Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om overførsel af sager om beregning af tjenestemandspension fra APD til Statens Regnskabsdirektorat (* 1)

(Til ministerier og styrelser)


Med virkning fra 1. april 1990 overtager Statens Regnskabsdirektorat sager om beregning af de pensioner mv. efter tjenestemandspensionsloven, som hidtil er beregnet i Administrations- og Personaledepartementet.

Ministerier og styrelser skal fra denne dato sende sager om pensionsberegning til Statens Regnskabsdirektorat.

Beregning af pensioner for tjenestemænd i P&T, DSB, Rigspolitiet, Forsvaret og Direktoratet for Kriminalforsorgen sker fortsat i de pågældende etater.

Pensioner i henhold til lov om statens tjenestemænd fra 1946 og tidligere love, pensioner mv. efter den grønlandske tjenestemandspensionslov og ministerpensioner mv. skal dog fortsat beregnes i Administrations- og Personaledepartementet.

De pensionsberegninger m.m. der fremover skal foretages i Statens Regnskabsdirektorat er med de nævnte undtagelser følgende:

- egen pensioner, herunder opsatte pensioner og beregning af eventuel fratrædelsesgodtgørelse

- ægtefælle pensioner, herunder opsatte pensioner

- børne pensioner, herunder opsatte pensioner

- rådighedsløn /ventepenge

- notering af ret til enkepension ved separation og skilsmisse.

Forud for beregning af egenpensioner, ægtefællepensioner, børnepensioner og rådighedsløn/ventepenge udfyldes et pensionsskema.

Der anvendes de nye pensionsskemaer, som er optrykt som kopi til dette cirkulære.

Skemaerne udfyldes af ansættelsesmyndigheden og sendes derefter til tjenestemanden. Denne kontrollerer, at ansættelsesmyndighedens oplysninger er korrekte.

Pr. 1. april 1990 etableres et pensionsalderregister (PENSAB), i første omgang omfattende tjenestemænd der får løn via SCL. De ansættelsesmæssige oplysninger i pensionsskemaet kan erstattes af en udskrift af dette register, såfremt alle oplysninger om tjenestemanden er lagt ind i registret.

Tjenestemanden udfylder resten af skemaet og returnerer det til ansættelsesmyndigheden.

Pensionsskemaet fremsendes herefter til Statens Regnskabsdirektorat, Borgergade 18, Postboks 2194, 1017 København K, der sørger for beregning og udbetaling af pension mv.

Ved førtidspensionering er det - bortset fra folkeskolen - ikke længere nødvendigt at indsende det statistik skema, der er omtalt i pkt. VI i Finansministeriets cirkulære af 28. februar 1979.

Pensionsberegningsskemaerne kan rekvireres i Statens Regnskabsdirektorat, tlf. 33 92 88 00. Telefontid: Kl. 10 - 14.

P.M.V.

E.B.

Lene Larsen

Officielle noter

(* 1) Udsendt som APD nr. 39/90