Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om orlov til uddannelse, sabat og børnepasning (Til samtlige ministeriet og styrelser) (* 10) (* 11)


Indledning

Regelgrundlag

Orlov til uddannelse

Orlov til sabbat Genbesættelse i forbindelse med sabbat

Orlov til børnepasning Varsler i forbindelse med retten til orlov Afsked i forbindelse med retten til orlov Udsættelse af varslet orlov Meddelelse om udsættelse af orlov Udsættelsens konsekvenser for den ansatte

Generelt for alle tre orlovstyper

Specielt for ansatte i staten og folkekirken Bevilling af orlov Anciennitet Ferie Gruppeliv

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Bilag: (* 1)

 

 Bilag 1 Lov om orlov, 

     jf. lovbekendtgørelse nr. 7 af 9. januar 1995 

 Bilag 2 Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1178 af 

     27. december 1994 om orlov til uddannelse, 

     sabbat og børnepasning 

 Bilag 3 Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1051 af 

     17. december 1993 om uddannelser, hvortil der 

     kan opnås uddannelsesgodtgørelse og orlov til 

     uddannelse 

 Bilag 4 Vejledning nr. 234 af 28. december 1993 til 

     Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1051 af 

     17. december 1993 om uddannelser, hvortil der 

     kan opnås uddannelsesgodtgørelse og orlov til 

     uddannelse 

Henvisninger i øvrigt:

Finansministeriets vejledning om statslig uddannelsesorlov fra 1. april 1995.

Indledning

Lov om orlov er ændret ved lov nr. 1084 af 21. december 1994 , jf. nu lovbekendtgørelse nr. 7 af 9. januar 1995, og der er udsendt en ny bekendtgørelse nr. 1178 af 27. december 1994 om orlov til uddannelse, sabbat og børnepasning. I den anledning udsendes hermed et ajourført cirkulære om orlov til uddannelse, sabbat og børnepasning.

Ændringerne vedrører primært satserne for orlovsydelse, alderskrav i forbindelse med den børnepasningsorlov, en ansat har ret til, samt betingelserne for sabbatorlov. Herudover er adgangen til orlov til uddannelse og børnepasning gjort permanent.

Lov om orlov administreres af Arbejdsministeriet. I dette cirkulære gennemgås loven derfor kun i hovedtræk, suppleret med de regler, der gælder specielt for statsansatte. Lov om orlov med tilhørende bekendtgørelser og vejledning er medtaget som bilag 1-4, og der henvises i øvrigt til disse bilag.(* 1)

Regelgrundlag

§ 1. Lovbekendtgørelse nr. 7 af 9. januar 1995 om orlov samt bekendtgørelse nr. 1178 af 27. december 1994 om orlov til uddannelse, sabbat og børnepasning, der er optrykt som henholdsvis bilag 1 og bilag 2 til dette cirkulære. Heraf fremgår de nærmere betingelser for orlov.

Orlov til uddannelse

§ 2. Ansatte kan opnå orlov i mindst 1 uge i sammenhæng og op til 1 år til deltagelse i godkendte offentlige uddannelser. Orloven kan deles op i flere perioder.

Stk. 2. Afholdes orlov til uddannelse som led i et jobrotationsprojekt (* 2), kan de regionale arbejdsmarkedsråd godkende, at orlov afholdes på enkeltdage. Orloven skal dog sammenlagt være på mindst 1 uge.

Stk. 3. Orloven skal aftales med ansættelsesmyndigheden.

Stk. 4. De vigtigste betingelser for at få orlov til uddannelse er, at den ansatte er fyldt 25 år, er medlem af en statsanerkendt arbejdsløshedskasse ved orlovens begyndelse og bevarer medlemskabet under hele orloven samt er dagpengeberettiget ved orlovsperiodens(ernes) start. Desuden stilles der visse krav til den forudgående beskæftigelses omfang.

Stk. 5. Uddannelsen skal være en offentligt godkendt uddannelse (* 3), som enten

- har et ugentligt antal undervisningstimer på mindst 20,

- er normeret som heltidsundervisning efter ministerielt fastsatte regler, eller

- er godkendt som heltidsundervisning i forbindelse med statens uddannelsesstøtte.

Stk. 6. Ansatte, der får orlov til uddannelse, modtager en orlovsydelse, der svarer til maksimale arbejdsløshedsdagpenge for henholdsvis fuldtids- og deltidsbeskæftigede. For fuldtidsforsikrede deltidsbeskæftigede, der i de seneste 10 uger før orloven i gennemsnit har været beskæftiget 24 timer om ugen eller derover, udgør orlovsydelsen dog et beløb svarende til arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb for fuldtidsbeskæftigede.

