Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om statens tjenestemænds lønforskrivninger


I medfør af § 34 i lov nr. 154 af 7. juni 1958 om lønninger og pensioner m. v. til statens tjenestemænd fastsættes følgende:

§ 1. Ved notering af indeholdelser for lån fra de i henhold til ovennævnte lovbestemmelse anerkendte lånefonds eller pengeinstitutter skal iagttages:

a. At det enkelte låns maksimumsbeløb ikke overstiger 50 pct. af tjenestemandens årsløn (bruttoløn og stedtillæg: ved bruttoløn forstås lønningen i henhold til ovennævnte lovs §§ 84, 87 og 88). For time- og daglønnede arbejdere i pensionsberettigende stillinger er maksimumsbeløbet 10 000 kr.

b. At lånets afdragstid i almindelighed ikke må overstige 10 år: hvor særlige forhold gør sig gældende, kan afdragstiden udstrækkes indtil 15 år, men der må i så tilfælde foreligge enten en anbefaling fra den forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisation eller en udtrykkelig godkendelse af vedkommende noterende myndighed.

c. Den tjenestemand, der imod lønforskrivning har opnået et lån efter reglerne under a. og b. med en afdragstid på over 5 år, kan herefter ikke imod lønforskrivning opnå andre lån end sådanne, der skal afvikles på højst 5 år: denne bestemmelse gælder dog ikke, når der kun resterer 5 års afdrag på et længere løbende lån.

§ 2. Den noterende myndighed skal påse, at lånet er ydet af en af økonomiministeriet anerkendt lånefond eller et i henhold til ovennævnte lovbestemmelse anerkendt pengeinstitut, og at den i samme lovbestemmelse fastsatte grænse af 1/8 ikke er overskredet.

§ 3. Bekendtgørelsen har virkning fra den 1.juni 1967.

Stk. 2. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 304 af 30. september 1958 om regler for statens tjenestemænds lønforskrivninger ophæves.

Økonomiministeriet, den 19. september 1967.

Ivar Nørgaard.

/ Karen Byberg.

Officielle noter

Ingen