Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om omflytningsnævn i henhold til tjenestemandsloven § 13 (* 1)


Bekendtgørelse om omflytningsnævn i henhold til

tjenestemandslovens § 13.

I henhold til § 13, stk. 2, i lov nr. 291 af 18. juni 1969 om tjenestemænd, staten, folkeskolen og folkekirken fastsættes følgende bestemmelser om det i samme lovs § 13, stk. 1, omhandlede nævn (omflytningsnævnet) til behandling af sager om overtagelse afen stilling uden for en tjenestemands hidtidige ansættelsesområde efter lovens § 12, stk. 2 og 3, eller om overtagelse af et andet passende arbejdsområde uden for en tjenestemands tidligere ansættelsesområde efter lovens § 12, stk. 4, jfr. tillige § 13, stk. 2-4, samt § 14 i lov om statens tjenestemænd i Grønland:

Kapitel 1

Nævnets virkemåde m.v.

§ 1. Sager forelægges nævnet af finansministeren. Forinden dette sker, skal en udtalelse fra vedkommende centralorganisation være indhentet.

Stk. 2. Nævnets sekretariatsfunktion varetages af finansministeriet, lønnings- og pensionsdepartementet, der ligeledes fremskaffer det materiale, som danner grundlag for nævnets behandling.

§ 2. Nævnet er kun beslutningsdygtigt, såfremt alle medlemmer (eventuelt suppleanter) er til stede.

Stk. 2. afgørelse træffes ved almindeligt flertal. Såfremt stemmerne står lige, kan den foreslåede overtagelse af anden stilling eller andet arbejdsområde uden for det hidtidige ansættelsesområde ikke pålægges tjenestemanden.

Stk. 3. Formanden træffer de bestemmelser, som er nødvendige for nævnets virksomhed, og afgør, hvem der foruden medlemmer, suppleanter og sekretær har adgang til møderne.

§ 3. Resultatet af nævnets behandling tilføres en protokol, der underskrives af medlemmerne.

Stk. 2. Resultatet meddeles finansministeren. Der vedlægges en udskrift af protokollen.

Kapitel 2

Nævnets sammensætning m. v.

§ 4. Hver af de i tjenestemandslovens § 49 omhandlede centralorganisationer udpeger for en 4-årig periode et medlem af nævnet og en suppleant. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 2. Medlem og suppleant afgår dog, når ny indstilling fra vedkommende centralorganisation fremkommer.

§ 5. Administrationsrepræsentanterne i nævnet og et tilsvarende antal suppleanter udpeges af finansministeren for en 4-årig periode. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 2. Såfremt både medlem og suppleant afgår i perioden, finder ny udpegning sted for den resterende del af perioden.

§ 6. Ved behandling af sager i henhold til § 14 i lov om statens tjenestemænd i Grønland erstattes et af de af centralorganisationerne udpegede medlemmer og et af de af finansministeren udpegede medlemmer af medlemmer med særligt kendskab til grønlandske forhold.

§ 7. Dersom både et medlem, og dets suppleant er forhindret i at deltage i nævnets behandling, kan der for at opnå beslutningsdygtighed efter § 2 foretages ekstraordinær udpegning af vedkommende centralorganisation eller af finansministeren.

§ 8. Finansministeren udpeger nævnets formand blandt administrationsrepræsentanterne.

Finansministeriet, den 15. november 1977.

P. M. V.

K. J. Christensen

/ Gorm Neigaard

Redaktionel note
  • (* 1) PAV kap. 37