Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om aftale om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser

(Til samtlige ministerier mv.)

 

1. Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 21. april 2004 indgået aftale om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser. Aftalen er vedlagt som bilag.

2. Reglerne om ophold med fuld forplejning er udgået, idet en undersøgelse har vist, at reglerne ikke længere fandt anvendelse.

3. Den i § 1, stk. 3, nævnte sats på 147 kr. pr. nettokvadratmeter for opvarmning af boligen og varmt vand er den pr. 1. april 2004 gældende sats. Der vil derfor ikke blive udsendt særskilt cirkulære om regulering pr. 1. april 2004.

4. Dette cirkulære træder i kraft den 1. april 2004. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 9616 af 15. april 2002 om aftale om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser (Perst. nr. 006-02) og Finansministeriets cirkulære nr. 49 af 28. maj 2003 om regulering af satser for fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser pr. 1. april 2003 (Perst. nr. 011-03).

 

Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 21. april 2004

P.M.V.
E.B.
Torben Møller


Aftale om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser

I henhold til § 45, stk. 1, i lov om tjenestemænd aftales følgende:

§ 1. Boligopvarmning

I tjeneste- og lejeboliger overlades det normalt til tjenestemanden selv at sørge for boligens opvarmning.

Stk. 2. I de tilfælde, hvor boligen opvarmes ved et centralt anlæg, kan der mellem udlejeren af tjeneste- og lejeboliger og tjenestemanden indgås aftale om, at der opsættes målere på varme og varmt vand.

Hvis der er opsat målere på varme og varmt vand, sker betaling efter det målte forbrug.

Udgiften til opsætning af målere afholdes af udlejeren.

Stk. 3. Såfremt stk. 1 eller 2 ikke finder anvendelse, eller det af anden grund er særligt påkrævet, at brændsel leveres af staten, betales for boligens opvarmning samt for levering af varmt vand 147 kr. årligt ( pr. 1. april 2004 ) for hver nettokvadratmeter, boligen omfatter.

Det arealmæssige grundlag for varmebetalingen er boligens nettoetageareal af værelser og kamre samt opvarmede badeværelser og spise- eller opholdskøkkener.

Af den årlige betaling går 65 pct. til boligens opvarmning og 35 pct. til varmt vand.

§ 2. Elektricitet og gas

I alle tilfælde, hvor det er teknisk muligt, opsættes målere for elektricitet og gas.

Stk. 2. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at opsætte el-målere, betales for følgende kvanta (bortset fra opvarmning):

 

 

Kilowatt timer årlig

1-3 værelser

1.800

4-5 værelser

2.700

6 værelser og derover

3.600

El-komfur

1.000

El-varmer

4.000

 

 

Stk. 3. Betaling for elektricitet sker på grundlag af egentlige beboelsesværelser, herunder sove- og børneværelser, spise- og opholdskøkkener, men ikke entréer, badeværelser og køkken.

Stk. 4. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at opsætte gasmålere, betales for følgende kvanta (bortset fra opvarmning):

 

 

Kubikmeter årligt

 

Ekskl. gasvandvarmer

Inkl. gasvandvarmer

1-3 personer

280

1.480

4-5 personer

430

1.780

6 personer og derover

520

2.220

 

 

 

Stk. 5. Hvis der i boligen er installeret kombineret el- og gaskomfur betales efter stk. 2, el-komfur.

Stk. 6. Prisen er vedkommende leverandørs salgspris eller den af institutionen betalte pris.

§ 3. Vand

Hvor vandmåler er opsat, sker betaling efter det målte forbrug. I betalingen kan indgå faste bidrag.

Stk. 2. I andre tilfælde fastsættes betalingen efter det skønnede forbrug eller andet betalingsgrundlag, hvorefter institutionen betaler for forsyning af vand til vedkommende boligenhed.

Stk. 3. Betaling efter stk. 1 eller 2 omfatter lovhjemlede bidrag og afgifter i forbindelse med levering af vand og afledning af spildevand.

§ 4. Betaling og regulering

Årlige bidrag indeholdes i tjenestemandens løn med 1/12 pr. måned.

Stk. 2. Prisen på varme reguleres årligt pr. 1. april på grundlag af udviklingen i fjernvarmeindekset fra december til december.

§ 5. Ikrafttræden

Denne aftale har virkning fra 1. april 2004. Samtidig ophæves aftale af 15. april 2002 om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser.

 

København, den 21. april 2004

 

 

 

Statsansattes Kartel

Peter Waldorff

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Torben Møller

Statstjenestemændenes

Centralorganisation II

Tommy Agerskov Thomsen

 

 

 

Akademikernes Centralorganisation

Sine Sunesen

 

 

 

Lærernes Centralorganisation

Anders B. Christensen

 

 

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 027-04