Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forfremmelsesnævn i staten (* 1)

Efter forhandling med tjenestemændenes centralorganisationer fastsættes i henhold til tjenestemandslovens § 8, stk. 2, følgende:

Kapitel I

Oprettelse af forfremmelsesnævn

§ 1. I virksomheder og institutioner, hvor der er ansat mindst 50 tjenestemænd, kan der efter forhandling med vedkommende til tjenestemændenes centralorganisationer sluttede forhandlingsberettigede organisationer oprettes forfremmelsesnævn.

Stk. 2. Inden for områder, hvor udnævnelseskompetencen er delegeret, kan der oprettes flere forfremmelsesnævn, såfremt betingelserne i stk. 1 er opfyldt for de enkelte forfremmelsesnævns virkeområde.

Stk. 3. Vedkommende minister kan efter forhandling med de forhandlingsberettigede organisationer bestemme, at der oprettes et centralt forfremmelsesnævn for områder, der ikke hver for sig opfylder betingelserne i stk. 1.

Stk. 4. Er der efter forhandling ikke opnået enighed mellem parterne om oprettelse af forfremmelsesnævn, forelægges spørgsmå1et afvedkommende minister for finansministeren til forhandling med de i hovedaftalen omhandlede centralorganisationer.

Kapitel II Forfremmelsesnævnets kompetence

§ 2. I forfremmelsesnævn behandles ansættelser i alle statstjenestemandsstillinger, hvortil avancement efter gældende bestemmelser finder sted efter opslag.

Stk. 2. Stillinger, der efter forudgående opslag besættes gennem midlertidig tjeneste i højere stilling, behandles ligeledes af forfremmelsesnævnet.

§ 3. Forfremmelsesnævn er et rådgivende organ, som afgiver vejledende udtalelser til den myndighed, som indstiller om udnævnelse til ansættelsesmyndigheden eller - hvis indstillende myndighed ikke anvendes - - til udnævnelsesmyndigheden.

Stk. 2. I tilfælde, hvor der på andet grundlag er fastsat bestemmelser om behandlingen af ansættelsessager, finder forfremmelsesnævnets eventuelle medvirken sted under hensyntagen hertil.

Stk. 3. Nævnet afgiver på grundlag af det foreliggende materiale udtalelse om, hvilke(n) af ansøgerne der skønnes bedst egnet til at bestride den ansøgte stilling. Nævnet skal så vidt muligt afgive udtalelse om mindst 3 ansøgere, der kan anføres sideordnet eller i rækkefølge.

§ 4. En ansøgers inden ansøgningsfristens udløb fremsatte indsigelse mod en i henhold til tjenestemandslovens § 8, stk. 1, afgivet skriftlig bedømmelse af ham kan med centralorganisationens tilslutning behandles i forfremmelsesnævnet med henblik på en vurdering af bedømmelsens rigtighed og billighed.

Stk. 2. Bestående ordninger vedrørende behandling af indsigelser mod skriftlige bedømmelser kan opretholdes.

Kapitel III

Nævnets sammensætning

§ 5. Nævnet består af et antal repræsentanter udpeget af virksomhedens ledelse.

Stk. 2. Hver af de i hovedaftalen omhandlede centralorganisationer, der repræsenterer personalegrupper i vedkommende virksomhed, udpeger desuden 1 medlem.

Stk. 3. Der udpeges en suppleant for hvert medlem.

Stk. 4. Centralorganisationerne kan bemyndige en tilsluttet organisation til at udpege medlem og suppleant.

Stk. 5. I virksomheder og institutioner med flere tilsluttede organisationer under samme centralorganisation kan suppleanten fast deltage i stedet for medlemmet i behandlingen af nærmere afgrænsede forfremmelsessager.

Stk. 6. Ledelsen kan ligeledes udpege en suppleant til fast at deltage i behandlingen af nærmere afgrænsede forfremmelsessager i stedet for medlemmet.

Stk. 7. En ledelsesrepræsentant er formand for nævnet og leder dets møder.

Kapitel IV

Behandlingen i nævnet

§ 6. Samtidig med mødeindkaldelsen udsendes en oversigt over ansøgerne. Der gives nævnet adgang til alle foreliggende oplysninger om ansøgerne, herunder eventuelle personalebedømmelsesskemaer samt stillingsbeskrivelse.

Stk. 2. I nævnsbehandlingen indgår desuden:

  • 1) For statstjenestemænd den i tjenestemandslovens § 8, stk. 1,

anførte skriftlige bedømmelse, der kan omfatte ansøgerens

a)kundskaber, herunder gennemgået relevant uddannelse (kursusdeltagelse) samt mundtlig og skriftlig fremstillingsevne

  • b) arbejdsevne og indsats, herunder initiativ, selvstændighed og ansvarsfølelse
  • c) sikkerhed i arbejdets udførelse, herunder arbejdets kvalitet
  • d) samarbejdsevne
  • e) egnethed for den bestemte stilling der søges, herunder lederegenskaber og evne til at omstille sig til nye opgaver
  • 2) For andre statsansatte og udefra kommende ansøgere anvendes foreliggende oplysninger af tilsvarende art som nævnt under 1)
  • 3) andre af vedkommende minister eller den myndighed, der er bemyndiget hertil, fastsatte oplysninger til brug for personalebedømmelse, jfr. tjenestemandslovens § 8, stk. 2.

§ 7. Nævnets indstilling protokolleres, og en udskrift af protokollen medfølger den af nævnet afgivne udtalelse.

Stk. 2. Såfremt enighed ikke opnås, skal udskriften indeholde en redegørelse for samtlige i nævnet indtagne standpunkter.

Stk. 3. Nævnets udtalelse skal afgives inden 2 uger, medmindre vedkommende myndighed tiltræder afvigelse herfra.

§ 8. Er et af nævnets medlemmer selv ansøger, gift, beslægtet

eller besvogret med en ansøger, en ansøgers værge, adoptiv- eller plejefader/moder, adoptiv- eller plejesøn/datter, eller har et nævnsmedlem afgivet en skriftlig bedømmelse af en eller flere ansøgere, kan han ikke deltage i behandlingen af den pågældende udnævnelsessag.

§ 9. Nævnets medlemmer skal iagttage tavshed med forhold, som de som nævnsmedlemmer bliver bekendt med. Tavshedspligten ophører ikke ved udtræden af nævnet.

Stk. 2. Nævnets indstilling må ikke offentliggøres. Den enkelte ansøger er dog berettiget til at få de oplysninger, som kap. 2 i offentlighedsloven afgiver hjemmel for.

Kapitel V

Fravigelse af bekendtgørelsens bestemmelser

§ 10. Opnås der enighed mellem ledelse og pågældende organisationer, kan der foretages fravigelse af bestemmelserne i kap. I og III efter indhentet godkendelse fra finansministeriet.

Kapitel VI

Ikrafttrædelse

§ 11. Denne bekendtgørelse træder i stedet for budgetministeriets cirkulære af 13. november 1973 om forfremmelsesnævn i staten.

Finansministeriet, den 2. februar 1977

Knud Heinesen

/ I. Egebjerg

Redaktionel note
  • kap 17
  • (* 1) Omtalt i Finansministeriets Personaleadministrative Vejledning