Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om mobilitet for fuldmægtige (* 1)


NDHOLD

CIRKULÆRE

AFTALE

     § 1. Formål

     § 2. Former for personaleudveksling

     § 3. Løn

     § 4. Initiativ og procedure

     § 5. Ikrafttræden og opsigelse

BILAG

Fordeling af 4 mio. kr. til mobilitetsfremmende foranstaltninger

Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation har indgået vedlagte rammeaftale af 4. marts 1994 om personaleudveksling for fuldmægtige i staten.

Aftalen skal ses som et supplement til turnusaftalen for akademikere i staten.

(se FCIR 6945 19851206)

Det bemærkes, at en udstationering - i modsætning til turnus, hvor der er tale om ny ansættelse - indebærer, at fuldmægtigen opretholder sit ansættelsesforhold til »moderinstitutionen«, mens vedkommende arbejder for den anden arbejdsgiver.

Udstationering giver også mulighed for ophold af kortere perioder end den normale turnusperiode på 2-4 år.

Institutioner og ministerier opfordres til at indgå konkrete udvekslingsaftaler med andre - f.eks. ved at tage kontakt med institutioner, der arbejder med beslægtede arbejdsområder.

Som et middel til at fremme øget mobilitet blev der ved overenskomstforhandlingerne 1993 afsat en pulje i form af opskrivning af ministeriernes lokallønspuljer. Fordelingen på de enkelte ministerområder fremgår af bilaget.

Der er ikke i rammeaftalen fastsat regler for, hvorledes beløbet skal anvendes, bortset fra en forudsætning om at der skal være tale om mobilitetsfremmende foranstaltninger. Den konkrete anvendelse sker på de enkelte ministerieområder efter aftale med personalet.

Finansministeriet har sammen med Danmarks Jurist- og Økonomforbund og Akademikernes Centralorganisation udarbejdet en vejledning om mobilitet , som udsendes i tilknytning til rammeaftalen.

Der er enighed mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation om, at der på et senere tidspunkt skal ske en evaluering af ordningen.

Dette cirkulære træder ikraft 1. april 1994.

Finansministeriet,

den 14. marts 1994

P.M.V.

E.B.

Anne Mette Kristensen

RAMMEAFTALE

OM PERSONALEUDVEKSLING

FOR FULDMÆGTIGE I STATEN

     § 1. Formål

Mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation er der indgået denne aftale om personaleudveksling for fuldmægtige i staten. Rammeaftalen er et supplement til turnusaftalen mellem Finansministeriet og Danmarks Jurist- og Økonomforbund (indgået 7. maj 1985), idet den særligt sigter på dels at fremme den eksterne mobilitet, dels at øge mobiliteten for fuldmægtige, der har gennemført turnusforløbet.

Formålet med ordningen er at udvikle medarbejdernes faglige og personlige kompetence ved arbejde med nye arbejdsområder, med nye kolleger og samarbejdspartnere.

Samtidig er det hensigten at øge den gensidige indsigt og forståelse vedrørende arbejdsopgaver og arbejdsvilkår og dermed skabe et mere effektivt samspil mellem ministerier og institutioner i staten, og med virksomheder/institutioner i (amts)kommuner og det private erhvervsliv.

Efter drøftelse mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten tages der stilling til, om rammeaftalen skal finde anvendelse indenfor det pågældende turnusområde.

Hvis der er enighed om at anvende aftalen, bør der efter drøftelse mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten fastsættes generelle retningslinier for udmøntning af aftalen indenfor turnusområdet.

     § 2. Former for personaleudveksling

Aftalens formål kan fremmes ved udstationering, jobbytte eller kortvarige ophold .

Under udstationering, jobbytte eller kortvarigt ophold hos en anden ansættelsesmyndighed har den pågældende tjenestefrihed fra sit ansættelsessted.

Det er forudsat, at den pågældende har arbejdsforpligtelse for modtagerinstitutionen.