Orlov til sabbat

§ 3. Ansatte kan opnå orlov til sabbat i sammenhængende perioder af mindst 13 ugers og højst 1 års varighed.

Stk. 2. Orloven skal aftales med ansættelsesmyndigheden.

Stk. 3. De vigtigste betingelser for at få orlov til sabbat er, at den ansatte er fyldt 25 år, er medlem af en statsanerkendt arbejdsløshedskasse ved orlovens begyndelse og bevarer medlemskabet under hele orloven samt er dagpengeberettiget ved orlovsperiodens(ernes) start. Desuden stilles der visse krav til den forudgående beskæftigelses omfang.

Stk. 4. Ansatte, der får orlov til sabbat, modtager en orlovsydelse, der svarer til 70 pct. af maksimale arbejdsløshedsdagpenge for henholdsvis fuldtids- og deltidsbeskæftigede. For fuldtidsforsikrede deltidsbeskæftigede, der i de seneste 10 uger før orloven i gennemsnit har været beskæftiget 24 timer om ugen eller derover, udgør orlovsydelsen dog et beløb svarende til 70 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb for fuldtidsbeskæftigede.

Stk. 5. Orlovsydelse, der udbetales fra og med den 1. april 1997, udgør 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb.

Stk. 6. Aftaler om orlov til sabbat kan ikke løbe længere end til udgangen af marts 1999.

Genbesættelse i forbindelse med sabbat

§ 4. Det er en forudsætning for udbetaling af orlovsydelse, at ansættelsesmyndigheden forpligter sig til at ansætte en ledig i orlovsperioden. Den ledige, der skal have mindst 52 ugers forudgående ledighed inden for de seneste 65 uger, skal ansættes med mindst samme timetal som den ansatte, der går på orlov.

Stk. 2. Hvis stillingen bliver ledig i orlovsperioden, skal den straks genbesættes med en ledig. Sker det ikke, skal ansættelsesmyndigheden betale orlovsydelsen for den del af orlovsperioden, hvor stillingen ikke er genbesat.

Stk. 3. Det kan ikke aftales, at orloven afbrydes, hvis stillingen bliver ledig i orlovsperioden.

Stk. 4. Ansættelsesmyndigheden er dog ikke forpligtet til at holde orlovsstillingen besat i den periode, hvormed orloven eventuelt forlænges på grund af afholdt ferie, hvis stillingen har været besat under den afholdte ferie, jf. cirkulærets § 16, stk. 4.

Orlov til børnepasning

§ 5. Ansatte har ret til orlov til pasning af egne børn i alderen 0-8 år i en sammenhængende periode på 13 uger. Retten er dog udvidet til 26 uger, hvis barnet ikke er fyldt 1 år ved orlovens begyndelse.

Stk. 2. Derudover kan der aftales orlov. For hver af forældrene kan den samlede orlov højst være 52 uger pr. barn. Begge forældre har adgang til orlov for hvert af deres børn. Forældrene kan holde orlov hver for sig eller samtidig. Orloven kan deles op i flere perioder, men en orlovsperiode skal mindst vare 13 uger.

Stk. 3. Betingelsen for at få orlov til børnepasning er, at den ansatte opfylder beskæftigelseskravet i kapitel 2 eller 6 i lov om dagpenge ved sygdom og fødsel ved orlovens begyndelse. Det er derimod ikke et krav, at den ansatte er medlem af en statsanerkendt arbejdsløshedskasse.

Stk. 4. Ansatte, der får orlov til børnepasning, modtager en orlovsydelse, der svarer til 70 pct. af maksimale arbejdsløshedsdagpenge for henholdsvis fuldtids- og deltidsbeskæftigede. For fuldtidsforsikrede deltidsbeskæftigede, der i de seneste 10 uger før orloven i gennemsnit har været beskæftiget 24 timer om ugen eller derover, udgør orlovsydelsen dog et beløb svarende til 70 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb for fuldtidsbeskæftigede.

Stk. 5. Orlovsydelse, der udbetales fra og med den 1. april 1997, udgør 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb.

Varsler i forbindelse med retten til orlov

§ 6. Den ansatte skal give ansættelsesmyndigheden mindst 4 ugers varsel om, at vedkommende ønsker at benytte retten til orlov til børnepasning. Varslet kan tidligst afgives efter 3 måneders ansættelse i pågældende ansættelsesforhold.

Stk. 2. Der gælder samme varsel, hvis den ansatte ønsker at benytte retten til orlov til børnepasning i direkte forlængelse af barselsorlov.

