Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om overførsel af beløb ved individuel overgang af statens tjenestemænd m.v. mellem staten m.v. og kommuner m.v. (* 1)

Til samtlige ministerier og styrelser m.v.

Om overførsel af beløb i forbindelse med individuel overgang af tjenestemænd m.v. mellem staten m.v. og kommuner m.v.

Hoslagt følger et antal eksemplarer af finansministeriets cirkulære af dags dato om overførsel af beløb ved individuel overgang af tjenestemænd m.v. mellem staten m.v. og kommuner m.v. samt af aftalen af 13. november 1975 mellem finansministeriet, Amtsrådsforeningen i Danmark, Kommunernes Landsforening samt Københavns og Frederiksberg kommuner om overførsel af beløb i forbindelse med tjenestemænds overgang mellem pensionsområder.

Aftalen er indgået med finansudvalgets tilslutning i aktstykke 405 af 17. juli 1975 (jfr. tekstanmærkning nr. 50 til § 26. Pensionsvæsenet på finansloven for finansåret 1976/77).

A. OVERGANG FRA KOMMUNER M.V. TIL STATEN-M.V.

Når der i pensionsalderen for en tjenestemand m.v. i staten m.v. er Sket medregning i pensionsalderen i henhold til tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 2, (eller tilsvarende bestemmelse) af forudgående pensionsberettigende tjenestemandsansættelse i kommunerne m.v., afsluttet efter 30. juni 1969, påhviler det i henhold til aftalen den nye ansættelsesmyndighed eller den statsgaranterede eller statsfinansierede pensionsordning, hvori den pågældende er optaget, at fremsætte anmodning om overførsel af et beløb over for den hidtidige kommunale ansættelsesmyndighed, såfremt denne er blandt de kommuner m.v., der har tilsluttet sig aftalen, jfr. cirkulærets bilag B.

Overgangsmæssigt gælder for så vidt angår tjenestemænd m.v., der er blevet ansat i staten m.v. inden cirkulærets ikrafttræden, at sådan anmodning om beløbsoverførsel skal fremsættes af samtlige de statsstyrelser m.v., hvorunder den pågældende har været ansat, uanset om ansættelsesforholdet på tidspunktet for cirkulærets ikrafttræden

atter er ophørt ved død eller ved afsked med egenpension, med opsat pension eller uden pension.

Såfremt den med opsat pension eller uden pension afskedigede tjenestemand m.v. imidlertid senere - uden mellemliggende tjenestemandsansættelse i kommunerne m.v. - på ny har opnået pensionsberettigende tjenestemandsansættelse i staten m.v., skal anmodning om beløbsoverførsel dog alene fremsættes af den seneste ansættelsesmyndighed eller den statsgaranterede eller statsfinansierede pensionsordning, hvori den pågældende senest er optaget.

Eksempel:

En tjenestemand afskediges efter 30. juni 1969 fra kommune 1 og ansættes som tjenestemand i statsstyrelse A, hvorfra han overgår til tjenestemandsansættelse i kommune 2. Herfra afskediges han med opsat pension, men opnår senere tjenestemandsansættelse i statsstyrelse B, hvor han er ansat ved cirkulærets ikrafttræden.

Der skal herefter ske følgende beløbsoverførsler: fra kommune 1 til statsstyrelse A

fra statsstyrelse A til kommune 2

fra kommune 2 til statsstyrelse B

Såfremt den i ovennævnte eksempel omhandlede tjenestemand inden cirkulærets ikrafttræden er fratrådt stillingen i statsstyrelse B og overgået til tjenestemandsansættelse i statsstyrelse C, indtræder denne i statsstyrelse B's sted i eksemplet, idet alene den seneste af flere på hinanden følgende statslige ansættelsesmyndigheder m.v. skal fremsætte anmodning om beløbsoverførsel.

B. OVERGANG FRA STATEN M.V. TIL KOMMUNER M.V.

Når en efter 1. juli 1969 afskediget tjenestemand m.v. i staten m.v. overgår til ansættelse som tjenestemand i kommunerne m.v. og her får den tidligere pensionsberettigende ansættelse medregnet i pensionsalderen, påhviler det den tidligere statslige ansættelsesmyndighed eller den statsgaranterede eller statsfinansierede pensionsordning, hvorafden pågældende var medlem, at imødekomme anmodninger om overførsel fra den nye kommunale ansættelsesmyndighed, såfremt denne er blandt de amtskommuner, kommuner eller kommunale sammenslutninger, der har tilsluttet sig aftalen, jfr. cirkulærets bilag B.

