Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af hovedaftale i henhold til lov nr. 291 af 18. juni 1969 om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken (* 1)


»Hovedaftale.

Kapitel 1. Hovedaftalens parter.

§ 1. I medfør af § 49 i lov nr. 291 af 18. juni 1969 om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirke, indgår ministeren for statens lønnings- og pensionsvæsen med Statstjenestemændenes Centralorganisation I, Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Danske statsembedsmænds Samråd og Danmarks Lærerforening (centralorganisationerne) følgende hovedaftale:

Kapitel 2. Hovedaftalens område.

§ 2. Hovedaftalens bestemmelser gælder for indgåelsen af aftaler og udøvelsen af forhandlingsret i øvrigt for:

  • (1) tjenestemænd i henhold til lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken
  • (2) personale, der er ansat på tjenestemandslignende vilkår i staten, folkeskolen og folkekirken og
  • (3) pensionerede tjenestemænd inden for gruppe (1).

Stk. 2. Hovedaftalens bestemmelser gælder endvidere for personalegrupper, der er ansat eller pensioneret på vilkår svarende til statstjenestemænds i institutioner m. v., til hvilke der ydes statstilskud, under forudsætning af, at en minister er part ved fastsættelsen af ansættelsesvilkårene, og de pågældende personalegrupper er repræsenterede af centralorganisationer, der er part i hovedaftalen.

Kapitel 3. Aftaler.

§ 3. Aftaler i henhold til § 45 i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken indgås mellem ministeren for statens lønnings- og pensionsvæsen og en eller flere centralorganisationer.

Stk. 2. Aftaler, der alene angår ansættelsesvilkår i et enkelt ministerium, kan efter nærmere bestemmelse af ministeren for statens lønnings- og pensionsvæsen indgås af vedkommende minister.

Stk. 3. Aftaler, der angår flere centralorganisationers område, indgås af vedkommende centralorganisationer i forening.

Stk. 4. Aftaler, der alene angår en enkelt centralorganisations område, kan indgås af vedkommende centralorganisation.

Stk. 5. Aftaler, der alene angår en del af en centralorganisations område, kan efter bemyndigelse meddelt af vedkommende centralorganisation indgås af tilsluttede organisationer.

§ 4. Aftaler skal for at være gyldige foreligge skriftligt og være underskrevet af parterne.

§ 5. Forhandlinger føres af de parter, mellem hvilke aftaler indgås, medmindre andet er bestemt nedenfor.

§ 6. I spørgsmål, om hvilke ministeren for statens lønnings- og pensionsvæsen indgår aftale, kan han bemyndige en anden minister til at føre forhandlinger.

Stk. 2. En minister kan bemyndige de ham underlagte institutioner til at føre forhandlinger.

§ 7. En centralorganisation kan bemyndige tilsluttede organisationer til at føre forhandlinger om spørgsmål, om hvilke centralorganisationen indgår aftale.

Stk. 2. En organisation kan ved underretning til modparten overlade videre forhandling til centralorganisationen.

§ 8. Opsigelse af aftaler, der er indgået i henhold til denne hovedaftale, sker skriftligt til modparten med 3 måneders varsel, medmindre andet er bestemt i aftalen.

Stk. 2. Andre parter i aftalen underrettes skriftligt om opsigelsen, og opsigelsen har tillige virkning for disse, medmindre der opnås enighed med modparten om andet.

Stk. 3. Samtidig med opsigelsen af en aftale fremsendes forslag til ændring af dennes indhold, medmindre parterne enes om andet.

Stk. 4. Såfremt parterne enes derom, kan forhandling om ændring af aftaler finde sted uden forud foretaget opsigelse.

§ 9. En organisation kan ikke ved at træde ud af vedkommende centralorganisation løse sig fra de forpligtelser, som følger afaftaler, der er indgået efter reglerne i denne hovedaftale.

Stk. 2. Selv om hovedaftalen efter opsigelse er udløbet, vedbliver dens bestemmelser dog at gælde for sådanne andre aftaler, der er indgået i henhold til denne, indtil de opsiges med det fastsatte varsel.

Kapitel 4. Andre forhandlinger.

§ 10. Fra ministerier og institutioner afgives til centralorganisationerne - eller til de tilsluttede organisationer på centralorganisationernes vegne - til forhandling forslag til bestemmelser om ansættelses- og arbejdsvilkår, hvorom der ikke kan indgås aftale, samt forslag til ændring af sådanne bestemmelser.

Stk. 2. Forslag, der angår flere organisationer, som er tilsluttet samme centralorganisation, afgives direkte til denne, medens andre forslag afgives til vedkommende organisation på centralorganisationens vegne.

§ 11. Såfremt en organisation mener, at de i § 10 fastsatte regler ikke er overholdt, kan den indbringe sagen for vedkommende minister, der kan foranledige forhandling iværksat og eventuelt suspendere fastsatte bestemmelser, indtil forhandling har fundet sted.

