Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om betaling for lægeerklæringer om uarbejdsdygtighed 1991 (* 1)


1. Ved ikrafttræden den 2. april 1990 af lov nr. 852 af 20. december 1989 om dagpenge ved sygdom eller fødsel er det vedtaget, at den lægeerklæring en arbejdsgiver kan forlange af lønmodtageren som dokumentation for, at fraværet skyldes sygdom, skal betales af arbejdsgiveren, jf. dagpengelovens § 7, stk. 2.

2. En sådan lægeerklæring skal - i modsætning til tidligere - udstedes i forbindelse med personlig konsultation hos lægen eller ved sygebesøg i hjemmet.

3. Der har været afholdt en række forhandlinger mellem de offentlige og private arbejdsgivere og Den almindelige danske Lægeforening, med henblik på at indgå en aftale om betaling for lægeerklæringer om uarbejdsdygtighed, men det har ikke været muligt at opnå en aftale.

4. Finansministeriet skal derfor henstille, at de institutioner, der på grund af de verserende forhandlinger helt eller delvist har undladt at betale regninger for udstedelse af lægeerklæringer, snarest betaler disse for at undgå eventuelle incassosager og de dermed forbundne omkostninger.

5. Vedrørende den fremtidige praksis på området skal Finansministeriet bemærke, at der ikke er nogen forpligtelse til at kræve lægeerklæring til dokumentation af uarbejdsdygtighed, og institutionen kan derfor på den givne foranledning tage sin hidtidige praksis på området op til overvejelse. Arbejdsgiveren kan, i tilfælde hvor en lægeerklæring ikke skønnes at være nødvendig, i stedet forlange, at lønmodtageren indsender en skriftlig sygemelding (tro- og loveerklæring), der dokumenterer, at fraværet skyldes sygdom, jf. § 19, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 153 af 5. marts 1990 om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

6. Det bemærkes, at lægernes honorarkrav efter det oplyste kan være meget forskellige. Institutionen er imidlertid forpligtet til at betale, hvad der forlanges for lægeerklæringen, med mindre der på forhånd er aftalt en pris for ydelsen med den respektive læge.

7. I Økonomi- og Budgetministeriets cirkulære nr. 163 af 5. juli 1973 om statstjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom affattes § 3 således:

»Udgifter til lægeattest efter § 1, stk. 2 og 3, og udgifter til speciallægeundersøgelse eller anden særlig undersøgelse, som forlanges foretaget efter § 1, stk. 4, samt eventuelle udgifter til tuberkuloseundersøgelse i henhold til § 2 afholdes af vedkommende ministerium, institution mv.«.

Finansministeriet,

Administrations- og

Personaledepartementet,

den 18. marts 1991

P.M.V.

E.B.

Sigrid Sandorff

Redaktionel note
  • (* 1) Udsendt som APD.nr. 11/91