Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Tillæg til cirkulære nr. 41 af 15.februar 1977 om overførsel af beløb ved individuel overgang af tjenestemænd m.v. mellem staten m.v. og kommuner m.v. (* 1)

Om overførsel af beløb i forbindelse med individuel over-

gang af tjenestemænd m.v. mellem staten m.v. og kommuner m.v.

Hoslagt følger et antal eksemplarer af finansministeriets tillæg af dags dato til cirkulære nr. 4l af 15. februar 1977 om overførsel af beløb ved individuel overgang af tjenestemænd m.v. mellem staten m.v. og kommuner m.v.

Cirkulæretillægget indeholder, jfr. herved blandt andet pkt. D, i cirkulæreskrivelsen af 15. februar 1977, særlige regler om beløbsoverførsel i forbindelse med overgang til og fra

  • a) tjenestemandsstillinger i staten og kommunerne i Grønland
  • b) tjenestemandsstillinger under Grønlands Landsråd samt
  • c) stillinger forbundet med medlemskab af Pensionsfonden for Danmarks Radios Tjenestemænd.

Det bemærkes endvidere, at

d) Jydsk Nervesanatorium

har vedtaget at anvende de i cirkulærer fastsatte regler angående beløbsoverførsel.

Såfremt en tjenestemand er overgået fra en tjenestemandsstilling i Grønland og deroppe har fået tjenesteår medregnet dobbelt i pensionsalderen, jfr. tillægscirkulæret ad c) Pensionsalder under afsnit IV, bør dette af den tidligere ansættelsesmyndighed udtrykkelig anføres i skema A (Beregning af pensionsalder) nederst under rubrikken: Evt. bemærkninger.

Yderligere eksemplarer af denne skrivelse samt cirkulæretillægget kan rekvireres af vedkommende ministerier m.v. i finansministeriets betjentstue, Torvegade 2, 2. etage, 1400 København K., telefon (o1) 11 12 33, lokal 4202 og 4286.

P. M. V.

E. B.

P. H. Matson

Tillæg til cirkulære nr. 41 af 15. februar 1977 om overførsel af beløb ved individuel overgang af tjenestemænd m.v. mellem staten m.v. og kommuner m.v.

I ovennævnte cirkulære indføjes følgende:

Ad II. AFTALENS VIRKEOMRÅDE

Under a) staten m.v.:

  • »4) i stilling som statstjenestemand eller kommunal

tjenestemand i Grønland.

  • 5) i stilling som tjenestemand under Grønlands Landsråd«.

Under b)kommuner m.v., der har tilsluttet sig aftalen: »4) i stilling, hvortil er knyttet medlemskab af

Pensionsfonden for Danmarks Radios tjenestemænd.

  • 5) i stilling som tjenestemand ved den selvejende

institution jydsk Nervesanatorium«.

Ad III. AFTALENS INDHOLD

Det sidste afsnit formuleres således:

»Tilsvarende gælder, hvor en af II b) omfattet prøveansat eller varigt ansat tjenestemand under tjenestefrihed eller hvilende medlemskab af pensionsordningen ansættes på prøve i en af II a) omfattet stilling«.

Ad IV. OVERFØRSELSBELØBETS BEREGNING

For så vidt angår de under II a), 4) og 5) nævnte tjenestemænd, der er omfattet af henholdsvis lov om pension til statens og kommunernes tjenestemænd m.v. i Grønland, som denne senest er bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 108 af 4. marts 1976, og

af en landsrådsvedtægt af tilsvarende indhold, fastsættes følgende særlige regler for så vidt angår beløbsoverførselsberegningen:

Ad a) Pensionsgivende årsløn

Efter det 2. afsnit indføjes:

»For tjenestemænd, der er overgået fra tjenestemandsstillinger i Grønland, forstås ved pensionsgivende årsløn lønnen efter danske satser på det løntrin, hvor den pågældende var indplaceret«.

Ad c) Pensionsalder

Som 3. afsnit under 1) Beregning indføjes:

»For tjenestemænd, der er overgået fra tjenestemandsstillinger i Grønland beregnes overførselsbeløbet på grundlag af den i henhold til den grønlandske tjenestemandspensionslovgivning oparbejdede pensionsalder, dog således at der ses bort fra pensionsalder erhvervet mellem det fyldte 23. og 25. år.

For så vidt tjenesteår i Grønland i henhold til de særlige grønlandske regler for tjenestemænd, der ikke er hjemmehørende i Grønland, er indgået i pensionsalderen med mere end 1 år, sker beregningen af overførselsbeløbet endvidere alene på grundlag af den til ansættelsestiden svarende pensionsalder, med mindre den (amts) kommunale ansættelsesmyndighed m.v. uden for Grønland har ladet den pågældende tjenestemand bevare den fulde efter grønlandske regler erhvervede pensionsalder. Det bemærkes i denne forbindelse, at det i § 24, stk. 3, i lov om pension til statens og kommunernes tjenestemænd m.v. i Grønland er fastsat, at en tjenestemand, der efter at have været ansat i Grønland overgår til en stilling uden for Grønland som statstjenestemand eller tjenestemand i folkeskolen eller folkekirken, bevarer eventuelt dobbelt optjent pensionsalder, såfremt den pågældende har gjort tjeneste i Grønland i mindst 5 år i sammenhæng«.

Som 2. afsnit under 3) Tilbagebetaling af pensionsbidrag indføjes:

»For så vidt angår tjenestemænd, der er overgået fra tjenestemandsstillinger i Grønland, bemærkes, at den grønlandske tjenestemandspensionslovgivning først trådte i kraft 1. juli 1971, omend med virkning fra 1. juli 1969.

Såfremt de omhandlede tjenestemænd i Grønland ved fratræden i henhold til § 39 i lov om pension til statens og kommunernes tjenestemænd m.v. i Grønland har fået udbetalt pensionsbidrag efter de ældre regler for tiden forud for 1. juli 1971,>u sker beregningen af overførselsbeløbet alene på grundlag af den i tiden efter denne dato og indtil fratrædelsen oparbejdede pensionsalder«.

IKRAFTTRÆDEN

Cirkulæretillægget, der træder i kraft straks, har virkning fra 1. juli 1969.

For så vidt angår tjenestemænd i Grønland, der er fratrådt efter 1. juli 1969, men før 1. juli 1971, og som derefter er overgået til en tjenestemandsstilling i kommuner m.v. uden for Grønland, skal der dog kun ske beløbsoverførsel efter reglerne i dette cirkulæretillæg, såfremt de pågældende i henhold til § 40 i lov om pension til statens og kommunernes tjenestemænd m.v. i Grønland har valgt at lade sig behandle i pensionsmæssig henseende efter reglerne i denne lov.

Finansministeriet, den 2. marts 1979

P. M. V.

E. B.

P. H. Matson

Redaktionel note
  • (* 1) PAV kap 39