For så vidt angår tjenestemænd, der forud for ansættelsen i

kommunerne m.v. har haft flere ansættelser i staten m.v., skal der alene finde overførsel sted fra den seneste ansættelsesmyndighed, eller den statsgaranterede eller statsfinansierede pensionsordning, hvor den pågældende senest var medlem.

C. KONTERING

Overførselsbeløb vil for statstjenestemænds vedkommende af styrelserne være at tage til henholdsvis indtægt og udgift under § 26. pensionsvæsenet på finansloven, hvorved bemærkes, at der på forslaget til finanslov for 1977/78 søges optaget dels en konto for indbetalinger fra kommunerne m.v. til dækning af pensionsudgifter som følge af individuelle overgange af tjenestemænd m.v. (§ 26.1. 01.49.13), dels en konto for udbetalinger til kommunerne m.v. til dækning af pensionsudgifter som følge af individuelle overgange af tjenestemænd m.v. (§ 26.1.01.05.15).

D.

Færøernes Landsstyre har vedtaget ikke at tilslutte sig aftalen, hvorfor der ikke skal finde beløbsoverførsler sted i henhold til aftalen i forbindelse med tjenestemænds overgang til eller fra tjenestemandsansættelse under landsstyret.

Det tilføjes, at finansministeriet senere vil vende tilbage til spørgsmålet om, hvorvidt der i henhold til aftalen skal finde beløbsoverførsler sted i forbindelse med tjenestemænds overgang til eller fra ansættelse i tjenestemandsstillinger under Grønlands Landsråd, staten og kommunerne i Grønland m.v.

Endvidere skal finansministeriet senere vende tilbage til spørgsmålet om, hvorvidt der skal finde beløbsoverførsler sted i henhold til aftalen i tilfælde af overgang efter 1. april 1976 mellem børneforsorgens pensionsordning og (amts)kommunale tjenestemand stillinger indenfor det af den sociale bistandslovs § 133, stk. 1, omfattede område, jfr. bilag C side 2.

Spørgsmålet om overførselsbeløbets beregning i tilfælde, hvor en tjenestemand har haft ansættelse på åremål som indefra kom mende (jfr. § 8 i lov nr. l73 af 28. april 1971 om kgl. udnævnelse og åremålsansættelse af visse tjenestemænd), må forelægges finansministeriet til udtalelse i hvert enkelt tilfælde.

Yderligere eksemplarer af denne skrivelse samt cirkulæret med tilhørende bilag, herunder skemaerne A og B, kan rekvireres af vedkommende ministerier m.v. i finansministeriets betjentstue, Torvegade 2, 2. etage, 1400 København K., telefon (01) 11 12 33 lokal 4202 og 4286.

P.M.V.

E.B.

S. Chidekel

CIRKULÆRE OM OVERFØRSEL AF BELØB VED INDIVIDUEL OVERGANG AF

TJENESTEMÆ ND M.V. MELLEM STATEN M.V. OG KOMMUNER M.V.

I. BAGGRUND

I tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 2, i den grønlandske tjenestemandspensionslovs § 3, stk. 3, samt i tilsvarende bestemmelser i vedtægterne for de statsgaranterede eller statsfinansierede pensionsordninger er der hjemmel til at bestemme, at der i pensionsalderen medregnes den tid, i hvilken en tjenestemand m.v. efter sit fyldte 25. år har været ansat på tjenestemandsvilkår i en stilling, hvortil er knyttet en pensionsordning, der i det væsentlige giver samme rettigheder som tjenestemandspensionsloven, herunder en kommunal tjenestemandsstilling.

I de kommunale pensionsregulativer og -vedtægter er der en tilsvarende hjemmel til i pensionsalderen for kommunale tjenestemænd at medregne ansættelse som tjenestemand i staten, folkeskolen og folkekirken m.v. og som tjenestemand i Grønland, ansættelse i henhold til lov om pensionering af civilt personel m.v. i forsvaret samt ansættelse forbundet med medlemskab af statsgaranterede eller statsfinansierede pensionsordninger.

I bemærkningerne til forslaget til ovennævnte § 4, stk. 2, i tjenestemandspensionsloven er det forudsat, at spørgsmålet om, hvorvidt der ved stillingsovergang mellem stat og kommuner m.v. skal ske overførsel af et beløb fra det hidtidige ansættelsesområde til dækning af en del af den fremtidige pensionsbyrde, skal søges løst ved aftale.