Jobbytte er en dobbelt udstationering, der består i, at 2 personer samtidig bytter arbejdsplads.

Udstationering/jobbytte skal normalt have en varighed af mindst 6 måneder.

Er der tale om en udstationering af kortere varighed, hvor det primære formål med opholdet er, at den ansatte skal få viden, knytte kontakter m.v., får den pågældende stadig løn fra afsenderinstitutionen.

Der indgås aftale mellem de 2 institutioner og den pågældende fuldmægtig i hvert enkelt tilfælde. Aftalen skal angive udstationeringens varighed, hvilken institution, der udbetaler lønnen til fuldmægtigen, samt hvilken af de to institutioner, der er den pågældendes ansættelsesmyndighed i perioden.

     § 3. Løn

De to institutioner indgår konkret aftale om betaling af lønnen, f.eks. om at dele lønudgiften med halvdelen til hver.

Ved aftale om udstationering i henhold til denne aftale bevarer den pågældende sin hidtidige løn, herunder tillæg.

Her ud over kan der efter aftale mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten af lokallønspuljen ydes tillæg/engangsvederlag, dels som incitament til at fremme udstationering, dels for at belønne en særlig indsats under udstationeringen (deltagelse i projekt, udarbejdelse af rapport etc.).

Til finansiering af løntillæg m.v. er der ved overenskomstforhandlingerne 1993 afsat i alt 4 mio. kr., som er tilskrevet lokallønspuljerne.

     § 4. Initiativ og procedure

Initiativ til udstationering kan komme fra medarbejderen eller fra institutionen.

Medarbejderen kan henvende sig til sin egen ansættelsesmyndighed eller til en anden virksomhed med forslag om udstationering. To medarbejdere kan sammen foreslå jobbytte. Hvis parterne - dvs. afsender- og modtagerinstitution samt den ansatte - er enige, kan der herefter indgås konkret udstationeringsaftale som beskrevet ovenfor.

Statsinstitutioner opfordres til at etablere aftaler med andre offentlige og private institutioner/virksomheder om at fremme jobbytte og udstationering efter retningslinjerne i denne rammeaftale.

     § 5. Ikrafttræden og opsigelse

Aftalen træder i kraft 1. april 1994 og kan opsiges til udløb sammen med turnusaftalen af 7. maj 1985.

København, den 4. marts 1994

Akademikernes Centralorganisation Finansministeriet

    P.M.V.

Søren Vang Rasmussen E.B. Thorkild Rotenberg

Bilag

 

 Fordeling af 4 millioner kr. til mobilitetsfremmende 

 foranstaltninger (beløbene er angivet i april1994-niveau). 

 Statsministeriet                 40.000 

 Udenrigsministeriet               150.000 

 Budgetdepartementet               100.000 

 Finansmin. APD                  60.000 

 Økonomiministeriet                40.000 

 Danmarks statistik                100.000 

 Skatteministeriet                130.000 

 Told- og Skattestyrelsen             220.000 

 Samordningsministeriet              25.000 

 Justitsministeriet                220.000 

 Politi- og anklagem.               160.000 

 Kriminalforsorgen                 30.000 

 Forsvarsministeriet               100.000 

 Indenrigsministeriet               340.000 

 Boligministeriet                 90.000 

 Socialministeriet                300.000 

 Sundhedsministeriet               120.000 

 Arbejdsministeriet                350.000 

 Forskningsministeriet               50.000 

 Undervisningsministeriet             330.000 

 Kulturministeriet                 70.000 

 Kirkeministeriet                 25.000 

 Miljøministeriet                 175.000 

 Landbrugsministeriet               125.000 

 Fiskeriministeriet                50.000 

 Industriministeriet               300.000 

 Kommunikation og Turisme             50.000 

 DSB                       100.000 

 Trafikministeriet                 75.000 

 Energiministeriet                 75.000 

 Ialt                      4.000.000 

 ====                      ========= 

Redaktionel note
 • (* 1) Udsendt som nr. 30/94