Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om garageleje (* 1) (* 2)

(Til samtlige ministerier m.v.)


1. På given foranledning henledes opmærksomheden på, at Finansministeriet fra 1. juni 1990 ikke længere fastsætter særlige satser for garageleje for brugere af statens tjeneste- og lejeboliger, jf. Finansministeriets cirkulærer af 9. februar og 12. februar 1990 om henholdsvis tjeneste- og lejeboligbidrag.

2. Lejebetaling for garager, der af statens institutioner udlejes, uden at lejemålet er knyttet til et tjeneste- eller lejeboligforhold, opretholdes derimod, og betalingen fastsættes som hidtil af den udlejende myndighed.

Finansministeriet

Administrations- og Personaledepartementet

Den 9. juni 1990

P.M.V.

E.B.

Ena Poulsen

Officielle noter

(* 1) Udsendt som APD. nr. 85/90

(* 2) Omtalt i Personaleadministrativ Vejledning, kap. 22.