På denne baggrund blev der efter forudgående forhandlinger den 13. november 1975 indgået den i bilag A gengivne aftale mellem finansministeriet, Amtsrådsforeningen i Danmark, Kommunernes Landsforening samt Københavns og Frederiksberg kommuner om overførsel af beløb i forbindelse med tjenestemænds overgang mellem pensionsområder.

De amtskommuner, kommuner og kommunale sammenslutninger, der har tilsluttet sig aftalen, er anført i bilag B.

II. AFTALENS VIRKEOMRÅDE

Aftalen gælder for tjenestemænd m.v., der er eller har været ansat i

 • a) staten m.v.
 • 1) i stilling som tjenestemand m.v. i staten samt som tjenestemand i folkeskolen, folkekirken, folketinget og under Københavns kommunale skolevæsen.
 • 2) i stilling omfattet af loven om pensionering af civilt personel m.v. i forsvaret
 • 3) i stilling, hvortil er knyttet medlemskab af en statsgaranteret eller statsfinansieret pensionsordning, jfr. bilag C

b)kommuner m.v., der har tilsluttet sig aftalen, 1) i stilling som kommunal tjenestemand m.v. 2) i stilling som amtskommunal tjenestemand 3) i stilling som tjenestemand i en kommunal sammenslutning.

Det bemærkes i denne forbindelse, at aftalen ikke omfatter generelle overførsler af tjenestemandsgrupper i forbindelse med ændret opgavefordeling mellem staten og kommunerne, men alene vedrører individuelle overgange.

Endvidere omfatter aftalen ikke indbyrdes overgang mellem stillinger som de under a) nævnte, herunder tjenestemandsstillinger for pædagogisk personale i Københavns kommunale skolevæsen og tjenestemandsstillinger som lærer ved amtskommunale gymnasier.

III. AFTALENS INDHOLD

 • a) Stillingsovergang

Aftalen indebærer, at der i tilfælde, hvor en tjenestemand m.v., der er ansat i en af de under II a) nævnte stillinger, efter 30. juni 1969 afskediges og straks eller senere opnår ansættelse som nævnt under II b) med medregning af den tidligere pensionsberettigende ansættelse i pensionsalderen, skal ske overførsel af et beløb fra den tidligere ansættelsesmyndighed.

Tilsvarende gælder ved overgang fra ansættelse omfattet af II b) til ansættelse omfattet af II a).

 • b) Tjenestefrihed m.v.

I tilfælde, hvor en af II a) omfattet prøveansat eller varigt ansat tjenestemand m.v. under tjenestefrihed eller hvilende medlemskab af pensionsordningen ansættes på prøve i en af de under II b) nævnte stillinger, men ved prøvetidens ophør genoptager tjenesten i sin hidtidige stilling, skal der ske overførsel af et beløb fra vedkommende kommune m.v. beregnet på grundlag af den under prøvetiden optjente pensionsalder.

Såfremt den prøveansatte imidlertid under tjenestefriheden eller det hvilende medlemskab pensioneres eller afgår ved døden, afholdes hele pensionen, respektive ægtefællepensionen, af vedkommende kommune m.v. mod en beløbsoverførsel fra den ansættelsesmyndighed, hvorunder den pågældende var varigt ansat, beregnet på grundlag af den indtil tjenestefrihedens eller det hvilende medlemskabs påbegyndelse optjente pensionsalder.

Tilsvarende gælder, hvor en af II b) omfattet prøveansat eller varigt ansat tjenestemand under tjenestefrihed ansættes på prøve i en af II a) omfattet stilling.

IV. OVERFØRSELSBELØBETS BEREGNING

Overførselsbeløbet udgør 5pct. af den pågældendes pensionsgivende årsløn (jfr. IV a) på fratrædelsestidspunktet (jfr. IV b) for hvert pensionsalderår (jfr. IV c), som pågældende har oparbejdet.

Den ovenfor nævnte procentsats forhøjes - i tilfælde hvor den pågældende var 26 år eller derover ved første ansættelse i pensionsberettigende tjenestemandsstilling m.v. - med 0,15pct. for hvert fulde år, ansættelsen er sket efter det fyldte 25. år.

Som eksempel kan nævnes, at den samlede procentsats for en tjenestemand, der var 30 år ved første ansættelse i pensionsberettigende stilling, udgør 5,75pct.

