationen

     § 9. Den af ansættelseskommunerne udførte pensionsadministration er underlagt Rigsrevisionen på de områder, hvor staten har pensionsforpligtelsen. Det forudsættes, at ansættelseskommunerne gennemfører intern kontrol af alle beregninger.

     § 10. Tjenestemænd ansat i den primærkommunale folkeskole før den 1. april 1993 eller i den amtskommunale folkeskole m.v. før 1. maj 1993 er omfattet af tjenestemandspensionsloven.

     Stk. 2. Ved pensionsadministrationen skal ansættelseskommunerne følge bestemmelserne i tjenestemandspensionsloven og dertil hørende regler, samt de af Finansministeriet og Statens Regnskabsdirektorat udsendte cirkulærer vedrørende tilrettelæggelsen af pensionsadministrationen.

     Stk. 3. Overførsel af oplysninger fra de primær- og amtskommunale edb-systemer og manuelle indberetninger vedrørende de i § 2 nævnte pensionsalderoplysninger samt de i § 6 nævnte pensioner skal ske efter retningslinjer, der fastsættes af Finansministeriet.

     Stk. 4. Primær- og amtskommunerne skal give Finansministeriet de nødvendige oplysninger med henblik på statens budgettering og kontrol af pensionsoptjeningen og pensionsudbetalingen, så længe staten har pensionsforpligtelserne.

Kapitel 6

Ikrafttrædelsesbestemmelser

     § 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1994.

Finansministeriet, den 12. august 1993

Mogens Lykketoft

    / Lene Larsen