Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om aftale om tjenstepligt i forbindelse med uddannelse (* 1)


Finansministeriet har indgået aftale med Overenskomstansattes Centralorganisation om tjenestepligt i forbindelse med uddannelse. Aftalen indebærer, at vedkommende minister eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan gøre uddannelse, hvortil ansættelsesmyndigheden afholder omkostningerne, betinget af, at den ansatte forpligter sig til at forblive i tjenesten en vis periode efter gennemgået uddannelse (tjenestepligt). Det kan endvidere bestemmes, at løn i uddannelsesperioden og eventuelle øvrige uddannelsesomkostninger helt eller delvis tilbagebetales, hvis tjenestepligten ikke opfyldes.

De rammer, inden for hvilke der kan træffes bestemmelse om tjenestepligt mv., fremgår af den vedhæftede aftale.

Under hensyn til, at der er tale om et aftaleområde, der i betydelig grad vil være præget af lokale hensyn og behov, meddeler Finansministeriet herved vedkommende ministerium stående bemyndigelse til inden for de rammer, der fremgår af den vedhæftede aftale, at indgå aftaler om tjenestepligt med Overenskomstansattes Centralorganisation eller den, der måtte blive bemyndiget dertil.

Skulle der være behov for at indgå aftaler, der går ud over de i den vedhæftede aftale angivne rammer, må sag herom på sædvanlig vis forelægges Finansministeriet.

Finansministeriet anmoder om at måtte blive orienteret om indgåede aftaler, ligesom det forudsættes, at eventuelle tvivlsspørgsmål, herunder tilfælde af manglende enighed om indgåelse af aftaler, forelægges Finansministeriet.

Til den vedhæftede aftale bemærkes følgende:

ad § 1. Det vil som hidtil være ansættelsesmyndighedens afgørelse, om en uddannelse skal gennemgås.

ad § 2, stk. 2. Grunduddannelser som nævnt i § 2, stk. 2, kan være erhvervet såvel inden for som uden for ansættelsen i staten eller folkekirken.

ad § 3. Tjenestepligt forudsættes alene knyttet til uddannelser, der er af en vis varighed og/eller i øvrigt er særlig bekostelige. Der er mellem parterne enighed om, at varigheden af uddannelsen som udgangspunkt forudsættes at være af størrelsesordenen 2-3 måneder og derover. Ved beregning af varigheden i denne forbindelse indgår alene den del af den normale arbejdstid, der anvendes til uddannelsen. Tilsvarende gælder ved beregning af løn i uddannelsesperioden, jf. § 8, stk. l.

ad § 6. Ved afbrydelse af tjenestepligten af disciplinære årsager (flytning eller afskedigelse) indtræder tilbagebetalingspligten alene, hvis der er grund til at antage, at den ansatte gennem det disciplinære forhold har ønsket at frigøre sig for tjenestepligten.

ad § 8. Eventuel tilbagebetaling af løn skal ske med det faktisk udbetalte nettobeløb, dvs. løn minus indeholdt skat. Finansministeriet har fra skattemyndighederne fået oplyst, at nævnte nettobeløb betragtes som et erstatningsbeløb, der ikke vil kunne fratrækkes ved indkomstopgørelsen som »tilbagebetaling af løn«.

Finansministeriet

Administrations- og Personaledepartementet

Den 6. marts l99o.

P. M. V.

E. B.

Inge Pridal

AFTALE

MELLEM FINANSMINISTERIET OG

OVERENSKOMSTANSATTES CENTRALORGANISATION

OM

TJENESTEPLIGT I FORBINDELSE MED UDDANNELSE

Mellem Finansministeriet og Overenskomstansattes Centralorganisation aftales følgende rammer for indgåelse af aftaler om tjenestepligt i forbindelse med uddannelse:

Personalegrupper, der er omfattet af denne aftale

     § 1. Denne aftale omfatter alle ansatte, der er omfattet af en overenskomst mellem Finansministeriet og en organisation tilsluttet Overenskomstansattes Centralorganisation.