 • a) Pensionsgivende årsløn

Ved pensionsgivende årsløn forstås i denne forbindelse, jfr. tabel 5 i finansministeriets lønoversigter under beløbskolonne 2: skalaløn plus dyrtidstillæg plus almindeligt pensionsgivende tillæg plus taktreguleringstillæg. Hertil kommer eventuelle personlige pensionsgivende tillæg.

Derimod medregnes ikke stedtillæg, almindeligt ikke-pensionsgivende tillæg, generelle og særlige tillæg, funktionsvederlag m.v., herunder heller ikke taktreguleringstillæg af sådanne tillæg.

For tjenestemænd m.v., der er blevet afskediget i tiden fra 1. juli 1969 til 30. september 1974, og for medlemmer af statsgaranterede eller statsfinansierede pensionsordninger, der er udtrådt heraf inden for samme tidsrum, beregnes overførselsbeløbet af den sidst opnåede løn med de pr. 1. april 1974 gældende pensionsgivende tillæg.

For personer, der har været ansat i stillinger omfattet af loven om pensionering af civilt personel m.v. i forsvaret, beregnes overførselsbeløbet på grundlag af den pensionsgivende årsløn i den lønramme, hvortil stillingen i pensionsmæssig henseende var henført, og på det løntrin, hvorefter en eventuel pension til den pågældende ved fratrædelsen ville være blevet beregnet.

For tjenestemænd m.v. på nedsat tid forstås ved pensionsgivende årsløn lønnen for fuldtidstjeneste.

 • b) Fratrædelse i forbindelse med tjenestefrihed m.v.

For tjenestemænd m.v., som ved fratrædelsen havde tjenestefrihed uden løn eller med nedsat løn, samt for medlemmer af statsgaranterede eller statsfinansierede pensionsordninger, hvis medlemskab på fratrædelsestidspunktet var hvilende, gælder følgende: 1) Såfremt den pågældende i tjenestefrihedsperioden eller under det hvilende medlemskab har været ansat som tjenestemand på prøve under en ansættelsesmyndighed, som er omfattet af aftalen, beregnes overførselsbeløbet på grundlag af den pensionsalder og lønnen på det løntrin, som den pågældende havde opnået umiddelbart inden tjenestefrihedens/det hvilende medlemskabs påbegyndelse med de dagældende pensionsgivende tillæg.

 • 2) Såfremt den pågældende ikke under tjenestefriheden/det hvilende medlemskab har været ansat som tjenestemand på prøve under en af aftalen omfattet ansættelsesmyndighed, beregnes overførselsbeløbet på grundlag af den pensionsalder og lønnen på det løntrin, som den pågældende havde opnået umiddelbart inden tjenestefrihedens/det hvilende medlemskabs påbegyndelse, men med de pensionsgivende tillæg, der var gældende på tidspunktet for den endelige fratræden.

Hvis tjenestefrihedsperioden eller perioden for det hvilende medlemskab er tilladt medregnet i lønancienniteten, beregnes lønnen efter det løntrin, der som følge heraf er opnået ved den endelige fratræden.

Hvis stillingen er blevet omklassificeret inden den endelige fratræden, foretages beregningen under hensyntagen hertil.

 • c) Pensionsalder
 • 1) Beregning

Ved antal pensionsalderår, der er oparbejdet ved fratrædelsen, forstås det samlede antal pensionsalderår efter nedrunding til nærmeste hele antal år (således at der ved beregningen ikke tages hensyn til eventuelle overskydende måneder).

Beregningen af overførselsbeløbet foretages altid på grundlag af pensionsalderen beregnet direkte efter de nye regler i tjenestemandspensionslovens § 4, m.v. (eller hertil svarende bestemmelser) uanset om den pågældende ved tillæggelse af en opsat pension ville være berettiget til at få pensionen beregnet på grundlag af pensionsalderen efter de ældre regler med omregning efter overgangsbestemmelserne i tjenestemandspensionslovens § 35, stk. 1, (eller hertil svarende bestemmelse) til pensionsalder efter nye regler.

 • 2) Forhøjet pensionsalder

Har den pågældende fået tillagt forhøjet pensionsalder efter de nye regler, er det den således forhøjede pensionsalder, der indgår i beregningen af overførselsbeløbet.

I tilfælde, hvor pensionsalderen er forhøjet i henhold til tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 6, (eller hertil svarende bestemmelse),indgår hele forhøjelsen i beregningen af overførselsbeløbet (uanset om den pågældende på fratrædelsestidspunktet kun har haft en kortere ansættelsestid end svarende til pensionsalderforhøjelsen, jfr.§ 4, stk. 6, 2. punktum).

