Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud o.lign.


§ 1

I bekendtgørelse nr. 536 af 25. november 1985 om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud o.lign., som ændret ved bekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1987, foretages følgende ændringer:

1. § 3 affattes således:

» § 3. Til varetagelse af lønnede ombud/hverv, herunder kommunale hverv, der anses for vederlagt efter reglerne i lov om kommunernes styrelse eller lov om Københavns kommunes styrelse, ydes tjenestefrihed mod lønafkortning som anført i stk. 2. Et ombud/hverv anses for lønnet, såfremt der ydes et fast vederlag derfor, eller såfremt der er mulighed for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Stk. 2. Lønfradrag foretages som angivet i cirkulære af 24. maj 1985 om lønfradrag/-beregning for tjenestemænd (LP. nr. 029/85), jf. den som bilag til cirkulæret udsendte aftale af 14. maj 1985.

Stk. 3. For tjenestemænd, der varetager hverv som formand for et af en kommunalbestyrelse eller et amtsråd nedsat udvalg og oppebærer fast vederlag herfor i henhold til reglerne i lov om kommunernes styrelse, kan lønfradraget som nævnt i stk. 2 dog, medmindre tjenestemanden erklærer sig indforstået med en anden afregningsmåde, for hver måned højst udgøre et beløb, der svarer til det månedlige vederlag for hvervet, idet overskydende beløb overføres til næste måned. Det samlede lønfradrag inden for et kalenderår kan ikke overstige det vederlag, der i samme tidsrum er oppebåret af tjenestemanden.«

2. § 6 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1994.

Finansministeriet, den 2. november 1993

Mogens Lykketoft

/ C. E. Johansen

Officielle noter

Ingen