Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ret til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål


§ 1. I medfør af § 58 a i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen

og folkekirken, jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 2. oktober 1986,

kan finansministeren efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet

fastsætte regler om, at tjenestemænd har ret til tjenestefrihed uden

løn til nærmere afgrænsede formål.

Stk. 2. Finansministeren har i bekendtgørelse nr. 518 af 3. juli 1991 (* 1) fastsat de nærmere regler om, til hvilke formål tjenestemænd har et retligt krav på tjenestefrihed uden løn samt vilkårene herfor.

Stk. 3. Bekendtgørelsen er optrykt som bilag til dette cirkulære.

§ 2. Til bekendtgørelsen bemærkes følgende:

Den hidtil gældende bestemmelse om, at tjenestemænd havde ret til tjenestefrihed uden løn i indtil i alt 5 år, er udgået.

Stk. 2. Efter de nugældende bestemmelser har tjenestemænd retskrav på ubegrænset tjenestefrihed uden løn til de i bekendtgørelsens § 1 nævnte formål.

§ 3. Retten til tjenestefrihed uden løn til de i bekendtgørelsen nævnte formål berører ikke den enkelte ministers adgang til i medfør af tjenestemandslovens § 58, stk. 1, at give tjenestefrihed uden løn til andre formål.

§ 4. Finansministeriet henstiller, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn til tjenestemænd, hvis ægtefælle eller samlever rejser til udlandet i forbindelse med systemeksport el. lign.

Stk. 2. Tjenestefrihed uden løn til forannævnte tjenestemænd og formål bevilges i henhold til bestemmelserne i tjenestemandslovens § 58, stk. 1.

Stk. 3. Tjenestefrihedsperioden fradrages ved beregning af lønanciennitet og pensionsalder.

§ 5. Finansministeriets cirkulære af 17. juni 1983 - LP. nr. 053/83 - indeholder de nærmere retningslinier for tjenestemænds genindtræden i tjenesten efter udløbet af en tidsbegrænset tjenestefrihedsperiode.

§ 6. Det er aftalt, at bekendtgørelsens bestemmelser finder tilsvarende anvendelse for ansatte på tjenestemandslignende vilkår og for overenskomstansatte i det omfang, det fremgår af den enkelte overenskomst.

Stk. 2. I overenskomsterne kan der være hjemmel til at aftale pensionsdækning i tjenestefrihedsperioden.

§ 7. Bekendtgørelsen og dette cirkulære har virkning fra den 1. april 1991.

Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 167 af 28. november 1986 om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål.

  • *) Bekendtgørelsen er udeladt her, da den forefindes i Lovtidende og Retsinformation.

Finansministeriet, den 3. juli 1991

Henning Dyremose

/ Inge Pridal

Officielle noter

( * 1) Bekendtgørelsen er udeladt her, da den forefindes i Lovtidende

og Retsinformation.