Det bemærkes i denne forbindelse, at i tilfælde, hvor den pågældende har fået tillagt pensionsalder på grundlag af pensionsberettigende beskæftigelse i et andet nordisk land i henhold til tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 3, (eller hertil svarende bestemmelse) eller på grundlag af pensionsberettigende beskæftigelse i en international organisation under tjenestefrihed, jfr. § 4, stk. 5, i samme lov (eller hertil svarende bestemmelse) på vilkår, at en eventuel pensionsydelse fra det andet land eller fra den internationale organisation skal komme til fradrag i den danske løn eller pension, må beløbsoverførslen - på grundlag af den således forhøjede pensionsalder - til den nye ansættelsesmyndighed betinges af, at et beløb svarende til den nævnte pensionsydelse af den nye ansættelsesmyndighed indbetales til den styrelse m.v., hvorfra beløbsoverførslen skete, med virkning fra den dato, hvor den nævnte pensionsydelse måtte komme til udbetaling.

Har den pågældende fået tillagt forhøjet pensionsalder efter de ældre regler, enten før 1. juli 1969 på normerings- eller bevillingslov eller administrativt i henhold til § 54, stk. 2, 2. afsnit,i lønnings- og pensionsloven af 1958 eller efter 1. juli 1969

i henhold til overgangsbestemmelserne i tjenestemandspensionslovens § 35, stk. 3, eller § 35 a (eller hertil svarende bestemmelser), har den pågældende pensionsalder efter de nye regler fra samme dato som pensionsalderen efter de ældre regler, såfremt denne dato ligger forud for datoen for tjenestemandsansættelsen. Har den pågældende derimod fået tillagt pensionsalder efter de ældre regler fra en dato efter tjenestemandsansættelsen, regnes pensionsalderen efter de nye regler fra tjenestemandsansættelsen.

I tilfælde, hvor pensionsalderen efter de ældre regler er beregnet efter § 54, stk. 2, 1. afsnit, i lønnings- og pensionsloven af1958 (eller hertil svarende bestemmelse), indgår den pågældendes pensionsberettigende beskæftigelse i pensionsalderen efter de nye regler, i det omfang den ligger efter det fyldte 25. år.

 • 3) Tilbagebetaling af pensionsbidrag

Har den pågældende ved fratrædelsen som tjenestemand m.v. eller ved udtrædelsen af en statsgaranteret eller statsfinansieret pensionsordning fået udbetalt pensionsbidrag efter de ældre regler for tiden forud for 1. juli 1969,sker beregningen af overførselsbeløbet alene på grundlag af den i tiden efter denne dato og indtil fratrædelsen oparbejdede pensionsalder.

V. FREMGANGSMÅDEN VED OVERFØRSEL AF BELØB

 • a) Såfremt en tidligere tjenestemand i staten m.v. overgår

til ansættelse som tjenestemand i en kommune m.v., fremsender den nye kommunale ansættelsesmyndighed m.v. til den seneste tidligere statslige ansættelsesmyndighed eller den statsgaranterede eller statsfinansierede pensionsordning, hvori den pågældende senest var optaget, såvel et delvis udfyldt skema til beregning af pensionsalder som skema til beregning af overførselsbeløb (jfr. skemaerne A og B). Statsstyrelsen eller den statsgaranterede eller statsfinansierede pensionsordning,hvori den pågældende senest var optaget, udfylder herefter den resterende del af skemaerne og tilbagesender disse til kommunen m.v., idet der samtidig hermed sendes kopi af skemaerne til Rigsrevisionen.

Når statsstyrelsen eller den statsgaranterede eller statsfinansierede pensionsordning, hvori den pågældende senest var optaget, fra den nye ansættelsesmyndighed har modtaget meddelelse om, at der kan tillægges den pågældende tjenestemand forhøjet pensionsalder svarende til den pensionsalder efter nye regler, som den pågældende havde oparbejdet ved afskedigelsen, foranlediger styrelsen eller den statsgaranterede eller statsfinansierede pensionsordning, hvori den pågældende senest var optaget, overførselsbeløbet udbetalt til vedkommende kommune m.v. og giver samtidig hermed Rigsrevisionen meddelelse om den stedfundne beløbsoverførsel.

