Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om aftaler om tjenestepligt i forbindelse med uddannelse (* 1) (* 2)


Finansministeriet har indgået aftaler med tjenestemændenes centralorganisationer og CO-STAT om tjenestepligt i forbindelse med uddannelse. Aftalerne indebærer, at vedkommende minister eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan gøre uddannelse, hvortil ansættelsesmyndigheden afholder omkostningerne, betinget af, at den ansatte forpligter sig til at forblive i tjenesten en vis periode efter gennemgået uddannelse (tjenestepligt). Det kan endvidere bestemmes, at løn i uddannelsesperioden og eventuelle øvrige uddannelsesomkostninger helt eller delvis tilbagebetales, hvis tjenestepligten ikke opfyldes.

De rammer, inden for hvilke der kan træffes bestemmelse om tjenestepligt m.v., fremgår af de vedhæftede 2 aftaler.

Under hensyn til, at der er tale om et aftaleområde, der i betydelig grad vil være præget af lokale hensyn og behov, meddeler Finansministeriet herved vedkommende ministerium stående bemyndigelse til inden for de rammer, der fremgår af de vedhæftede aftaler, at indgå aftaler om tjenestepligt med vedkommende centralorganisation/overenskomstpart eller den, der måtte blive bemyndiget dertil.

Skulle der være behov for at indgå aftaler, der går ud over de i de vedhæftede aftaler angivne rammer, må sag herom på sædvanlig vis forelægges Finansministeriet.

Finansministeriet anmoder om at måtte blive orienteret om indgåede aftaler, ligesom det forudsættes, at eventuelle tvivlsspørgsmål, herunder tilfælde af manglende enighed om indgåelse af aftaler, forelægges Finansministeriet.

Til de vedhæftede aftaler bemærkes følgende:

ad § 1. Det vil som hidtil være ansættelsesmyndighedens afgørelse, om en uddannelse skal gennemgås.

ad § 1, stk. 3. Ud over undtagelsen af forsvarets personel fra aftalerne er undtagelsen tilsvarende

gældende for personel omfattet af lov nr. 231 af 26. maj 1982 om hjemmeværnet.

ad § 2, stk. 2. Grunduddannelser som nævnt i § 2, stk. 2, kan være erhvervet såvel inden for som uden for ansættelsen i staten, folkeskolen eller folkekirken.

ad § 3. Tjenestepligt forudsættes alene knyttet til uddannelser, der er af en vis varighed og/eller i øvrigt er særlig bekostelige. Der er mellem parterne enighed om, at varigheden af uddannelsen som udgangspunkt forudsættes at være af størrelsesordenen 2-3 måneder og derover. Ved beregning af varigheden i denne forbindelse indgår alene den del af den normale arbejdstid, der anvendes til uddannelsen. Tilsvarende gælder ved beregning af løn i uddannelsesperioden, jf. § 8, stk. 1.

ad § 6. Ved afbrydelse af tjenestepligten af disciplinære årsager (flytning eller afskedigelse) indtræder tilbagebetalingspligten alene, hvis der er grund til at antage, at den ansatte gennem det disciplinære forhold har ønsket at frigøre sig for tjenestepligten.

ad § 8. Eventuel tilbagebetaling af løn skal ske med det faktisk udbetalte nettobeløb, dvs. løn - indeholdt skat. Finansministeriet har fra skattemyndighederne fået oplyst, at nævnte nettobeløb betragtes som et erstatningsbeløb, der ikke vil kunne fratrækkes ved indkomstopgørelsen som »tilbagebetaling af løn«.

Finansministeriet

Administrations- og Personaledepartementet

Den 1. juli 1988

P. M. V

E. B.

Inge Pridal

AFTALE

I medfør af § 45, stk. 1, og § 58 b i lovbekendtgørelse nr. 671 af 2. oktober 1986 af Lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken (tjenestemandsloven) aftales følgende rammer for indgåelse af aftaler i medfør af tjenestemandslovens § 45, stk. 2, om tjenestepligt i forbindelse med uddannelse:

Personalegrupper, der er omfattet af denne aftale

§ 1. Denne aftale omfatter alle ansatte (i det følgende fællesbenævnt »tjenestemænd«), der er omfattet af hovedaftale i henhold til § 49 i lov nr. 291 af 18. juni 1969 om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Stk. 2. Uddannelse med tilknyttet tjenestepligt kan ikke pålægges en tjenestemand mod hans vilje.

