Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bestemmelser efter den tidligere statstjenestemandslovgivning, der forbliver i kraft


I henhold til § 60, stk. 7, i lov om tjenestemænd i staten,

folkeskolen og folkekirken, jf. lovbekendtgørelse nr. 572 af 5.

august 1991, fastsættes:

§ 1. Følgende bestemmelser i lov nr. 154 af 7. juni 1958 om lønninger og pensioner m.v. til statens tjenestemænd som ændret ved lov nr. 262 af 4. juni 1969 forbliver i kraft:

 • 1) § 31, stk. 1-3.
 • 2) § 34.
 • 3) § 36, stk. 5.
 • 4) § 37, idet § 37, stk. 4, dog ikke gælder for tjenestejord under Skov- og Naturstyrelsen.
 • 5) § 42, stk. 3.
 • 6) § 53, stk. 3 og 4.
 • 7) § 62, stk. 6.
 • 8) § 72.
 • 9) § 102.
 • 10) § 103, stk. 1, dog kun for så vidt angår fri lægebehandling og frit ophold på institutionens hospital eller sygeafdeling for personale under forsvaret.
 • 11) § 103, stk. 2.
 • 12) § 106.
 • 13) § 107.
 • 14) § 115, dog kun for så vidt angår Fiskeriministeriet, jf normerings- og klassificeringslovens § 129, stk. 2.
 • 15) § 116, stk. 1.

§ 2. Følgende bestemmelser i lov nr. 5 (Lovtidende B) af 7. juni 1958 om normering og klassificering af statstjenestemandsstillinger som ændret senest ved lov nr. 6 af 29. marts 1969 (Lovtidende B) forbliver i kraft:

 • 1) § 2, næstsidste afsnit, bortset fra bestemmelsen om chefen for sekretariatet for civilt beredskab.
 • 2) § 5, stk. 1, stk. 2 og stk. 3, 1. pkt.
 • 3) § 9, stk. 1 og 2.
 • 4) § 10, stk. 1-3 og stk. 5.
 • 5) § 11, stk. 2.
 • 6) § 12.
 • 7) § 98, stk. 3 og 4.
 • 8) § 129, stk. 1 og 2.
 • 9) § 144, stk. 2.
 • 10) § 274, stk. 2.

§ 3. Følgende bekendtgørelser og cirkulærer forbliver i kraft:

 • 1) Finansministeriets cirkulære nr. 2 af 14. januar 1963 angående spørgsmålet om ansættelse under staten af personer, der har begået strafbare forhold.
 • 2) Ministeriet for Statens Lønnings- og Pensionsvæsens cirkulære nr. 53 af 18. marts 1968 om tjenestefrihed for statsansatte til deltagelse i hjemmeværnets eller civilforsvarets skoler og kurser.
 • 3) Finansministeriets cirkulære nr. 98 af 9. maj 1963 om udbetaling af lønninger, ventepenge og pensioner.
 • 4) Økonomiministeriets bekendtgørelse nr. 380 af 19. september 1967 om statens lønforskrivninger.

§ 4. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 489 af 2. oktober 1978 om bestemmelser efter den tidligere statstjenestemandslovgivning, der forbliver i kraft, ophæves.

Finansministeriet, den 22. oktober 1991

Henning Dyremose

/ Inge Pridal