Stk. 3. Hvis den ansatte og ansættelsesmyndigheden ikke på forhånd har aftalt orlovens længde, skal den ansatte give ansættelsesmyndigheden mindst 8 ugers varsel om, at vedkommende vender tilbage til arbejdspladsen. Den ansatte og ansættelsesmyndigheden kan dog aftale et tidligere tidspunkt for tilbagevenden til arbejdspladsen.

Afsked i forbindelse med retten til orlov

§ 7. En ansat må ikke afskediges, fordi vedkommende har fremsat krav om at benytte retten til orlov til børnepasning, benytter orlovsretten eller har været fraværende på grund af orlov, jf. lov om orlov § 11, stk. 7.

Stk. 2. Den ansatte er beskyttet mod afsked, jf. stk. 1, efter at vedkommende har afgivet varsel om at benytte retten til orlov til børnepasning, jf. cirkulærets § 6, stk. 1. Hvis en ansat giver et varsel, der er længere end 4 uger, indtræder beskyttelsen mod afsked dog tidligst 8 uger før orlovens begyndelse.

Stk. 3. Hvis afskedigelse finder sted efter, at den ansatte har fremsat krav om orlov, under orloven eller i umiddelbar tilknytning til den ansattes tilbagevenden til arbejdspladsen efter orlov, påhviler det ansættelsesmyndigheden at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i forhold som nævnt i § 11, stk. 7, i lov om orlov.

Stk. 4. Hvis en ansat afskediges i strid med lov om orlov § 11, stk. 7, skal ansættelsesmyndigheden betale en godtgørelse, der ikke kan overstige 26 ugers løn, jf. lov om orlov § 11, stk. 10.

Udsættelse af varslet orlov

§ 8. Ansættelsesmyndigheden kan, jf. lov om orlov § 11a, udsætte varslet orlov til børnepasning i indtil 26 uger

- hvis ansættelsesmyndigheden kan godtgøre, at der ikke kan formidles erstatningsarbejdskraft, som kan begynde arbejdet ved orlovens begyndelse, eller

- hvis ansættelsesmyndigheden ikke ønsker af ansætte den anviste arbejdskraft.

Varslet orlov kan kun udsættes en gang

Ansættelsesmyndigheden kan selv søge orlovsstillingen besat, men det anses kun for godtgjort, at der ikke kan formidles erstatningsarbejdskraft, hvis arbejdsformidlingen ikke kan formidle erstatningsarbejdskraft, som opfylder de af ansættelsesmyndigheden opstillede kvalifikationer.

Stk. 2. Orloven kan ikke udsættes

- hvis Arbejdsformidlingen har anvist mindst tre personer, der har de kvalifikationer, der er opstillet af ansættelsesmyndigheden.

- hvis orloven er varslet til afholdelse i forlængelse af barselsorlov.

Stk. 3. Ansættelsesmyndigheden bør rette anmodning om formidling af erstatningsarbejdskraft til arbejdsformidlingen så tidligt som muligt, efter at den ansatte har varslet, at vedkommende vil benytte sin ret til orlov til børnepasning. Henvendelsen skal ske senest 6 arbejdsdage, før meddelelse om udsættelse af orloven skal afgives til den ansatte (14 dage før orloven er varslet til begyndelse, jf. cirkulærets § 9).

Ansættelsesmyndigheden skal ved anmodningen om formidling opstille konkrete kvalifikationskrav, der er operationelle for arbejdsformidlingen.

Stk. 4. Det er ansættelsesmyndigheden , der vurderer, om de stillede kvali-fikationskrav er opfyldt. Ansættelsesmyndigheden er ikke forpligtet til at ansætte formidlet arbejdskraft, uanset om de pågældende opfylder de stil-lede kvalifikationskrav. Men hvis arbejdsformidlingen har anvist mindst tre personer med de ønskede kvalifikationer, kan ansættelsesmyndigheden ikke udsætte den del af børnepasningsorloven, som den ansatte har ret til.

Meddelelse om udsættelse af orlov

§ 9. Hvis ansættelsesmyndigheden udsætter orloven, skal den ansatte og arbejdsformidlingen have meddelelse om udsættelsen senest 14 dage før, orloven er varslet til begyndelse. Efter denne frist kan orloven ikke udsættes.

Stk. 2. Den ansatte skal have meddelelse om, til hvilken dato orloven ud-sættes, men parterne kan dog også inden for 26 ugers perioden aftale at ud-sætte orloven indtil videre, for eksempel indtil ansættelsesmyndigheden har fundet en afløser.

