Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bedømmelse af tjenestemænd i henhold til § 8 i lov om tjenestemænd


I medfør af § 8, stk. 2, i lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 572 af 5. august 1991, fastsættes efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet:

§ 1. Når en tjenestemand søger en ledig stilling, skal den pågældendes hidtidig nærmeste overordnede chef i henhold til § 8, stk. 1, i lov om tjenestemænd afgive en skriftlig bedømmelse af tjenestemanden til ansættelsesmyndigheden, og tjenestemanden skal have udleveret en kopi af bedømmelsen.

Stk. 2. Bedømmelsen afgives efter anmodning af ansættelsesmyndigheden.

§ 2. Bedømmelse som nævnt i § 1 afgives ikke i følgende tilfælde:

  • 1) Hvis den hidtidig nærmeste overordnede chef er inhabil, f.eks. som medansøger til stillingen eller på grund af familierelationer.
  • 2) Hvis den hidtidig nærmeste overordnede chef har utilstrækkeligt kendskab til tjenestemanden, f.eks. når chefen eller tjenestemanden kun har været ansat kort tid i stillingen.
  • 3) Hvis den hidtidig nærmeste overordnede chef er fratrådt eller afgået ved døden.
  • 4) Hvis den hidtidig nærmeste foresatte er vedkommende minister.

Stk. 2. Hvis den hidtidig nærmeste overordnede chef ikke kan afgive bedømmelse, jf. stk. 1, nr. 1-3, kan andre i institutionen, f.eks. den nærmeste chefs overordnede, afgive bedømmelsen, hvis pågældende ikke udelukkes efter stk. 1.

§ 3. Afslag på anmodning om bedømmelse, jf. § 2, skal meddeles skriftligt og skal være ledsaget af en begrundelse. Tjenestemanden skal have udleveret en kopi heraf.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 1995.

Finansministeriet, den 10. oktober 1995

Mogens Lykketoft

/ Margrethe Vestager

Officielle noter

Ingen