Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om virkningerne af arbejdstidsforkortelserne for tjenestefrihed uden lønafkortning til visse former for organisationsarbejde (* 1)


I henhold til § 8 i lov nr. 123 af 31. marts 1985 om fornyelse og forlængelse af kollektive overenskomster og aftaler m.v. nedsættes den normale gennemsnitlige ugentlige arbejdstid med virkning fra 1. januar 1987 med 1 time pr. uge til 39 timer.

Under de nu afsluttede aftale- og overenskomstforhandlinger er der opnået enighed om, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid nedsættes til 38 timer fra 1. september 1988 og til 37 timer fra 1. september 1990.

For ansatte, hvis arbejdstid er fastsat som pligtigt undervisningstimetal, nedsættes dette forholdsmæssigt med virkning fra undervisningsårenes begyndelse i 1988 og 1990 - dog tidligst fra 1. august de pågældende år.

Ifølge pkt. 6 i cirkulære af 24. august 1981 (LP.nr.057/81) om vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken kan der under visse betingelser ydes tjenestefrihed uden lønafkortning i indtil 120 timer svarende til 3 uger.

For lærergrupper med et ugentligt undervisningstimetal på f.eks. 27 er det maksimale fravær uden lønafkortning tilsvarende 81 undervisningstimer.

Som følge af arbejdstidsforkortelserne ændres de omhandlede vilkår fra 1. januar 1987 til, at der på årsbasis vil kunne tillades fravær uden lønafkortning i et antal arbejdstimer/undervisningstimer svarende til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid/pligtigt ugentligt undervisningstimetal i 3 uger.

Finansministeriet, lønnings- og pensionsdepartementet, den 3. juni 1987

P.M.V.

E.B. Bendt Vogel

Redaktionel note
  • (* 1) Udsendt som LP.nr. 037/87