Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om kontorholdsgodtgørelse (* 1) (* 2)

(Til samtlige ministerier og styrelser m.fl.)


1. Det meddeles herved, at der mellem Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer den 16. oktober 1989 er indgået aftale om kontorholdsgodtgørelse. Aftalen er optaget som bilag 1 til dette cirkulære.

2. Aftalen indebærer, at styrelser inden for aftalens rammer kan indgå lokalaftaler om kontorholdsgodtgørelse til tjenestemænd, der som led i en distriktsansættelse skal stille kontor mv. til rådighed i eget hjem.

Aftalen omfatter to typer af kontorholdsgodtgørelse: Dels de tilfælde, hvor tjenestemanden stiller kontor mv. til rådighed på sin bopæl med henblik på publikumsbetjening o.l., dels de tilfælde, hvor der udføres tjeneste fra bopælen, og hvor det er nødvendigt for den pågældende at udføre kontorarbejde o.l. på bopælen.

3. Godtgørelserne reguleres årligt pr. 1. april, første gang pr. 1. april 1989. De regulerede godtgørelser i henhold til kap. 2 og 3 i aftalen fremgår af bilag 2 til dette cirkulære.

De aftalte godtgørelser er maksimumsbeløb. I det omfang, der mellem styrelsen og vedkommende centralorganisation eller den, der bliver bemyndiget dertil, opnås enighed herom, vil der kunne ydes en lavere godtgørelse.

4. Aftalen har virkning fra den 1. januar 1989. I det omfang en tjenestemand modtager en højere godtgørelse, end det fremgår af bilag 2, vil den pågældende kunne bevare denne som en personlig ordning, indtil godtgørelsen svarer til den i bilag 2 maksimalt fastsatte.

5. Vejledning om de nye regler vil blive optaget i Finansministeriets Personaleadministrative Vejledning. Eventuelle spørgsmål om det nye regelsæt forventes forelagt Finansministeriet.

Finansministeriet

Administrations- og Personaledepartementet

Den 22. november 1989

P. M. V.

E.B.

Pernille Bock

Bilag 1

AFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, TJENESTEMANDSSEKTIONEN, STATSTJENESTEMÆNDENES CENTRALORGANISATION II, AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION (TJENESTEMANDSUDVALGET) OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION OM KONTORHOLDSGODTGØRELSE

I henhold til tjenestemandslovens § 45, stk. 1, aftales følgende:

Kapitel 1. Område mv.

§ 1. Til tjenestemænd, som stiller kontor mv. til rådighed på bopælen som led i en distriktsansættelse, kan ydes en godtgørelse for de derved forårsagede merudgifter. Godtgørelse kan ikke ydes i de tilfælde, hvor ansættelsesmyndigheden eller andre uden for tjenestemandens bopæl stiller kontor eller andet tjenstligt lokale til rådighed.

Stk. 2. Aftalen gælder ikke for Folkekirkens og Folkeskolens område.

§ 2. I medfør af § 1 kan godtgørelse i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 3-8 ydes til tjenestemænd, der som led i et ansættelsesforhold stiller kontor mv. til rådighed på deres bopæl med henblik på publikumsbetjening o.l.

Stk. 2. I medfør af § 1 kan godtgørelse i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 9-13 ydes til tjenestemænd, der uden at være omfattet af stk. 1, men som led i et ansættelsesforhold udfører tjeneste fra deres bopæl, og for hvem det er nødvendigt at udføre kontorarbejde o.l. på bopælen.

Kapitel 2. Godtgørelse til tjenestemænd, der stiller kontor til rådighed med henblik på publikumsbetjening o.l. jf. § 2, stk. 1.

§ 3. Til dækning af udgifter til rengøring kan godtgøres årligt 4.900 kr.

§ 4. Til dækning af udgifter til elforbrug kan godtgøres årligt 1.340 kr.

§ 5. Til dækning af udgifter til varme kan godtgøres årligt 1.920 kr.

§ 6. Til dækning af udgifter til egne anskaffelser af inventar kan godtgøres årligt 1.400 kr.

§ 7. Til dækning af udgifter til vedligeholdelse kan godtgøres årligt 750 kr., hvis lokalet er beliggende i tjenestemandens egen bolig eller i en af ham lejet lejlighed.

Stk. 2. Er lokalet beliggende i en tjeneste- eller lejebolig, ydes ingen godtgørelse for udgifter til vedligeholdelse af lokalet.

§ 8. Til dækning af udgifter for at stille lokale til rådighed kan godtgøres årligt 7.690 kr., hvis lokale mv. er beliggende i tjenestemandens egen bolig eller i en af ham lejet lejlighed (boligdelen).

Stk. 2. Er lokalet beliggende i en tjeneste- eller lejebolig, ydes ingen godtgørelse for at stille kontor til rådighed, med mindre der i tjenestemandens boligbidrag er indeholdt et beløb som betaling herfor.

Kapitel 3. Godtgørelse til andre tjenestemænd, jf. § 2, stk. 2.

