Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om regulering af supplementsunderstøttelser i Staten of folkekirken m.v. (Til samtlige ministerier m.v.)(* 1)


§ 1. Efter drøftelse med Centralorganisationernes Fællesudvalg og efter tiltrædelse af Folketingets Finansudvalg fastsættes følgende regulering af statslige supplementsunderstøttelser.

     § 2. Procentreguleringen af understøttelser udgør pr. 1. januar 1995 6,38 pct., pr. 1. januar 1996 7,53 pct. og pr. 1. januar 1997 8,70 pct.

     § 3. Understøttelser, der var aktualiseret senest pr. 1. april 1990, reguleres pr. 1. april 1995, pr. 1. april 1996 og pr. 1. oktober 1996 med den generelle procentregulering, som pr. disse datoer gives til tjenestemandspensioner.

     § 4. I staten udbetales understøttelserne af Statens Regnskabsdirektorat, som vil sørge for reguleringen af understøttelsesbeløbene. Det gælder også fremtidige understøttelser, som derfor skal indberettes til Statens Regnskabsdirektorat med de af cirkulære af 26. januar 1972 (* 2) følgende beløb.

     § 5. Cirkulæret har virkning fra 1. april 1995, dog har § 2 virkning fra 1. januar 1995. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 139 af 15. juli 1994 om forhøjelse af supplerende ydelser som led i frivillig fratræden m.v. (Fmst. nr. 77/94) (* 3).

Finansministeriet

Den 17. maj 1995

P.M.V.

E.B.

Ulrik Søborg Pedersen

Officielle noter

(* 1) Udsendt som Fmst. nr. 21/95

(* 2) Forefindes i Retsinformation som F CIR 25 19720126

(* 3) Forefindes i Retsinformation som F CIX 139 19940715