Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Cirkulære om uniformer til betjentformænd, ministerialbetjente og ministerchauffører (* 1) (* 2)

(Til ministerier og styrelser)


1. Finansministeriet og Statsansattes Kartel, tjenestemandssektionen, har indgået vedlagte aftale af 22. april 1991 om uniformsanskaffelser til betjentformænd, ministerialbetjente og ministerchauffører.

Aftalen indebærer, at den enkelte minister med hjemmel i tjenestemandslovens § 45, stk. 2, med Statsansattes Kartel, Tjenestemandssektionen, eller den, der bliver bemyndiget dertil, kan indgå aftale om uniformer til betjentformænd, ministerialbetjente og ministerchauffører. Indtil sådan aftale er indgået, er

- aftale af 5. august 1982 om udleveringen og brugen af uniformer for betjentformænd, ministerialbetjente og ministerialchauffører,

- tillægsaftale af 30. april 1986 om ministerialchaufførers uniformering,

- cirkulære af 22. juli 1987 om udlevering af sko samt

- cirkulære af 7. december 1988 om ændringer af cirkulære om udleveringen og brugen af uniformer for betjentformænd, ministerialbetjente og ministerialchauffører

fortsat bindende for den enkelte minister.

Opmærksomheden henledes på, at ny aftale om uniformering af betjentformænd, ministerialbetjente og ministerchauffører skal indeholde en bestemmelse om, at de hidtidige aftaler og cirkulærer ophæves for det pågældende ministerområde.

2. Aftalen omfatter ikke aftaler om udbetaling af kontant beklædningsgodtgørelse uden dokumentation. Aftaler herom indgås fortsat af Finansministeriet, eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet.

3. Kopi af aftaler indgået i henhold til vedlagte aftale af 22. april 1991 bedes indsendt til Finansministeriet efter aftalens indgåelse.

Finansministeriet

Administrations- og Personaledepartementet

Den 22. april 1991

P. M. V.

E. B.

Pernille Bock

AFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, TJENESTEMANDSSEKTIONEN, OM UNIFORMER TIL BETJENTFORMÆND, MINISTERIALBETJENTE OG MINISTERCHAUFFØRER

I henhold til tjenestemandslovens § 45, stk. 1, aftales følgende:

§ 1. Aftale om uniformsanskaffelser til betjentformænd, ministerialbetjente og ministerchauffører indgås i henhold tjenestemandslovens § 45, stk. 2, mellem den enkelte minister og Statsansattes Kartel, Tjenestemandssektionen, eller den, der bliver bemyndiget dertil.

Stk. 2. Aftalen omfatter ikke aftaler om udbetaling af kontant beklædningsgodtgørelse uden dokumentation.

§ 2. Aftalen træder i kraft den 1. april 1991.

Stk. 2. Aftale af 5. august 1982 om udleveringen og brugen af uniformer for betjentformænd, ministerialbetjente og ministerialchauffører og tillægsaftale af 30. april 1986 om ministerialchaufførers uniformering er fortsat gældende, indtil de afløses af anden aftale i henhold til § 1, stk. 1, i denne aftale.

København, den 22. april 1991

Statsansattes Kartel, Finansministeriet

Tjenestemandssektionen P. M. V.

Johan Overgaard E. B.

Peter Friis

Officielle noter

(* 1) Udsendt som APD. nr. 34/91

(* 2) Omtalt i Personaleadministrativ vejledning, kap. 22.