Stk. 3. Denne aftale finder ikke anvendelse for personel omfattet af lovbekendtgørelse nr. 822 af 8. december 1986 om forsvarets personel.

Afgrænsning af uddannelser, som tjenestepligten kan omfatte

§ 2. Fastsættelse af tjenestepligt sker ved aftale i medfør af tjenestemandslovens § 45, stk. 2, og vil kunne anvendes i forbindelse med efter- og videreuddannelse, der gennemføres som led i tjenesten eller under tjenestefrihed med hel eller delvis løn.

Stk. 2. Efteruddannelse, der alene har til formål at vedligeholde en grunduddannelse, omfattes ikke af denne aftale.

Fastsættelse af tjenestepligt

§ 3. Vedkommende minister eller den, ministeren bemyndiger dertil, fastsætter ved aftale med den/de berørte centralorganisation(er) eller de tilsluttede organisationer, der måtte blive bemyndiget dertil, varigheden af den med den enkelte uddannelse forbundne tjenestepligt på grundlag af længden af den pågældende uddannelse og de dermed forbundne omkostninger.

Stk. 2. Tjenestepligtens længde fastsættes for samme uddannelse ens for alle tjenestemænd inden for den pågældende styrelse.

Stk. 3. Tjenestepligten omfatter uddannelsestiden og en periode efter endt uddannelse. Den samlede tjenestepligtsperiode kan højst udgøre 5 år dog højst 3 år efter uddannelsens afslutning.

Stk. 4. For en tjenestemand, der har gennemgået flere uddannelser med tilknyttet tjenestepligt, sker der ikke sammenlægning af tjenestepligtsperioderne, men den længstvarende tjenestepligtsperiode vil i sådanne tilfælde være gældende.

Stk. 5. En tjenestepligtsperiode bortfalder, hvis tjenestemanden ikke senest 1 år efter uddannelsens afslutning bliver beskæftiget med arbejde, hvortil den pågældende uddannelse er relevant.

Stk. 6. En eventuel resterende tjenestepligtsperiode bortfalder ved tjenestemandens fyldte 60. år.

Tjenestepligtens afgrænsning

§ 4. En tjenestemand, der har påtaget sig tjenestepligt i forbindelse med uddannelse, er ikke forpligtet til at afvikle tjenestepligten inden for den styrelse, der har bekostet uddannelsen.

Stk. 2. Tjenestepligt efter uddannelse erhvervet i henholdsvis staten, folkeskolen og folkekirken kan afvikles inden for det af de 3 hovedområder, hvori uddannelsen er erhvervet. Institutioner, hvortil staten yder tilskud med mindst 50 pct., betragtes i denne henseende som hørende til staten. Dog betragtes friskoler, private grundskoler, efterskoler og husholdningsskoler som hørende til folkeskolen.

Stk. 3. En forudsætning for anvendelsen af stk. 1 er, at tjenestemanden beskæftiges med arbejde, hvortil den pågældende uddannelse er relevant. I modsat fald finder nedenstående bestemmelser om tilbagebetaling af de med uddannelsen forbundne omkostninger anvendelse.

Tjenestepligtserklæring

§ 5. Det påhviler den ansættende myndighed at sikre, at en tjenestemand, der er indforstået med at gennemgå en uddannelse med tilknyttet tjenestepligt, inden påbegyndelsen af uddannelsen underskriver en tjenestepligtserklæring, jf. dog § 1o, stk. 2.

Stk. 2. Tjenestepligtserklæringen skal indeholde oplysning om,

- hvilken uddannelse tjenestepligten vedrører,

- varigheden af tjenestepligten, jf. § 3, stk. 3 og 4,

- hvornår tjenestepligten påbegyndes eller afsluttes,

- hvorledes der forholdes ved eventuel afbrydelse af uddannelsen og/eller tjenesten,

- hvilke beløb inkl. løn tjenestemanden er forpligtet til at tilbagebetale, hvis tjenstepligten ikke opfyldes.

Afbrydelse af tjenestepligtsperioden

§ 6. Afbrydes tjenestepligtsperioden på grund af barsels-, adoptions- eller værnepligtsorlov eller på grund af benyttelse af retskravet på tjenestefrihed uden løn, jf. herved Finansministeriets bekendtgørelse nr. 851 af 28. november 1986 om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål, udskydes tjenestepligten til afholdelse efter orloven/tjenestefriheden. Hvis orloven/tjenestefriheden bevirker, at en påbegyndt uddannelse ikke kan færdiggøres, bortfalder tilbagebetalingspligten.

