Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Institutledere og dekaner ved universiteterne

 

Generelle bemærkninger

Med virkning fra 2. april 2004 omfattes akademikere, som ansættes i stillinger som institutleder eller dekan ved et universitet af protokollat til overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne.

Institutledere varetager instituttets daglige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Institutlederen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver, jf. universitetslovens § 17, stk. 2. Spørgsmålet om hvilke undervisnings- og forskningsopgaver, der i øvrigt påhviler institutlederen, bør drøftes med institutlederen.

Ad § 4. Tillæg

Institutledere og dekaner er ikke omfattet af AC-overenskomstens merarbejdsbestemmelser.

Ikrafttræden

Cirkulæret træder i kraft den 2. april 2004.

Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 2. april 2004

P.M.V.
E.B.
Louise Feldstedt Hansen


Protokollat til overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne

§ 1. Dækningsområde

Protokollatet omfatter akademikere, der i henhold til lov om universiteter af 28. maj 2003 ansættes som institutleder eller dekan ved universiteter mfl. under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Stk. 2. Bestemmelserne i dette protokollat supplerer eller erstatter enkelte bestemmelser i den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten.

§ 2. Løn

Lønnen består af en centralt aftalt basisløn og en lokalt aftalt tillægsdel.

§ 3. Basisløn

Basislønnen udgør i årligt grundbeløb (okt. 1997) følgende:

Institutleder 370.000 kr.

Dekan 445.000 kr.

§ 4. Tillæg

Der kan lokalt ydes kvalifikationstillæg og funktionstillæg samt engangsvederlag.

Stk. 2. Fastsættelse af engangsvederlag samt forhandling og indgåelse af aftaler om midlertidige og varige tillæg følger reglerne i § 5-7 i aftalen om chefløn.

§ 5. Ikrafttræden og opsigelsesbestemmelse

Protokollatet har virkning fra den 2. april 2004.

Protokollatet kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts 2005.

 

København, den 2. april 2004

 

 

 

Akademikernes Centralorganisation

Martin Teilmann

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Louise Feldstedt Hansen

 

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 024-04