 • b) Såfremt en tidligere tjenestemand i en kommune m.v. overgår til ansættelse som tjenestemand i staten m.v., fremsender den nye statslige ansættelsesmyndighed eller den statsgaranterede eller statsfinansierede pensionsordning, hvori den pågældende er optaget, til den seneste tidligere kommunale ansættelsesmyndighed m.v. såvel et delvis udfyldt skema til beregning af pensionsalder som skema til beregning af overførselsbeløb. Kommunen m.v. udfylder herefter den resterende del af skemaerne og tilbagesender disse til statsstyrelsen eller den statsgaranterede eller statsfinansierede pensionsordning, hvori den pågældende er optaget, der foretager en kontrol af beregningen af det beløb, der vil kunne overføres.

Statsstyrelsen videresender derpå skemaet til beregning afpensionsalder til finansministeriets lønnings- og pensionsdepartement med forslag om, at der tillægges pågældende forhøjet pensionsalder og, såfremt der tidligere er blevet udbetalt den pågældende tjenestemand en udtrædelsesgodtgørelse, der ikke er tilbagebetalt, gives der samtidig finansministeriet meddelelse herom. Samtidig oversender styrelsen kopi af begge skemaer til Rigsrevisionen.

For statsgaranterede eller statsfinansierede pensionsordningers vedkommende fastsætter pensionskassen eller -administrationen - efter modtagelsen af skemaerne fra kommunen - det pågældende medlems pensionsalder og tilsender Rigsrevisionen kopi af begge skemaer.

Når styrelsen fra finansministeriet har modtaget meddelelse om pensionsalderforhøjelsens størrelse, eller pensionskassen eller -administrationen har fastsat denne, gives der meddelelse herom til kommunen m.v., samtidig med at kommunen m.v. anmodes om at overføre det beregnede beløb til statskassen eller til den pågældende statsgaranterede eller statsfinansirede pensionsordning. Når beløbet er indbetalt, gives der Rigsrevisionen meddelelse herom.

Det bemærkes, at der i såvel de under a) som under b) nævnte tilfælde i tiden, indtil Rigsrevisionens godkendelse af overførselsbeløbenes størrelse foreligger, bør tages forbehold over for vedkommende kommune m.v. om eventuelle udsættelser fra Rigsrevisionens side.

Ved beløbsoverførsel fra en kommune m.v. til staten m.v. er den hidtidige kommunale ansættelsesmyndighed berettiget til såfremt der af denne har været tegnet en forsikring til hel eller delvis dækning af pensionsrisikoen - at lade forsikringspolicen indgå i afregningsforholdet med et beløb svarende til den af forsikringsselskabet beregnede opsparede præmiereserve på fratrædelsestidspunktet.

VI. IKRAFTTRÆDEN

Cirkulæret, der træder i kraft straks, har virkning fra 1. juli 1969.

P.M.V.

E.B.

S. Chidekel

Bilag A til cirkulæret

Aftale

om overførsel af beløb i forbindelse med tjenestemænds overgang mellem pensionsområder.

1.

Stk. 1

Denne aftale, der er indgået mellem finansministeriet, Københavns magistrat, Frederiksberg kommunalbestyrelse, Amtsrådsforeningen i Danmark og Kommunernes Landsforening, gælder for

 • a) staten, folkeskolen, folkekirken og statsgaranterede pensionsordninger,
 • b) Københavns kommune
 • c) Frederiksberg kommune
 • d) de amtskommuner og kommuner, der har vedtaget at tilslutte sig aftalen,
 • e) de kommunale sammenslutninger, der har vedtaget at tilslutte sig aftalen.

Stk. 2

Amtsrådsforeningen i Danmark og Kommunernes Landsforening giver aftalens øvrige parter underretning om, hvilke amtskommuner, kommuner og kommunale sammenslutninger der er tilsluttet aftalen.

§ 2

Stk. l

Når en tjenestemand under et af aftalens områder opnår varig ansættelse som tjenestemand under et andet af disse områder, overføres der fra hans tidligere til hans nye ansættelsesmyndighed et beløb beregnet efter de i stk. 2 og 3 fastsatte regler.

Stk. 2. Var tjenestemanden ved sin første ansættelse i pensionsberettigende stilling ikke fyldt 26 år, udgør overførslen 5pct. af hans pensionsgivende lønningsindtægt med dyrtidstillæg på fratrædelsestidspunktet i den hidtidige stilling multipliceret med pensionsalderen på samme tidspunkt.