Stk. 2. Afbrydes tjenestepligtsperioden på grund af ansøgt overgang til anden stilling inden for et af hovedområderne staten, folkeskolen eller folkekirken, hvor uddannelsen kan finde anvendelse, videreføres tjenestepligten.

Stk. 3. Afbrydes tjenestepligtsperioden på grund af ansøgt overgang til en stilling i anden styrelse (kommune/amtskommune), hvor uddannelsen ikke kan finde anvendelse, træder tilbagebetalingspligten i kraft.

Stk. 4. Ved overgang til anden stilling i egen styrelse (kommune/amtskommune), hvor uddannelsen ikke kan finde anvendelse, bortfalder tjenestepligt og tilbagebetalingspligt.

Afbrydelse af tjenestepligtsperioden af andre årsager end nævnt i § 6

§ 7. Afbrydes tjenestepligtsperioden af tjenestemanden tilregnelige årsager, er han forpligtet til helt eller delvis at tilbagebetale løn i uddannelsesperioden og eventuelle øvrige uddannelsesomkostninger i overensstemmelse med reglerne i §§ 8 og 9.

Stk. 2. Afbrydes tjenestepligtsperioden af tjenestemanden utilregnelige årsager - herunder sygdom dokumenteret ved lægeattest og manglende egnethed til at gennemføre den omhandlede uddannelse eller til at bestride den tjeneste, hvortil uddannelsen er relevant - bortfalder tilbagebetalingspligten.

Fastsættelse og eventuel tilbagebetaling af uddannelsesomkostninger

§ 8. De uddannelsesomkostninger, som tjenestepligten omfatter, er følgende:

- fastlagte eller beregnede kursusafgifter,

- nettoløn i uddannelsesperioden

- eventuelle time- og dagpenge og rejseudgifter

Stk. 2. I tilfælde, hvor uddannelsen afbrydes, eller hvor tjenestepligten ikke opfyldes, jf. § 6, stk. 3, og § 7, stk. 1, gennemføres tilbagebetalingspligten således:

- Ved afbrydelse af uddannelsen tilbagebetales de indtil afbrydelsen påløbne omkostninger, jf. dog stk. 4.

- Ved afbrydelse af tjenesten inden for den første trediedel af tjenestepligtsperioden tilbagebetales hele beløbet.

- Ved afbrydelse inden for den anden trediedel af tjenestepligtsperioden tilbagebetales 2/3 af beløbet.

- Ved afbrydelse inden for den sidste trediedel af tjenestepligtsperioden tilbagebetales 1/3 af beløbet.

Stk. 3. Tilbagebetalingen sker til den styrelse, der har afholdt de med uddannelsen forbundne omkostninger.

Stk. 4. Ved afbrydelse af uddannelsen inden for den første trediedel af uddannelsesperioden - dog maksimalt inden for de første 13 uger - bortfalder såvel tjenestepligten som tilbagebetalingspligten.

§ 9. Tjenestemandens ansættende myndighed kan bestemme, at tjenestepligten eller tilbagebetaling af de med uddannelsen forbundne omkostninger nedsættes eller bortfalder.

Stk. 2. Tilbagebetaling af uddannelsesomkostninger kan ske med et fast beløb pr. måned over en periode svarende til den ikke opfyldte tjenestepligtsperiode.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 10. Denne aftale har virkning for uddannelser, der påbegyndes den 1. juni 1988 og senere, og kan opsiges med 3 måneders varsel, dog tidligst til 1. april 1989.

Stk. 2. Aftalen har dog også virkning for uddannelser, der er påbegyndt inden den 1. juni 1988, såfremt der i forbindelse med uddannelsen er taget forbehold om tjenestepligt eller er underskrevet tjenestepligtserklæring, der er betinget af aftale herom.