Stk. 3. Er orloven udsat til en bestemt dato, kan ansættelsesmyndigheden ikke uden accept fra den ansatte pålægge vedkommende at begynde orloven i udsættelsesperioden.

Udsættelsens konsekvenser for den ansatte

§ 10. Udsættelse af den ansattes afholdelse af retmæssig orlov til børnepasning betyder, at orloven afholdes på et senere tidspunkt. Retten til orlov fortabes derimod ikke. Retten til en varslet orlov kan således ikke bortfalde, hvis en udsættelse medfører, at betingelserne for orlov ikke længere er opfyldt. For eksempel hvis en udsættelse medfører, at barnet ikke længere opfylder aldersbetingelserne i lov om orlov.

Stk. 2. Udsættes den varslede orlov af ansættelsesmyndigheden, er den ansatte også beskyttet mod afskedigelse på grund af orlov, jf. cirkulærets § 7, i den periode, hvor orloven er udsat.

Stk. 3. Udsættes den varslede orlov af ansættelsesmyndigheden, sker udbetalingen af orlovsydelse med det beløb, som ville være udbetalt, såfremt orloven ikke var blevet udsat.

Generelt for alle tre orlovstyper

§ 11. Adgangen til orlov til uddannelse og sabbat efter lov om orlov kan højst anvendes i sammenlagt 1 år inden for en periode på 5 år. Orlov til sabbat og/eller uddannelse begrænser ikke adgangen til at udnytte mulighederne for orlov til børnepasning.

Stk. 2. Aftaler om orlov skal være skriftlige og indeholde de nærmere vilkår for tilbagevenden til arbejdspladsen.

Stk. 3. Alle tre orlovstyper kan afholdes i udlandet.

Specielt for ansatte i staten og folkekirken

Bevilling af orlov

§ 12. Det er ansættelsesmyndigheden, der afgør, om der kan gives orlov til uddannelse og sabbat.

Stk. 2. Den ansatte har ret til orlov til pasning af egne børn i alderen 0-8 år i en sammenhængende periode på 13 uger. Retten er dog udvidet til 26 uger, hvis barnet ikke er fyldt 1 år ved orlovens begyndelse. For resterende perioder er det ansættelsesmyndigheden, der afgør, om der kan gives orlov.

§ 13. Orlov til sabbat og børnepasning efter cirkulærets §§ 3 og 5 kan kun gives uden løn. Ansættelsesmyndigheden har således ikke mulighed for at supplere orlovsydelsen.

§ 14. Orlov til uddannelse efter cirkulærets § 2 gives som udgangspunkt uden løn.

Stk. 2. Hvis den uddannelse, som den ansatte ønsker orlov til, vurderes at være af interesse for ansættelsesmyndigheden, kan der dog gives hel eller delvis løn efter bekendtgørelsen og cirkulæret om tjenestefrihed med hel eller delvis løn til uddannelsesformål (* 4). Under visse forudsætninger vil der i sådanne tilfælde være mulighed for at knytte en aftale om tjenestepligt til uddannelsen (* 5).

Stk. 3. Hvis den løn, der udbetales efter stk. 2, overstiger orlovsydelsen, udbetales orlovsydelsen til ansættelsesmyndigheden.

Stk. 4. Endvidere henledes opmærksomheden på den særlige ordning om statslig uddannelsesorlov med løn, der er aftalt mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (* 6).

Anciennitet

§ 15. Orlov til uddannelse og sabbat medregnes ikke ved beregning af anciennitet i arbejdsforholdet, jf. dog cirkulærets § 14, stk. 2 og 4.

Stk. 2. Den del af orlov til børnepasning, som den ansatte har ret til, medregnes ved beregning af anciennitet i arbejdsforholdet, dog undtaget pensionsanciennitet.

Ferie

§ 16. Ansatte, der følger ferieloven, optjener ikke ferie under orlov. Hvis orloven er længere end 3 måneder eller omfatter overgangen mellem 2 ferieår, vil det normalt være mest hensigtsmæssigt at afregne tilgodehavende ferie for det løbende ferieår med feriegodtgørelse på 12 1/2 pct., der indbetales til feriekontosystemet.

Stk. 2. Ansatte, der er omfattet af særlige regler, f.eks tjenestemænd, op- tjener ferie under orlov uden løn af højst 6 måneders varighed. Hvis den ansatte har orlov til uddannelse, og ansættelsesmyndigheden skønner, at uddannelsen er af betydning for vedkommendes beskæftigelse, optjener den pågældende dog ferie under orlov i op til og med 1 år. Hvis orloven er længere end den periode, hvor der optjenes ferie, afregnes tilgodehavende ferie ved orlovens start med feriegodtgørelse på 12 1/2 pct., der indbetales til feriekontosystemet.

