Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om omregning, forhøjelse med 1,68 pct. samt afrunding af generelle og særlige tillæg til tjenestemandslønninger og tilsvarende tillæg til overenstkomstansatte m.v. (* 1)


Cirkulære

om

omregning, forhøjelse med 1,68 pct. samt afrunding af generelle og særlige tillæg til tjenestemandslønninger

og tilsvarende tillæg til overenskomstansatte m.v.

(Til samtlige ministerier m.v.)

1. Indledning

Generelle og særlige tillæg til tjenestemandslønninger er normalt fastsat som et grundbeløb, hvortil ydes midlertidigt tillæg med 70 pct. og gammelt dyrtidstillæg med 414,9 pct. For de såkaldte fastfrosne tillæg udgør det midlertidige tillæg dog normalt kun 60 pct.

Tilsvarende tillæg til overenskomstansatte, f.eks. § 1, stk. 2-tillæg, er normalt fastsat til et grundbeløb, hvortil ydes gammelt dyrtidstillæg med 414,9 pct.

Til såvel generelle og særlige tillæg til tjenestemænd som til de nævnte tillæg til overenskomstansatte kan eventuelt ydes taktreguleringstillæg og nyt dyrtidstillæg efter de for disse tillæg fastsatte regler.

Under hensyn til, at dyrtidsreguleringen af lønninger m.v. ændredes ved lov af 11. marts 1975 (forlængelsesloven), og med det formål i øvrigt at fastsætte de omhandlede tillægs grundbeløb til et mere realistisk niveau i forhold til de udbetalte beløb, er det i de aftaler og overenskomster, der er indgået pr. 1. april 1977, bestemt, at tillæg af de nævnte typer ændres (omregnes) med virkning fra 1. april 1978. Omregningen sker på den måde, at tillæggenes grundbeløb sammenlægges med det eventuelle midlertidige tillæg og det gamle dyrtidstillæg på 414,9 pct. til et beløb, jfr. for tjenestemænds vedkommende § 14, stk. 1, i aftale af 31. maj 1977 (lønjusteringsaftalen).

Ved de aftaler og overenskomster, der er indgået pr. 1. april 1977, er det endvidere bestemt, at de omregnede tillæg skal forhøjes med 1,68 pct., hvorefter der sker afrunding af beløbene efter nærmere regler fastsat i fællesskab af aftale- og overenskomstparterne. Sådanne regler er nu fastsat, og der redegøres herfor i punkt 2. Fastfrosne tillæg omregnes ligeledes og afrundes efter særlige regler, jfr. nedenfor under punkt 3. De omregnede

fastfrosne tillæg forhøjes derimod ikke med 1,68 pct.

Endelig understreges, at den omtalte omregning, forhøjelse

og afrunding alene vedrører eventuelt midlertidigt tillæg og gammelt dyrtidstillæg. Til de nye grundbeløb skal eventuelt ydes taktreguleringstillæg og nyt dyrtidstillæg efter de for disse tillæg fastsatte regler.

2. Omregning, forhøjelse og afrunding af ikke-fastfrosne tillæg

2.1. Tillæg, der hidtil har været reguleret med midlertidigt tillæg på 70 pct. og gammelt dyrtidstillæg på 414,9 pct.

Det hidtidige grundbeløb multipliceres med 1,7 x 5,149 x 1,0168, d.v.s. med i alt 8,90035544. Det herved fremkomne beløb afrundes således:

Hidtidigt grundbeløb

multipliceret med 8,90035544

afrundes til nærmeste tal deleligt med

Hidtidigt grundbeløb

 

 kr. 

 0,00 - 0,99 1 øre 

 1,00 - 9,99 5 øre 

 10,00 - 99,99 50 øre 

 100,00 - 999,99 5 kr. 

 1.000,00 - 1.999,99 10 kr. 

 2.000,00 - 2.999,99 25 kr. 

 3.000,00 - 3.999,99 50 kr. 

 4.000,00 og derover 100 kr. 

+++OPSTILSLUT

2.2. Tillæg, der hidtil har været reguleret med gammelt dyrtidstillæ-

g på 414,9 pct., men ikke med midlertidigt tillæg Det hidtidige grundbeløb multipliceres med 5,149 x 1,0168,

d.v.s. med i alt 5,2355032. Det herved fremkomne beløb afrundes således:

+++OPSTILBEG

Hidtidigt grundbeløb

multipliceret med 5,2355032 afrundes til nærmeste tal

Hidtidigt grundbeløb deleligt med

kr.

