Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om afgivelse af afskedsvarsel i henhold til tjenestemandsloven § 28 (* 1)


Cirkulære om afgivelse af afskedsvarsel i henhold til tjenestemandslovens § 28.

Det er for finansministeriet oplyst, at der i forbindelse med uansøgt afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed i nogle tilfælde er blevet forholdt på den måde, at varsel om afsked med udgangen af den 3. måned efter varslingsmåneden er givet vedkommende tjenestemand umiddelbart efter at den i tjenestemandslovens § 31, stk. 3, omhandlede udtalelse fra finansministeriet om tjenestemandens krav på pension er fremkommet.

I den anledning skal man henlede opmærksomheden på, at det følger af reglerne i tjenestemandslovens § 28, sammenholdt med § 26, at det i lovens § 28, 1. pkt., fastsatte afskedsvarsel på 3 måneder til udgangen af en måned skal gives, når beslutning om afsked uden ansøgning er truffet.

Man skal herefter anmode ministerier og styrelser om at ville påse, at varsel om uansøgt afsked for kongeligt udnævnte tjenestemænds vedkommende gives ved den kongelige beslutning om afsked og for ikke-kongeligt udnævnte tjenestemænd ved pågældende ministers beslutning om afsked af vedkommende tjenestemand.

Finansministeriet, den 18. juli 1978

G. M. V.

E. B.

P. H. Matson

Redaktionel note
  • (* 1) PAV kap 36