Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om turnusordning for tjenestemandsansatte fuldmægtige (* 1)


1. Efter forhandling med Akademikernes Centralorganisation meddeles, at de for omflytning af overenskomstansatte sekretærer og fuldmægtige i staten iværksatte retningslinier (turnusordning), jf. bilag 1 til Finansministeriets cirkulære af 6. december 1985 (LP. nr. 131/85), tillige finder anvendelse på tjenestemandsansatte fuldmægtige i lønrammerne 16, 21, 29, 31 og 34, der ansættes den 1. juli 1989 eller senere.

2. Der kan gives fuldmægtige og ekspeditionssekretærer, der er ansat inden den 1. juli 1989, tilladelse til hel eller delvis indtræden i turnusordningen.

I den forbindelse kan det overvejes, om indtræden for den enkelte vil kunne tjene et praktisk uddannelsesmæssigt formål og være relevant for den pågældendes fremtidige tjeneste.

I overvejelserne kan ligeledes indgå, om den pågældende har gennemgået en særlig uddannelse og i kraft heraf varetager specielle arbejdsfunktioner.

3. Der ydes turnustillæg efter reglerne i vedlagte aftale af 29. september 1989 om turnustillæg til tjenestemandsansatte fuldmægtige. Allerede ansatte fuldmægtige og ekspeditionssekretærer, som får tilladelse til at indtræde i turnusordningen, får turnustillæg, når betingelserne i aftalen er opfyldt.

Finansministeriet

Administrations- og Personaledepartementet

Den 6. oktober 1989

P. M. V.

E. B.

Peter Friis

Bilag 1

AFTALE OM TURNUSTILLÆG TIL

TJENESTEMANDSANSATTE FULDMÆGTIGE

I medfør af tjenestemandslovens § 45, stk. 1, aftales følgende:

§ 1. Til fuldmægtige ydes et turnustillæg på 8.932,12 kr. i årligt grundbeløb. Pr. 1. april 1990 forhøjes tillægget til 11.501,99 kr. Ansatte, som pr. 1. april 1990 oppebærer hidtidigt turnustillæg på 8.932,12 kr., får forhøjet dette til 11.501,99 kr., når de har været ansat som fuldmægtig i 6 år.

§ 2. Turnustillægget ydes, hvis den ansatte

  • 1) har gennemført mindst to turnusperioder,
  • 2) har skiftet institution ved overgangen mellem to turnusperioder og
  • 3) har været ansat som fuldmægtig i 5 år (fra 1. april 1990 6 år) eller mere.

§ 3. Begreberne »turnusperiode« og »institution« har samme betydning som i Finansministeriets cirkulære af 6. december 1985 med tilhørende retningslinier.

§ 4. Aftalen gælder for fuldmægtige, der ansættes den 1. juli 1989 eller senere. Fuldmægtige og ekspeditionssekretærer, som får tilladelse til hel eller delvis indtræden i turnusordningen, får turnustillæg tidligst fra 1. april 1988.

København, den 29. september 1989.

Akademikernes Finansministeriet

Centralorganisation

  • (tjenestemandsudvalget) P. M. V.

    E. B.

Alex Nielsen Thorkild Rotenberg

Redaktionel note
  • (* 1) Udsendt som APD. nr. 90/89.