§ 12. Centralorganisationerne kan også uden for området for aftaler træde i forhandling med ministerier og institutioner om ethvert fagligt spørgsmål, der angår tjenestemænd m. v., der omfattes af denne hovedaftale.

Stk. 2. De centralorganisationerne tilsluttede organisationer kan på tilsvarende måde træde i forhandling om spørgsmål, der alene angår organisationens medlemmer.

Kapitel 5. Fælles regler om forhandlinger.

§ 13. Forhandlinger kan føres mundtligt eller skriftligt.

Stk. 2. Skriftlig henvendelse besvares skriftligt. Såfremt en af parterne fremsætter anmodning derom, finder der mundtlig forhandling sted inden afgivelse af skriftligt svar.

Stk. 3. Såfremt en af parterne fremsætter anmodning derom, optages der referat af mundtlige forhandlinger.

§ 14. En centralorganisation kan forlange, at vedkommende minister, inden afgørelse træffes, forelægger sagen for ministeren for statens lønnings- og pensionsvæsen.

Stk. 2. En centralorganisation kan forlange, at ministeren for statens lønnings- og pensionsvæsen, inden han tager stilling, indhenter en udtalelse fra lønningsrådet.

§ 15. Forhandling skal påbegyndes senest 3 uger efter, at anmodning er modtaget, medmindre parterne enes om andet.

Stk. 2. Forhandling anses for afsluttet, når blot en part meddeler modparten, at forhandlingen anses for sluttet.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder dog ikke, såfremt en centralorganisation ønsker forhandlingerne videreført i henhold til § 14, og dette tilkendegives modparten inden 1 måned efter sidste forudgående forhandling.

Stk. 4. Forhandling anses i øvrigt for afsluttet, når der er forløbet 3 måneder fra sidste forudgående forhandling, uden at der er taget skridt til dens fortsættelse.

Kapitel 6. Bestemmelser om centralorganisationerne.

§ 16. Centralorganisationerne indgår en grænseaftale, der tilstilles ministeren for statens lønnings- og pensionsvæsen, med angivelse af, hvilke grupper af tjenestemænd og dermed ligestillet personale de enkelte centralorganisationer repræsenterer.

Stk. 2. Centralorganisationerne meddeler ministeren for statens lønnings- og pensionsvæsen, hvilke organisationer der er tilsluttet, og hvilke beføjelser der er tillagt dem.

Stk. 3. Centralorganisationerne skal kunne godtgøre, at de

  • a) tilsammen giver samtlige de i § 2 omhandlede tjenestemænd og det på tjenestemandslignende vilkår ansatte personale samt pensionerede tjenestemænd og dermed ligestillede adgang til repræsentation,
  • b) hver for sig repræsenterer den overvejende del af de i § 2, (1)-(2) omhandlede tjenestemænd og personalegrupper, som efter grænseaftalen i stk. 1 kan opnå repræsentation gennem vedkommende centralorganisation, og
  • c) følger sådanne regler ved valg, at der sikres de enkelte grupper en passende repræsentation.

Stk. 4. Tilsvarende bestemmelser som anført i stk. 1-3 finder anvendelse for så vidt angår de i § 2, stk. 2, omhandlede personalegrupper, såfremt disse har tilsluttet sig vedkommende centralorganisation.

Kapitel 7. Samarbejde.

§ 17. Parterne i denne hovedaftale er enige om, at der gennem samarbejdsudvalg eller andre egnede organer, i hvilke såvel ledelse som medarbejdere repræsenteres, i videst muligt omfang tilstræbes samarbejde, medindflydelse og effektivitet i statstjenesten.

Kapitel 8. Hovedaftalens ikrafttræden.

§ 18. Denne hovedaftale træder i kraft, når den er underskrevet af parterne.

Kapitel 9. Hovedaftalens opsigelse.

§ 19. Hovedaftalen gælder, indtil den skriftligt opsiges af en af parterne med et opsigelsesvarsel på mindst 9 måneder.

Stk. 2. Opsiges aftalen af en af parterne, gælder opsigelsen for samtlige parter.

Stk. 3. Forhandlinger om indgåelse af ny hovedaftale skal påbegyndes senest 6 måneder inden opsigelsesfristens udløb.

Stk. 4. Er forhandling om ny hovedaftale ikke afsluttet ved opsigelsesfristens udløb, skal parterne indhente en udtalelse fra lønningsrådet. Den opsagte hovedaftales bestemmelser vedbliver dog at gælde, indtil ny hovedaftale er indgået.«

Ministeriet for statens lønnings- og pensionsvæsen, den 28. november 1969.

P. M. V.

P. Bjørn Olsen.

/ I. Egebjerg.

Redaktionel note
  • (* 1) PAV kap. 2