Stk. 3

Hvis tjenestemanden ved sin første ansættelse i pensionsberettigende stilling var fyldt 26 år, forhøjes den i stk. 2 fastsatte procentsats (5) med 0,15pct. for hvert fulde år, ansættelsen er sket efter det fyldte 25. år. Beregning af overførslen sker i øvrigt som i stk. 2 angivet.

Stk. 4

Ved fastsættelsen af den pensionsalder, der indgår i beregningen, ses der bort fra de i pensionslovens § 35 fastsatte omregningsregler og de dertil svarende bestemmelser for andre pensionsområder.

§ 3

Stk. l

Bestemmelserne i § 2 finder tilsvarende anvendelse, når en under et af aftalens områder varigt ansat tjenestemand opnår prøveansættelse under et andet af disse områder og afskediges fra sin hidtidige stilling.

Stk. 2

Såfremt tjenestemanden opnår tjenestefrihed med henblik på prøveansættelse under en anden af denne aftale omfattet ansættelsesmyndighed, sker der først beløbsoverførsel efter bestemmelserne i § 2 på det senere tidspunkt, hvor tjenestemanden opnår varig ansættelse, men opgørelsen af beløbet sker på grundlag af den pensionsgivende lønningsindtægt med dyrtidstillæg og den pensionsalder, tjenestemanden havde ved opnåelsen af tjenestefrihed. Hvis tjenestemanden ved prøveansættelsens ophør vender tilbage til det pensionsområde, hvorunder han er varigt ansat, overfører den ansættelsesmyndighed, hvorunder han har været ansat på prøve, et efter reglerne i § 2 beregnet beløb til den ansættelsesmyndighed, hvorunder han har varig ansættelse.

Stk. 3. Hvis en under et af de af aftalen omfattede områder varigt ansat tjenestemand under prøveansættelse under et andet af disse områder pensioneres eller dør, udredes pensionen til ham eller hans efterladte af den ansættelsesmyndighed, hvorunder han er ansat på prøve. Den ansættelsesmyndighed, hvorunder han har varig ansættelse, overfører ved pensioneringen eller dødsfaldet et efter bestemmelserne i § 2 beregnet beløb til den ansættelsesmyndighed, der udreder pensionen.

§ 4

Stk. l

Såfremt der af den hidtidige ansættelsesmyndighed er tegnet forsikring til hel eller delvis dækning af ansættelsesmyndighedens pensionsrisiko, er denne berettiget til at lade forsikringspolicen indgå i afregningsforholdet med et beløb svarende til den af forsikringsselskabet beregnede opsparede præmiereserve på fratrædelsestidspunktet.

Stk. 2

Har såvel den hidtidige som den nye ansættelsesmyndighed overenskomst med et pensionsforsikringsselskab om tegning af pensionsforsikring for sine pensionsberettigede tjenestemænd, sker afregning mellem de to myndigheder efter de i overenskomsten med pensionsforsikringsselskabet fastsatte bestemmelser.

§ 5

Det er en forudsætning for overførsel af beløb eller police i henhold til denne aftale, at tjenestemanden af den nye ansættelsesmyndighed tillægges en pensionsalder, svarende til den pensionsalder, han havde erhvervet under den ansættelsesmyndighed, hvorfra beløbet overføres.

§ 6

Stk. l

Aftalen får virkning fra 1. juli 1969.

Stk. 2

Aftalen optages til revision pr. 1. april 1978.

Stk. 3

Ved beregning af overførselsbeløb for tjenestemænd, hvis overgang til anden ansættelsesmyndighed er sket i tiden fra 1. juli 1969 til 30. september 1974, beregnes overførse1sbeløbet uanset bestemmelsen i § 2, stk. 2, efter det skalatrin, som tjenestemanden på fratrædelsestidspunktet havde opnået i sin hidtidige stilling, men i forhold til lønningen med dyrtidstillæg på dette skalatrin pr. 1. april 1974.

Bilag B til cirkulæret

Oversigt over de amtskommuner, kommuner og kommunale sammenslutninger, der har tilsluttet sig aftalen om overførsel af beløb i forbindelse med tjenestemænds overgang mellem pensionsområder.

Samtlige amtskommuner

Københavns kommune

Frederiksberg kommune

Samtlige kommuner i Københavns amt

Samtlige øvrige kommuner i Danmark (men ikke kommunerne i Grønland)

Følgende kommunale sammenslutninger:

Kommunernes lønningsnævn

Amtsrådsforeningen i Danmark

Hovedstadsrådet (herunder også Hovedstadsområdets trafikselskab)

Foreningen af kommuner i Københavns amt (for så vidt angår tjenestemænd i foreningens lønsekretariat)

Kommunernes landsforening med tilsluttede institutioner d.v.s.