Stk. 3. Ansatte, der afvikler ferie efter at have påbegyndt orlov, skal give arbejdsformidlingen meddelelse herom senest 14 dage før feriens begyndelse, da der ikke samtidig kan afholdes optjent ferie og modtages orlovsydelse. Afvikler en ansat ferie under orlov, skal ferien attesteres af den arbejdsløshedskasse eller den kommune, der udbetaler orlovsydelsen.

Stk. 4. Hvis den ansatte holder optjent ferie, efter at orloven er påbegyndt, udsættes den resterende del af orlovsperioden i en periode, der svarer til den afholdte ferie, jf. lov om orlov § 18, stk. 2.

Stk. 5. Det anbefales, at spørgsmål om afvikling af optjent ferie afklares i forbindelse med den skriftlige aftale indgået af den ansatte og ansættelsesmyndigheden om orloven.

Stk. 6. Hvis den ansatte og ansættelsesmyndigheden ikke har aftalt ferieafholdelse inden orlovens begyndelse, bør den ansatte give meddelelse til ansættelsesmyndigheden om afvikling af ferie i rimelig tid før feriens begyndelse og samtidig aftale det endelige tidspunkt for tilbagevenden til arbejdspladsen.

Gruppeliv

§ 17. Gruppelivsordningerne for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte gælder uden præmieindbetaling under orlov til uddannelse eller børnepasning, samt de første 6 måneder af orlov til sabbat, hvis de pågældende ikke omfattes af anden gruppelivsordning etableret af Finansministeriet eller (amts)kommunerne (* 7).

Stk. 2. Det er ikke muligt at bevare gruppelivsdækningen ud over det i stk. 1 anførte.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 18. Cirkulæret træder i kraft ved udsendelsen og har virkning fra den 1. januar 1995. Samtidig ophæves 2. reviderede cirkulære nr. 170 af 13. september 1994 om orlov til uddannelse, sabbat og børnepasning (Fmst.nr. 100/94) (* 8).

Stk. 2. Med hensyn til overgangsregler i forbindelse med orlov til sabbat og børnepasning henvises til lov nr. 1084 af 21. december 1994 om ændring af lov om orlov, §§ 3 og 4 (* 9).

Finansministeriet

Den 10. maj 1995

P.M.V.

E.B.

Jane Bering

Officielle noter

(* 1) Bilag 1, 2, 3 og 4 er udeladt her, da bekendtgørelserne og vejledning forefindes i Retsinformation som hhv. A LBK 7 19950109, A BEK 1178 19941227, A BEK 1051 19931217 og A VEJ 234 19931228

(* 2) Ved et jobrotationsprojekt forstås en aftale mellem en eller flere ansættelsesmyndigheder og et antal ansatte om deltagelse i uddannelse, hvor de ansatte under fraværet erstattes af en eller flere afløsere, jf. A BEK 1178 19941227, § 1, stk. 2-4. De regionale arbejdsmarkedsråd kan i forbindelse med større jobrotationsprojekter godkende, at der i særlige tilfælde bevilges orlov til lønmodtagere, der ikke er fyldt 25 år.

(* 3) Arbejdsministeren har efter forhandling med undervisningsministeren fastsat nærmere regler for hvilke uddannelser, der kan bevilges orlov til, jf. A BEK 1051 19931217 og A VEJ 234 19931228.

(* 4) Forefindes i Retsinformation som hhv. F BEK 543 19880914 og F CIR 6191 19900308.

(* 5) Jf. cirkulære nr. 82 af 1. juli 1988 (F CIR 82 19880701) om aftaler om tjenestepligt i forbindelse med uddannelse (LP.nr. 72/88) og cirkulære nr. 32 af 6. marts 1990 (F CIR 32 19900306).

(* 6) Statslig uddannelsesorlov med løn er en overbygning på orlov til uddannelse. Når der bevilges uddannelsesorlov med løn, gælder andre regler end angivet i dette cirkulære §§ 15-17, idet der både optjenes lønanciennitet, pension og ferie mv.

(* 7) Jf. cirkulæreskrivelse af 15. maj 1995 om gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. (Fmst. 16/95).

(* 8) Forefrindes i Retsinformation som F CIX 170 19940913

(* 9) Jf. A LOV 1084 19941221

(* 10) Udsendt som Fmst. nr. 18/95

(* 11) Omtalt i Personaleadministrativ Vejledning, kap. 8, 27 og 28.