Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om central registrering af tjenestemænds pensionsalder (PENSAB) (* 1). (Til ministerier og styrelser).


1.

Finansministeriet opretter med virkning fra 1. april 1990 et centralt pensionsalderregister ,placeret i Statens Regnskabsdirektorat.

Registret omfatter i første fase kun tjenestemænd o.lign. i staten, hvis løn anvises af Regnskabsdirektoratet via Statens Centrale Lønsystem.

Formålet med registret er

dels at støtte ministerier og styrelser i korrekt administration af tjenestemænds pensionsalder, jf. Finansministeriets cirkulære af 21. august 1989,

dels at få et overblik over de optjente pensionsforpligtelser til brug for pensionsstatistik og som grundlag for budgettering af kommende udgifter.

Registret skal indeholde alle relevante oplysninger om den enkelte tjenestemands pensionsalder, og det er den enkelte ansættelsesmyndigheds ansvar, at disse oplysninger lægges ind i registret så den aktuelle pensionsalder fremgår af registret.

På længere sigt skal pensionsalderregistret suppleres med et beregningssystem, hvorefter ansættelsesmyndigheden i systemet vil kunne få oplyst størrelsen af den enkelte tjenestemands pension på et givet tidspunkt.

2.

Fra 1. april 1990 vil de pensionsrelevante oplysninger, som Statens Centrale Lønsystem har i de aktuelle lønregistre om den enkelte tjenestemand, blive overført til PENSAB.

Statens Regnskabsdirektorat vil derefter udsende meddelelse til de berørte ansættelsesmyndigheder om, hvilke data der er overført til PENSAB. Det påhviler herefter ansættelsesmyndigheden at kontrollere disse oplysninger.

Endvidere påhviler det som nævnt ansættelsesmyndigheden at opdatere registret med oplysninger om hver enkelt tjenestemands tidligere optjente pensionsalder.

Det betyder, at ansættelsesmyndigheden skal indberette alle tjenestemandens tidligere ansættelser og eventuelle perioder uden beskæftigelse, så registret har en ajourført og korrekt pensionsalder, dækkende tiden fra pågældendes første ansættelse og indtil den periode, som Statens Centrale Lønanvisning dækker.

Pensionsalderen for den enkelte tjenestemand vil fremgå af det skema nr. S 56 b (tidligere skema C), som forudsættes at være i den enkelte tjenestemands personalesag, jf. Finansministeriets vejledning af 21. august 1989 om fastsættelse af pensionsalderen for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken m.fl., side 2.

Det forudsættes, at PENSAB er fuldt opdateret senest den 31. marts 1991.

De nærmere retningslinier om, hvilke oplysninger, der skal indberettes, og hvilken form indberetningen skal have, udsendes af Statens Regnskabsdirektorat.

Fremtidige ændringer i ansættelsesforhold, der har betydning for pensionsalderberegningen overføres automatisk fra SCL til PENSAB. Det påhviler dog ansættelsesmyndigheden at kontrollere, at ændringen er foretaget i PENSAB.

3.

Ved fremtidige ansættelser af tjenestemænd, der efter tjenestemandspensionsloven tillægges - eller får forhøjet pensionsalder - eller som i ansættelsesforløbet får tillagt pensionsaldermedregning af tjenestefrihedsperioder, skal ansættelsesmyndigheden indberette pensionsalderforhøjelsen/-tillæggelsen til PENSAB.

4.

Eventuelle tvivlsspørgsmål om dette cirkulære kan forelægges Finansministeriet, Administrations- og Personaledepartementet.

Cirkulæret træder i kraft 1. april 1990.

P.M.V.

E.B.

Lene Larsen

Officielle noter

(* 1) Udsendt som APD nr. 50/90