Kommunernes gensidige Forsikringsforening

Kommunernes Kulkontor Kommunernes Pensionsforsikring A/S Kommunernes Revisionsafdeling Købstadkommunernes Låneforening

Bilag C til cirkulæret

Oversigt over forskellige statsgaranterede eller statsfinansierede pensionsordninger, (jfr. cirkulæret II a) 3)

Pensionskassen for højskoler, landbrugsskoler og husholdningsskoler

Pensionskassen for tekniske undervisningsvirksomheder og handelsskoler m.v.

Pensionskassen af 1925 for de private eksamensskoler

Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre

Pensionsfonden af 1951 (for lærere ved de af Dansk skoleforening, Flensborg, administrerede danske privatskoler i Sydslesvig)

Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionskassen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner

Pensionskassen for tjenestemænd ansatte under Nationalforeningen til tuberkulosens bekæmpelse

Det kgl. teaters pensionsfond

Kolonien Filadelfias pensionskasse

Slangerupbanens pensionsfond

Apotekervæsenets pensionsordning

Pensionsordningen for tjenestemænd ved Finseninstitutet og Radiumstationen

Pensionsordningen for tjenestemænd ved de offentlige arbejdsformidlingskontorer

Pensionsordningen for tjenestemænd under Det danske Hedeselskab

Pensionsordningen for tjenestemænd ved Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning

Pensionsordningen for lærere med ret til tjenestemandspension ved Danmarks sygeplejerskehøjskole

Pensionsordningen for amternes akademiske personale, der er ansat på tjenestemandsvilkår

Pensionsordningen for de ved fællesnordiske institutioner i Danmark ansatte, der i pensionsmæssig henseende behandles efter tjenestemandspensionslovens regler

Pensionsordningen for fastansat, men ikke-tjenestemandsansat personale ved institutioner, hvis personale før 1. april 1976 havde adgang til optagelse i Børneforsorgens pensionskasse, og som ikke omfattes af opgaveomlægningen (d.v.s. personale ved sociale højskoler, arbejdstekniske ungdomsskoler, børne- og ungdomsinstitutioner i Grønland, danske børne og ungdomsinstitutioner i Sydslesvig, private særforsorgsinstitutioner m.v.)

Pensionsordningen for fastansat personale ved private rådgivningscentre for børn og unge samt private dag- og døgninstitutioner, med hvilke (amts)kommuner har indgået overenskomst i henhold til §§ 69 og 96 i loven om social bistand, samt fastansat, men ikke-tjenestemandsansat personale ved (amts)kommunale institutioner af den omhandlede karakter og de tidligere statshospitaler, under forudsætning af at disse personalegrupper var tjenstgørende ved institutionerne og medlemmer af Børneforsorgens pensionskasse pr. 31. marts 1976, og siden er forblevet ansat ved sådanne institutioner med bevarels af hidtidig personaleretlig status (ved overgang efter 1. april 1976 til kommunale tjenestemandsstillinger m.v. ved institutioner af anden karakter end den heromhandlede udenfor det af lov nr. 333 af 19. juni 1974 om social bistand § 133, stk. 1, omfattede område)

Børneforsorgens pensionskasse

(ved overgang til eller fra kommunale tjenestemandsstillinger m.v. inden 1. april 1976)

Sydfyenske jernbaners pensionskasse

(ved overgang til eller fra kommunale tjenestemandsstillinger m.v. inden 1. april 1975)

Pensionsordningen for mødrehjælpens tjenestemænd

(ved overgang til eller fra kommunale tjenestemandsstillinger m.v., der ikke er sket i forbindelse med opgaveomlægningen mellem stat og kommuner pr. 1. april 1976)

Pensionsordningen for åndssvageforsorgens tjenestemænd

(ved overgang til eller fra kommunale tjenestemandsstillinger m.v. inden 1. juli 1970)

(Tvivlstilfælde vedrørende pensionsordninger, der ikke er medtaget i oversigten, forelægges finansministeriet til udtalelse. Eventuelle regler vedrørende beløbsoverførsler i tilfælde af, at de afopgaveomlægninger mellem stat og kommuner omfattede tjenestemænd senere individuelt måtte overgå til anden tjenestemandsansættelse m.v. inden pensioneringen, fastsættes ved aftale mellem stat og kommuner.)

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Redaktionel note
 • (* 1) PAV kap 39