Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om tjenestefrihed og lønafkortning for ansatte i staten m.v., der varetager ombud o.lign. (* 1) (* 2)


I henhold til § 8 i lov nr. 123 af 31. marts 1985 om fornyelse og forlængelse af kollektive overenskomster og aftaler m.v. blev den normale gennemsnitlige ugentlige arbejdstid med virkning fra 1. januar 1987 nedsat med 1 time pr. uge tilü39 timer§.

Under de nu afsluttede aftale- og overenskomstforhandlinger er der opnået enighed om, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid nedsættes tilü38 timer fra 1. september 1988§og tilü37 timer fra 1. september 1990§.

For ansatte, hvis arbejdstid er fastsat som etüpligtigt undervisningstimetal§, nedsættes dette forholdsmæssigt med virkning fra undervisningsårenes begyndelse i 1988 og 1990 - dog tidligst fra 1. august de pågældende år.

Som følge heraf affattes § 4, stk. 2, som det fremgår af omstående bekendtgørelse.

Indenrigsministeriet har stadfæstet, at § 10, stk. 1, i vedtægt af 25. november 1977 for styrelsen af de kommunale anliggender i Københavns Kommune ændres således, at der fra 1. januar 1987 ydes medlemmerne af Borgerrepræsentationen et vederlag på 26.500 kr. i årligt grundbeløb (pr. 1. oktober 1984-niveau), dvs. i alt 33.291 kr. pr. år (pr. 1. oktober 1986-niveau). Dette vederlag erüskattepligtigt§.

Som følge heraf ændres § 6, som det fremgår af omstående bekendtgørelse.

üFinansministeriet, den 18. maj 1987§

P.M.V.

E.B.

BENDT VOGEL

Redaktionel note
  • (* 2) PAV kap. 28
  • (* 1) Udsendt som LP.nr. 034/87