 

 0,00 - 1,69 1 øre 

 1,70 - 16,99 5 øre 

 17,00 - 169,99 50 øre 

 170,00 - 1.699,99 5 kr. 

 1.700,00 - 3.399,99 10 kr. 

 3.400,00 - 5.099,99 25 kr. 

 5.100,00 - 6.799,99 50 kr. 

 6.800,00 og derover 100 kr. 

+++OPSTILSLUT

3. Omregning og afrunding af fastfrosne tillæg

Fastfrosne tillæg, d.v.s. tjenestemandstillæg, der er omfattet af lønjusteringsaftalens § 15, stk. 1, og overenskomsttillæg, der er nævnt i punkt I, 1 i protokollatet i tilslutning til en række overenskomster vedrørende overenskomstperioden 1977-79 indgået med organisationer tilsluttet Akademikernes Centralorganisation, eller dertil svarende tillæg, som udbetales med de pr. 31. marts 1973 gældende grundbeløb incl. eventuelt midlertidigt tillæg på 60 pct., omregnes og afrundes således:

3.l. Tillæg, der hidtil har været reguleret med midlertidigt tillæg på 60 pct. og gammelt dyrtidstillæg på 414,9 pct.

Det hidtidige grundbeløb multipliceres med 1,6 x 5,149, d.v.s. med i alt 8,2384, og det herved fremkomne beløb afrundes til nærmeste tal deleligt med 5 kr.

3.2. Tillæg, der hidtil har været reguleret med gammelt dyrtidstillæ-

g på 414,9 pct., men ikke med midlertidigt tillæg Det hidtidige grundbeløb multipliceres med 5,149, og det

herved fremkomne beløb afrundes til nærmeste tal deleligt med 5 kr.

4. Revideret skala for ny dyrtidsregulering af visse tillæg Som følge af de nævnte ændringer af tillæg er det nødvendigt at ændre skalaen for ny dyrtidsregulering af tillæg, der ydes for merarbejde, rådighedstjeneste m.v., og for hvilke der ikke er fastsat et bestemt antal timers arbejdsforpligtelse, jfr. for tjenestemænd bilag 5 til lønjusteringsaftalen af 3l. maj 1977.

Som bilag 1 til dette cirkulære er optaget en revideret skala for ny dyrtidsregulering af de omhandlede tillæg. Den reviderede skala over dyrtidsportionernes størrelse kan anvendes direkte, uanset om tillæggene hidtil har været reguleret med midlertidigt tillæg på 70 pct. og gammelt dyrtidstillæg på 414,9 pct. eller med gammelt dyrtidstillæg alene.

Som følge af, at fastfrosne tillæg ikke forhøjes med 1,68 pct. og afrundes efter særlige regler, kan den i dette cirkulæres bilag 1 optagne reviderede dyrtidsreguleringsskala ikke anvendes

for fastfrosne tillæg. Som bilag 2 er derfor optaget en særlig dyrtidsreguleringsskala for fastfrosne tillæg.

5. Taktreguleringsloft pr. 1. april 1978 m.v.

Efter omregning, forhøjelse og afrunding af generelle tillæg udgør det maksimale taktreguleringstillæg (taktreguleringsloftet) pr. 1. april 1978 8.354,78 kr. årlig. Det er endvidere en følge af de i dette cirkulære omhandlede regler om omregning m.v. af tillæg, at de i finansministeriets cirkulære af 20. marts 1978 angivne eksempler på anvendelse af den reviderede taktreguleringsordning ikke kan betragtes som endelige pr. 1. april 1978 i det omfang eksemplerne indeholder tillæg af de nævnte typer.

6. Individuelle lønninger, særskilt vederlæggelse m.v. Individuelle lønninger, der for heltidsbeskæftigelse er

fastsat som grundbeløb med eventuelt midlertidigt tillæg og gammelt dyrtidstillæg på 414,9 pct., omregnes, forhøjes med 1,68 pct. og afrundes efter samme regler som angivet ovenfor under punkt 2.