København, den 1. juli 1988

Statstjenestemændenes

Centralorganisation I

E. Nygaard Jespersen

Statstjenestemændenes

Centralorganisation II

Bjørn Wikkelsøe Jensen

Akademikernes

Centralorganisation

  • (tjenestemandsudvalget)

Alex Nielsen

Lærernes Centralorganisation

Martin Rømer

Finansministeriet

P. M. V.

E. B.

Gorm Neigaard

AFTALE

Mellem Finansministeriet og CO-STAT aftales følgende rammer for

indgåelse af aftaler om tjenestepligt i forbindelse med

uddannelse:

Personalegrupper, der er omfattet af denne aftale

§ 1. Denne aftale omfatter alle ansatte, der er omfattet af en overenskomst mellem Finansministeriet og en organisation tilsluttet CO-STAT.

Stk. 2. Uddannelse med tilknyttet tjenestepligt kan ikke pålægges en ansat mod hans vilje.

Stk. 3. Denne aftale finder ikke anvendelse for personel omfattet af lovbekendtgørelse nr. 822 af 8. december 1986 om forsvarets personel.

Afgrænsning af uddannelser, som tjenestepligten kan omfatte

§ 2. Fastsættelse af tjenestepligt sker ved aftale og vil kunne anvendes i forbindelse med efter- og videreuddannelse, der gennemføres som led i tjenesten eller under tjenestefrihed med hel eller delvis løn.

Stk. 2. Efteruddannelse, der alene har til formål at vedligeholde en grunduddannelse, omfattes ikke af denne aftale.

Fastsættelse af tjenestepligt

§ 3. Vedkommende minister eller den, ministeren bemyndiger dertil, fastsætter ved aftale med vedkommende overenskomstpart eller den, der bemyndiges dertil, varigheden af den med den enkelte uddannelse forbundne tjenestepligt på grundlag af længden af den pågældende uddannelse og de dermed forbundne omkostninger.

Stk. 2. Tjenestepligtens længde fastsættes for samme uddannelse ens for alle ansatte inden for den pågældende styrelse.

Stk. 3. Tjenestepligten omfatter uddannelsestiden og en periode efter endt uddannelse. Den samlede tjenestepligtsperiode kan højst udgøre 5 år, dog højst 3 år efter uddannelsens afslutning.

Stk. 4. For en ansat, der har gennemgået flere uddannelser med tilknyttet tjenestepligt, sker der ikke sammenlægning af tjenestepligtsperioderne, men den længstvarende tjenestepligtsperiode vil i sådanne tilfælde være gældende.

Stk. 5. En tjenestepligtsperiode bortfalder, hvis den ansatte ikke senest 1 år efter uddannelsens afslutning bliver beskæftiget med arbejde, hvortil den pågældende uddannelse er relevant.

Stk. 6. En eventuel resterende tjenestepligtsperiode bortfalder ved den ansattes fyldte 60. år.

Tjenestepligtens afgrænsning

§ 4. En ansat, der har påtaget sig tjenestepligt i forbindelse med uddannelse, er ikke forpligtet til at afvikle tjenestepligten inden for den styrelse, der har bekostet uddannelsen.

Stk. 2. Tjenestepligt efter uddannelse erhvervet i staten og folkekirken kan afvikles inden for det af de 2 hovedområder, hvori uddannelsen er erhvervet. Institutioner, hvortil staten yder tilskud med mindst 50 pct., betragtes i denne henseende som hørende til staten.

Stk. 3. En forudsætning for anvendelsen af stk. 1 er, at den ansatte beskæftiges med arbejde, hvortil den pågældende uddannelse er relevant. I modsat fald finder nedenstående bestemmelser om tilbagebetaling af de med uddannelsen forbundne omkostninger anvendelse.

Tjenestepligtserklæring

§ 5. Det påhviler den ansættende myndighed at sikre, at en ansat, der er indforstået med at gennemgå en uddannelse med tilknyttet tjenestepligt, inden påbegyndelsen af uddannelsen underskriver en tjenestepligtserklæring, jf. dog § 10, stk. 2.

Stk. 2. Tjenestepligtserklæringen skal indeholde oplysning om,

- hvilken uddannelse tjenestepligten vedrører,

- varigheden af tjenestepligten, jf. § 3, stk. 3 og 4,

- hvornår tjenestepligten påbegyndes eller afsluttes,

- hvorledes der forholdes ved eventuel afbrydelse af uddannelsen og/eller tjenesten,

- hvilke beløb inkl. løn den ansatte er forpligtet til at tilbagebetale, hvis tjenstepligten ikke opfyldes.