     Stk. 2. Uddannelse med tilknyttet tjenestepligt kan ikke pålægges en ansat mod hans vilje.

     Stk. 3. Denne aftale finder ikke anvendelse for personel omfattet af

-lovbekendtgørelse nr. 822 af 8. december l986 om forsvarets personel og

-lov nr. 23l af 26. maj l982 om hjemmeværnet.

Afgrænsning af uddannelser, som tjenestepligten kan omfatte

     § 2. Fastsættelse af tjenestepligt sker ved aftale og vil kunne anvendes i forbindelse med efter- og videreuddannelse, der gennemføres som led i tjenesten eller under tjenestefrihed med hel eller delvis løn.

     Stk. 2. Efteruddannelse, der alene har til formål at vedligeholde en grunduddannelse, omfattes ikke af denne aftale.

Fastsættelse af tjenestepligt

     § 3. Vedkommende minister eller den, ministeren bemyndiger dertil, fastsætter ved aftale med vedkommende overenskomstpart eller den, der bemyndiges

dertil, varigheden af den med den enkelte uddannelse forbundne tjenestepligt på grundlag af længden af den pågældende uddannelse og de dermed forbundne omkostninger.

     Stk. 2. Tjenestepligtens længde fastsættes for

samme uddannelse ens for alle ansatte inden for den pågældende styrelse.

     Stk. 3. Tjenestepligten omfatter uddannelsestiden og en periode efter endt uddannelse. Den samlede tjenestepligtsperiode kan højst udgøre 5 år, dog højst 3 år efter uddannelsens afslutning.

     Stk. 4. For en ansat, der har gennemgået flere uddannelser med tilknyttet tjenestepligt, sker der ikke sammenlægning af tjenestepligtsperioderne, men den længstvarende tjenestepligtsperiode vil i sådanne tilfælde være gældende.

     Stk. 5. En tjenestepligtsperiode bortfalder, hvis den ansatte ikke senest l år efter uddannelsens afslutning bliver beskæftiget med arbejde, hvortil den pågældende uddannelse er relevant.

     Stk. 6. En eventuel resterende tjenestepligtsperiode bortfalder ved den ansattes fyldte 6o. år.

Tjenestepligtens afgrænsning

     § 4. En ansat, der har påtaget sig tjenestepligt i forbindelse med uddannelse, er ikke forpligtet til at afvikle tjenestepligten inden for den styrelse, der har bekostet uddannelsen.

     Stk. 2. Tjenestepligt efter uddannelse erhvervet i staten og folkekirken kan afvikles inden for det af de 2 hovedområder, hvori uddannelsen er erhvervet. Institutioner, hvortil staten yder tilskud med mindst 5o pct., betragtes i denne henseende som hørende til staten.

     Stk. 3. En forudsætning for anvendelsen af stk. l er, at den ansatte beskæftiges med arbejde, hvortil den pågældende uddannelse er relevant. I modsat fald finder nedenstående bestemmelser om tilbagebetaling af de med uddannelsen forbundne omkostninger anvendelse.

Tjenestepligtserklæring

     § 5. Det påhviler den ansættende myndighed at sikre, at en ansat, der er indforstået med at gennemgå en uddannelse med tilknyttet tjenestepligt, inden påbegyndelsen af uddannelsen underskriver en tjenestepligtserklæring, jf. dog § 10, stk. 2.

     Stk. 2. Tjenestepligtserklæringen skal indeholde oplysning om,

-hvilken uddannelse tjenestepligten vedrører,

-varigheden af tjenestepligten, jf. § 3, stk. 3 og 4,

-hvornår tjenestepligten påbegyndes eller afsluttes,

-hvorledes der forholdes ved eventuel afbrydelse af uddannelsen og/eller tjenesten,

-hvilke beløb inkl. løn den ansatte er forpligtet til at tilbagebetale, hvis tjenestepligten ikke opfyldes.

Afbrydelse af tjenestepligtsperioden

     § 6. Afbrydes tjenestepligtsperioden på grund af barsels-, adoptions- eller værnepligtsorlov eller på grund af benyttelse af retten til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål, udskydes tjenestepligten til afholdelse efter orloven/tjenestefriheden. Hvis orloven/tjenestefriheden bevirker, at en påbegyndt uddannelse ikke kan færdiggøres, bortfalder tilbagebetalingspligten.