§ 9. Til dækning af udgifter til elforbrug kan godtgøres årligt 450 kr.

§ 10. Til dækning af udgifter til varme kan godtgøres årligt 960 kr.

§ 11. Til dækning af udgifter til egne anskaffelser af inventar kan godtgøres årligt 700 kr.

§ 12. Til dækning af udgifter til vedligeholdelse kan godtgøres årligt 250 kr.

§ 13. Til dækning af udgifter, der følger af at måtte disponere over en del af eget hjem til tjenstlige formål, kan godtgøres årligt 635 kr.

Kapitel 4. Regulering af godtgørelserne

§ 14. De enkelte godtgørelser, jf. henholdsvis §§ 3-8 og §§ 9-13, reguleres årligt pr. april med procenter fastsat af Finansministeriet.

Stk. 2. Regulering af godtgørelsen i henhold til § 3 sker med en procent svarende til udviklingen i lønnen på stedtillægsområde III, skalatrin 11 i overenskomst mellem Finansministeriet og Kvindeligt Arbejderforbund for rengøringsassistenter m.fl. i statens tjeneste mv.

Stk. 3. Regulering af godtgørelsen i henhold til § 4 og § 9 sker på grundlag af det i december i Statistiske Efterretninger offentliggjorte forbrugerprisindeks for elektricitet.

Stk. 4 . Regulering af godtgørelsen i henhold til § 5 og § 10 sker med samme procent, hvormed tjenestemænds betaling for varme i henhold til aftale mellem finansministeren og tjenestemændenes centralorganisationer om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser reguleres.

Stk. 5. Regulering af godtgørelsen i henhold til § 6 og § 11 sker på grundlag af det i Statistiske Efterretninger offentliggjorte forbrugerprisindeks for møbler i december.

Stk. 6. Regulering af godtgørelsen i henhold til § 7, stk. 1 og § 12 sker på grundlag af det i Statistiske Efterretninger i december offentliggjorte forbrugerprisindeks for vedligeholdelse.

Stk. 7. Regulering af godtgørelsen i henhold til § 8, stk. 1 og § 13 sker med samme procent, hvormed tjenestemænds boligbidrag årligt forhøjes i henhold til aftale mellem finansministeren og tjenestemændenes centralorganisationer om boligbidrag for tjenesteboliger.

Kapitel 5. Ikrafttræden mv.

§ 15. Aftalen træder i kraft den 1. januar 1989.

Stk. 2. Regulering af godtgørelserne sker første gang 1. april 1989. Finansministeriet meddeler hvert år, med hvilke procenter godtgørelserne skal reguleres. Den beregnede godtgørelse afrundes efter forhøjelse til et med 12 deleligt kronebeløb.

§ 16. Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til en 1. april, dog tidligst 1. april 1991.

 

 København, den 16. oktober 1989 

 Statsansattes Kartel,      Finansministeriet 

 tjenestemandssektionen      P.M.V. 

                 E.B. 

 E. Nygaard Jespersen       Peter Friis 

 Statstjenestemændenes 

 Centralorganisation II 

 B. Wikkelsøe 

 Akademikernes 

 Centralorganisation 

 (Tjenestemandsudvalget) 

 Alex Nielsen 

 Lærernes Centralorganisation 

 Martin Rømer 

 Bilag 2 

 Godtgørelse 

 i henhold til kap. 2 

          Godtgørelse pr. 1.1.1989 Godtgørelse pr. 1.4.1989 

 --------------------------------------------------------------------~ 

          Beregn.faktor Beløb    Beregn.faktor Beløb 

 Rengøring     145.274,00   4.900 kr. 147.249,00  4.968,60 kr. 

 Elforbrug       157    1.340 kr.   171   1.460,34 kr. 

 Varme              1.920 kr.    0,7  1.933,44 kr. 

 Egne anskaffelser   157    1.400 kr.   162   1.445,04 kr. 

 Vedligeholdelse    168     750 kr.   179    798,34 kr. 

 Boligdel             7.690 kr.    5,7  8.128,33 kr. 

 I alt              18.000 kr.       18.734,09 kr. 

                        afrundet 18.732,00 kr. 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Godtgørelse i henhold til kap. 3 

          Godtgørelse pr. 1.1.1989 Godtgørelse pr. 1.4.1989 

 --------------------------------------------------------------------~ 

          Beregn.faktor Beløb   Beregn.faktor Beløb 

 Elforbrug       157     450 kr.   171     490,77 kr. 

 Varme               960 kr.    0,7    966,72 kr. 

 Egne anskaffelser   157     700 kr.   162     722,52 kr. 

 Vedligeholdelse    168     250 kr.   179     266,71 kr. 

 Boligdel              635 kr.    5,7    671,20 kr. 

 I alt              2.995 kr.        3.117,92 kr. 

             afrundet 3.000 kr.   afrundet 3.120,00 kr. 

 --------------------------------------------------------------------~ 

Redaktionel note
 • (* 2) Omtalt i Personaleadministrativ Vejledning, kap. 22
 • (* 1) Udsendt som APD.nr. 116/89