Afbrydelse af tjenestepligtsperioden

§ 6. Afbrydes tjenestepligtsperioden på grund af barsels-, adoptions- eller værnepligtsorlov eller på grund af benyttelse af retten til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål, udskydes tjenestepligten til afholdelse efter orloven/tjenestefriheden. Hvis orloven/tjenestefriheden bevirker, at en påbegyndt uddannelse ikke kan færdiggøres, bortfalder tilbagebetalingspligten.

Stk. 2. Afbrydes tjenestepligtsperioden på grund af ansøgt overgang til anden stilling inden for et af hovedområderne staten eller folkekirken, hvor uddannelsen kan finde anvendelse, videreføres tjenestepligten.

Stk. 3. Afbrydes tjenestepligtsperioden på grund af ansøgt overgang til en stilling i anden styrelse, hvor uddannelsen ikke kan finde anvendelse, træder tilbagebetalingspligten i kraft.

Stk. 4. Ved overgang til anden stilling i egen styrelse, hvor uddannelsen ikke kan finde anvendelse, bortfalder tjenestepligt og tilbagebetalingspligt.

Afbrydelse af tjenestepligtsperioden af andre årsager end nævnt i § 6

§ 7. Afbrydes tjenestepligtsperioden af den ansatte tilregnelige årsager, er han forpligtet til helt eller delvis at tilbagebetale løn i uddannelsesperioden og eventuelle øvrige uddannelsesomkostninger i overensstemmelse med reglerne i §§ 8 og 9.

Stk. 2. Afbrydes tjenestepligtsperioden af den ansatte utilregnelige årsager - herunder sygdom dokumenteret ved lægeattest og manglende egnethed til at gennemføre den omhandlede uddannelse eller til at bestride den tjeneste, hvortil uddannelsen er relevant - bortfalder tilbagebetalingspligten.

Fastsættelse og eventuel tilbagebetaling af uddannelsesomkostninger

§ 8. De uddannelsesomkostninger, som tjenestepligten omfatter, er følgende:

- fastlagte eller beregnede kursusafgifter

- nettoløn i uddannelsesperioden

- eventuelle time- og dagpenge og rejseudgifter

Stk. 2. I tilfælde, hvor uddannelsen afbrydes, eller hvor tjenestepligten ikke opfyldes, jf. § 6, stk. 3, og § 7, stk. 1, gennemføres tilbagebetalingspligten således:

- Ved afbrydelse af uddannelsen tilbagebetales de indtil afbrydelsen påløbne omkostninger, jf. dog stk. 4.

- Ved afbrydelse af tjenesten inden for den første trediedel af tjenestepligtsperioden tilbagebetales hele beløbet.

- Ved afbrydelse inden for den anden trediedel af tjenestepligtsperioden tilbagebetales 2/3 af beløbet.

- Ved afbrydelse inden for den sidste trediedel af tjenestepligtsperioden tilbagebetales 1/3 af beløbet.

Stk. 3. Tilbagebetalingen sker til den styrelse, der har afholdt de med uddannelsen forbundne omkostninger.

Stk. 4. Ved afbrydelse af uddannelsen inden for den første trediedel af uddannelsesperioden - dog maksimalt inden for de første 13 uger - bortfalder såvel tjenestepligten som tilbagebetalingspligten.

§ 9. Den ansattes ansættende myndighed kan bestemme, at tjenestepligten eller tilbagebetaling af de med uddannelsen forbundne omkostninger nedsættes eller bortfalder.

Stk. 2. Tilbagebetaling af uddannelsesomkostninger kan ske med et fast beløb pr. måned over en periode svarende til den ikke opfyldte tjenestepligtsperiode.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 10. Denne aftale har virkning for uddannelser, der påbegyndes den 1. juni 1988 og senere, og kan opsiges med 3 måneders varsel, dog tidligst til 1. april 1989.

Stk. 2. Aftalen har dog også virkning for uddannelser, der er påbegyndt inden den 1. juni 1988, såfremt der i forbindelse med uddannelsen er taget forbehold om tjenestepligt eller er underskrevet tjenestepligtserklæring, der er betinget af aftale herom.

København, den 1. juli 1988

CO-STAT

Ove Hygum

Finansministeriet

P. M. V.

E. B.

Gorm Neigaard

Redaktionel note
  • (* 2) Omtalt i Personaleadministrativ Vejledning, kap. 28
  • (* 1) Udsendt som LP.nr. 72/88