Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om tjenestefrihed og lønafkortning for ansatte i staten m.v., der varetager ombud o.lign. (* 1)


1. Finansministeren har i bekendtgørelse nr. 536 af 25. november 1985 fastsat ændrede regler om afholdelse af udgifter til tjenestens udførelse under tjenestemænds fravær som følge af varetagelse af ombud samt hverv som medlem af folketinget og Europa- Parlamentet m.v. Bekendtgørelsen er optrykt som bilag til dette cirkulære.

Til bekendtgørelsens regler bemærkes følgende:

Generel bemærkning

2. Ministerier og styrelser opfordres til at medvirke positivt dels til tilvejebringelse af den fornødne tjenestefrihed, dels til en tjenestetilrettelæggelse, der tager størst muligt hensyn til den ansattes ønske om og mulighed for at udføre tjeneste i stillingen.

ad kapitel 1

3. Tjenestemandens adgang til tjenestefrihed, jfr. §§ 1 og 2, er uændret. Der er derimod sket ændringer i de lønmæssige forhold under tjenestefriheden.

4. Tjenestefrihed ydes i alle tilfælde mod lønfradrag, når tjenestemanden får et vederlag for hvervet, eller der er mulighed for at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Sådan mulighed er normalt til stede i alle tilfælde, hvor der ydes diæter efter de af indenrigsministeriet fastsatte regler. Som eksempel på undtagelse kan nævnes tilforordnede ved valg.

Lønfradrag foretages efter reglerne i finansministeriets cirkulære af 24. maj 1985 om lønfradrag/ -beregning for tjenestemænd (LP. nr. 029/ 85), jfr. den som bilag til cirkulæret udsendte aftale af 14. maj 1985, hvortil der henvises i bekendtgørelsens § 3, stk. 2, og § 4, stk. 3. For kommunale udvalgsformænd bliver bestemmelsen om maksimum for lønfradraget opretholdt, idet de i indenrigsministeriet stedfundne overvejelser om en generel løsning af de pågældende udvalgsformænds vederlagsforhold ikke har ført til nogen ændring heri.

5. For ulønnede ombud/ hverv, dvs. hverv for hvilke der hverken ydes vederlag eller er mulighed for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, kan der ydes tjenestefrihed uden lønfradrag i indtil 240 arbejdstimer pr. kalenderår. For undervisningsområdet er der fastsat særlige regler om den maksimale tjenestefrihed.

6. For undervisningsområder, hvor de i bekendtgørelsens § 3, stk. 2, og § 4, stk. 2, fastsatte regler ikke er umiddelbart anvendelige, bedes eventuelle tvivlsspørgsmål forelagt finansministeriet.

7. Reglerne om ombud finder anvendelse, hvor den, der overtager hvervet, ifølge lovgivningen er forpligtet hertil eller efter modtaget valg er forpligtet til at varetage hvervet i hele valgperioden.

Det er i finansministeriets praksis antaget, at hverv som medlem af et menighedsråd ikke er omfattet af reglerne om ombud, samt at hverv som domsmand og nævning betragtes som ulønnet.

Tjenestefrihed til afgivelse af vidneforklaring sidestilles på grund af forholdets pligtmæssige karakter med tjenestefrihed til ulønnet ombud - uanset at der herfor kan ydes en særlig vidnegodtgørelse.

8. Rådighedstillæg og dertil svarende tillæg, som forudsætter forpligtelse til at udføre merarbejde, kan ikke medregnes ved opgørelse af størrelsen af den udbetalte løn til ansatte, der er indvalgt i folketinget/ Europa-Parlamentet.

9. Ansatte, der har ret til ferie med løn, og som er indvalgt i folketinget/ Europa-Parlamentet, oppebærer under ferie samme andel af lønnen som uden for ferien. Der udbetales endvidere en hertil svarende andel af den særlige feriegodtgørelse.

10. Under hensyn til, at der af folketinget, henholdsvis finansministeriet, lønnings- og pensionsdepartementet, indbetales fuldt ATP/ AUD-bidrag og foretages indeholdelse af egetbidrag for medlemmer af folketinget og Europa-Parlamentet, skal der ikke ske indbetaling af ATP/ AUD-bidrag eller foretages indeholdelse af egetbidrag hidrørende fra medlemmets ansættelsesforhold i staten m.v., selv om medlemmet udfører delvis tjeneste i stillingen.

ad kapitel 3

11. Bekendtgørelsens § 8 gælder alene for ansatte, der omfattes af reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen eller en dertil svarende statsgaranteret pensionsordning, eller som aflønnes med tjenestemandslignende løn uden at være sikret pensionsrettigheder som led i ansættelsen. Overenskomstansattes lønanciennitet beror på reglerne i vedkommende overenskomst, og pensionsforholdene for overenskomstansatte er reguleret dels gennem overenskomster og aftaler, dels gennem vedtægtsmæssige bestemmelser for de pågældende pensionsordninger.

Anvendelsesområde og ikrafttræden

12. Bekendtgørelsen gælder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Tilsvarende regler finder anvendelse for alle andre ansatte i staten, folkeskolen og folkekirken samt for ansatte ved tilskudsinstitutioner m.v., for hvilke en minister fastsætter eller godkender løn- og ansættelsesvilkår.

13. Hverv som borgmester o.lign. forudsættes normalt at være fuldtidsbeskæftigelse, for hvilken der ydes fuld tjenestefrihed uden løn i henhold til tjenestemandslovens § 58. Tjenestefriheden medregnes i tjenestemandens lønanciennitet og pensionsalder. Forelæggelse for finansministeriet er i overensstemmelse med en af lønningsrådet afgivet udtalelse ufornøden, uanset om perioden overstiger 3 år, jfr. tjenestemandslovens § 58, stk. 1.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på bestemmelserne under lb.nr. 358 og 359 på normeringsloven for finansåret 1959/ 60, hvorefter der gælder særlige regler om fastsættelse af pension til tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken, når de pågældende beklæder et hverv som borgmester eller rådmand eller er pensioneret fra et sådant hverv eller oppebærer pension fra et hverv som sognerådsformand. Tilsvarende gælder der i disse tilfælde særlige regler om fastsættelse af enke- eller ægtefællepension.

For så vidt angår tjenestemænd, der er medlem af folketinget eller Europa-Parlamentet, og som har tjenestefrihed uden løn, er forelæggelse for finansministeriet tillige i overensstemmelse med en af lønningsrådet afgivet udtalelse ufornøden, selv om tjenestefrihedsperioden overstiger 3 år, jfr. tjenestemandslovens § 58, stk. 1.

14. Bekendtgørelsen og dette cirkulære har virkning fra 1. januar 1986. Der gælder ingen overgangsordning.

Samtidig ophæves finansministeriets bekendtgørelse nr. 636 af 7. december 1982 som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 566 af 7. november 1984.

Finansministeriet, den 25. november 1985

Palle Simonsen

/Gorm Neigaard

Bilag

Bekendtgørelse nr. 536 af 25. november 1985 om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud o.lign.

(Udelades her)

Redaktionel note
  • (* 1) PAV kap. 28