     Stk. 2. Afbrydes tjenestepligtsperioden på grund af ansøgt overgang til anden stilling inden for et af hovedområderne staten eller folkekirken, hvor uddannelsen kan finde anvendelse, videreføres tjenestepligten.

     Stk. 3. Afbrydes tjenestepligtsperioden på grund af ansøgt overgang til en stilling i anden styrelse, hvor uddannelsen ikke kan finde anvendelse, træder tilbagebetalingspligten i kraft.

     Stk. 4. Ved overgang til anden stilling i egen styrelse, hvor uddannelsen ikke kan finde anvendelse, bortfalder tjenestepligt og tilbagebetalingspligt.

Afbrydelse af tjenestepligtsperioden af andre årsager end nævnt i § 6

     § 7. Afbrydes tjenestepligtsperioden af den ansatte tilregnelige årsager, er han forpligtet til helt eller delvis at tilbagebetale løn i uddannelsesperioden og eventuelle øvrige uddannelsesomkostninger i overensstemmelse med reglerne i §§ 8 og 9.

     Stk. 2. Afbrydes tjenestepligtsperioden af den ansatte utilregnelige årsager - herunder sygdom dokumenteret ved lægeattest og manglende egnethed til at gennemføre den omhandlede uddannelse eller til at bestride den tjeneste, hvortil uddannelsen er relevant - bortfalder tilbagebetalingspligten.

Fastsættelse og eventuel tilbagebetaling af uddannelsesomkostninger

     § 8. De uddannelsesomkostninger, som tjenestepligten omfatter, er følgende:

-fastlagte eller beregnede kursusafgifter

-nettoløn i uddannelsesperioden

-eventuelle time- og dagpenge og rejseudgifter

     Stk. 2. I tilfælde, hvor uddannelsen afbrydes, eller hvor tjenestepligten ikke opfyldes, jf. § 6, stk. 3, og § 7, stk. l, gennemføres tilbagebetalingspligten således:

-Ved afbrydelse af uddannelsen tilbagebetales de indtil afbrydelsen påløbne omkostninger, jf. dog stk. 4.

-Ved afbrydelse af tjenesten inden for den første trediedel af tjenestepligtsperioden tilbagebetales hele beløbet.

-Ved afbrydelse inden for den anden trediedel af tjenestepligtsperioden tilbagebetales 2/3 af beløbet.

-Ved afbrydelse inden for den sidste trediedel af tjenestepligtsperioden tilbagebetales l/3 af beløbet.

     Stk. 3. Tilbagebetalingen sker til den styrelse, der har afholdt de med uddannelsen forbundne omkostninger.

     Stk. 4. Ved afbrydelse af uddannelsen inden for den første trediedel af uddannelsesperioden - dog maksimalt inden for de første l3 uger - bortfalder såvel tjenestepligten som tilbagebetalingspligten.

     § 9. Den ansattes ansættende myndighed kan bestemme, at tjenestepligten eller tilbagebetaling af de med uddannelsen forbundne omkostninger nedsættes eller bortfalder.

     Stk. 2. Tilbagebetaling af uddannelsesomkostninger kan ske med et fast beløb pr. måned over en periode svarende til den ikke opfyldte tjenestepligtsperiode.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ lo. Denne aftale har virkning for uddannelser, der påbegyndes den l. marts l99o og senere, og kan opsiges med 3 måneders varsel, dog tidligst til l. april l99l.

     Stk. 2. Aftalen har dog også virkning for uddannelser, der er påbegyndt inden den l. januar l99o, såfremt der i forbindelse med uddannelsen er taget forbehold om tjenestepligt eller er underskrevet tjenestepligtserklæring, der er betinget af aftale herom.

København, den 28. februar l99o.

Overenskomstansattes Finansministeriet

Centralorganisation

    P. M. V.

Finn Busse Jensen E. B. C.E. Johansen