For så vidt angår særskilt vederlæggelse, herunder honorarer, der er optaget på finansloven, vil der blive søgt tilslutning fra folketingets finansudvalg til, at den på finansloven for 1978 under § 23 optagne tekstanmærkning nr. 54 om regulering af særskilt vederlæggelse, herunder honorarer, ændres på tillægsbevillingsloven for 1978, således at der tilvejebringes hjemmel for omregning, forhøjelse og afrunding af særskilt vederlæggelse, herunder honorarer, efter tilsvarende regler som angivet ovenfor under punkt 2. Meddelelse herom vil senere fremkomme.

7. Afsluttende bemærkninger

Det understreges, at de i dette cirkulære omhandlede regler om omregning, forhøjelse og afrunding af tillæg alene har virkning for tillæg fastsat i henhold til overenskomster og aftaler, der er fornyet pr. 1. april 1977.

Der vil snarest blive udsendt eksemplarer af finansministeriets lønoversigter omfattende de tabeller, der ændres som følge af omregning, forhøjelse og afrunding af tillæg.

Tvivlstilfælde om anvendelse af dette cirkulære forelægges finansministeriet.

København, den 10. april 1978.

P. M. V.

K. J. Christensen

/ Gorm Niegaard

Bilag l

Oversigt

over

dyrtidsportionernes størrelse i kr. pr. år for tillæg, der ydes

for merarbejde, rådighedstjeneste o.lign., og for hvilke der

ikke er fastsat et bestemt antal timers særlig arbejdsforpligtelse +++OPSTILBEG

Nyt grundbeløb efter omregning,

forhøjelse med 1,68 pct.

og afrunding Dyrtidsportion

 

 kr. kr. 

 0 - 889 0 

 890 - 1.779 36 

 1.780 - 2.669 48 

 2.670 - 3.559 60 

 3.560 - 4.449 72 

 4.450 - 5.339 84 

 5.340 - 6.229 96 

 6.230 - 7.119 108 

 7.120 - 8.009 120 

 8.010 - 8.899 132 

 8.900 - 100239 144 

 10.240 - 11.569 156 

 11.570 - 12.909 168 

 12.910 - 14.239 180 

 14.240 - 15.579 192 

 15.580 - 16.909 204 

 16.910 - 18.249 216 

 18.250 - 20.024 228 

 20.025 - 21.799 240 

 21.800 - 23.574 252 

 23.575 - 25.374 264 

 25.375 - 27.149 276 

 27.150 - 29.799 288 

 29.800 - 32.499 300 

+++OPSTILSLUT

Tillæg med nyt grundbeløb på 32.500 kr. eller derover indberettes til finansministeriet, der i det enkelte tilfælde fastsætter dyrtidsportionens størrelse i samråd med vedkommende centralorganisation(er). Indberetning er dog ikke fornøden, såfremt dyrtidsportionens størrelse tidligere er fastsat for det hidtidige grundbeløb.

Bilag 2

Oversigt

over

dyrtidsportionernes størrelse i kr. pr. år for fastfrosne tillæg, der ydes for merarbejde, rådighedstjeneste o.lign., og for hvilke der ikke er fastsat et bestemt antal timers særlig arbejdsforpligtelse +++OPSTILBEG

Nyt grundbeløb

efter omregning og afrunding Dyrtidsportion

 

 kr. kr. 

 0 - 824 0 

 825 - 1.649 36 

 1.650 - 2.469 48 

 2.470 - 3.294 60 

 3.295 - 4.119 72 

 4.120 - 4.944 84 

 4.945 - 5.764 96 

 5.765 - 6.589 108 

 6.590 - 7.414 120 

 7.415 - 8.239 132 

 8.240 - 9.474 144 

 9.475 - 10.709 156 

 10.710 - 11.944 168 

 11.945 - 13.179 180 

 13.180 - 14.414 192 

 14.415 - 15.654 204 

 15.655 - 16.889 216 

 16.890 - 18.534 228 

 18.535 - 20.184 240 

 20.185 - 21.829 252 

 21.830 - 23.479 264 

 23.480 - 25.124 276 

 25.125 - 27.599 288 

 27.600 - 30.070 300 

+++OPSTILSLUT

Tillæg med nyt grundbeløb på over 30.070 kr. indberettes til finansministeriet, der i det enkelte tilfælde fastsætter dyrtidsportionens størrelse i samråd med vedkommende centralorganisation(er). Indberetning er dog ikke fornøden, såfremt dyrtidsportionens størrelse tidligere er fastsat for det hidtidige grundbeløb.

Redaktionel note
 • (* 1) PAV kap. 10