Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om organisationsaftale for Stewardesser på havundersøgelsesskibet ”Dana”

 

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Finansministeriet og Dansk Sø-Restaurations Forening har den 4. november 1997 indgået medfølgende organisationsaftale for stewardesser på havundersøgelsesskibet "DANA".

Organisationsaftalen udgør sammen med fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation/Overenskomstansattes Centralorganisation (LC/OC-fællesoverenskomsten) det samlede overenskomstgrundlag.

Den hidtidige organisationsaftale af 29. marts 1996 for stewardesser på havundersøgelsesskibet "DANA", udsendt ved cirkulære af 31. juli 1996 (Fmst.nr. 49/96), ophæves hermed.

 

Finansministeriet, den 5. januar 1998

P.M.V.
E.B.
John J. Johnson


Organisationsaftale for Stewardesser på havundersøgelsesskibet ”Dana”

Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation/Overenskomstansattes Centralorganisation (LC/OC-fællesoverenskomsten).

§ 1. Arbejdstid

Arbejdstiden fastsættes efter samme regler, som gælder for den tjenestemands-ansatte del af besætningen.

Stk. 2. Tjenestens tilrettelæggelse inden for de i stk. 1 nævnte rammer fast-lægges efter drøftelse med de ansatte.

§ 2. Løn

Lønnen, der udbetales månedsvis bagud, fastsættes til skalatrin 9, 10, 11, 12, 13 og 14, skalatrin 9 er 1-årigt, øvrige skalatrin er 2-årige.

§ 3. Overarbejde

Overarbejde opgøres efter samme regler, som gælder for den tjenestemands-ansatte del af besætningen.

§ 4. Tillægsbetaling

Der ydes time- og dagpenge, natpenge, godtgørelse for tjeneste på lørdage og søn- og helligdage mv., grundlovsdag og juleaftensdag, godtgørelse for delt tjeneste, godtgørelse for særlig sejlads, rådighedsforpligtelse og overarbejde, jf. § 3, samt øvrige tillæg og ydelser efter de for den tjenestemandsansatte del af besætningen gældende regler.

§ 5. Kostpenge

Der ydes kostpenge efter de for den tjenestemandsansatte del af besætningen gældende regler.

§ 6. Ikrafttræden og opsigelse

Organisationsaftalen har virkning fra den 1. april 1997 og kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts 1999.

 

København, den 4. november 1997

 

 

 

Dansk Sø-Restaurations Forening

Annette Ditlevsen

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

John J. Johnson

 

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 003-98