Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om pensionsordning for tjenestemandslignende ansatte og visse overenskomstansatte i staten m.v. (* 1)


CIRKULÆRE OM PENSIONSORDNING

FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE

OG VISSE OVERENSKOMSTANSATTE

I STATEN MV.

1. Indledning

Cirkulæret vedrører forhøjelse af pensionsbidrag med virkning fra 1. januar 1993, henholdsvis 1. april 1993, samt ændringer i optagelsesbetingelser pr. 1. april 1993, for tjenestemandslignende ansatte i staten og ved institutioner med mere end 50 pct. statstilskud under Statsansattes Kartel, StK (tidligere CO I), og under Statstjenestemændenes Centralorganisation II (CO II), samt visse overenskomstansatte under CO II.

2. Personkreds

2.1. Pensionsordninger i PFA

Følgende grupper er omfattet af pensionsordninger i PFA:

Tjenestemandslignende ansatte i staten samt tjenestemandslignende ansatte, der ikke er omfattet af anden obligatorisk pensionsordning, ved institutioner med mere end 50 pct. statstilskud, (StK og CO II):

Fra 1. april 1988.

Der henvises til Finansministeriets cirkulæreskrivelse af 6. oktober 1988 (LP.nr. 117/88).

Tjenestemandslignende ansatte under Kirkeministeriet, (CO II):

Fra 1. april 1990.

Timelærere ved handelsskolerne, (CO II):

Fra 1. april 1990 (branchefagslærerne).

Fra 1. april 1992 (øvrige kvotalønnede).

Bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut:

(Overenskomstansatte, CO II).

Fra 1. april 1991.

Repetitører ved Det kgl. Teater:

(Overenskomstansatte, CO II).

Fra 1. april 1991.

Musikere ved Det kgl. Teater:

(Overenskomstansatte, CO II).

Fra 1. april 1991.

2.2. Andre pensionsordninger

Pensionskassen for socialrådgivere og socialpædagoger:

Tjenestemandslignende ansatte med uddannelse som socialrådgivere.

Fra 1. april 1988.

Pensionskassen for sygeplejersker:

Tjenestemandslignende ansatte med uddannelse som sygeplejersker.

Fra 1. april 1988.

Der henvises til Finansministeriets cirkulæreskrivelse af 6. august 1990 (APD. nr. 109/90).

3. Optagelsesbetingelser

3.1. Pensionsordninger i PFA

Fra 1. april 1993 stilles der ikke noget krav om 1 års ansættelse som tjenestemandslignende som betingelse for optagelse i StK's, henholdsvis CO II's pensionsordning i PFA.

Der skal herefter betales pensionsbidrag for:

* tjenestemandslignende ansatte i staten og ved tilskudsberettigede institutioner omfattet af StK's og CO II'sforhandlingsret, som ikke er omfattet af en anden obligatorisk pensionsordning, og som er ansat på 1/2 tid eller mere af den til enhver tid gældende arbejdstid.

* timelærere ved handelsskolerne i lønrammerne 13/21/24/25/ og 18/26/29/30, som er ansat på 1/2 tid eller mere af den til enhver tid gældende arbejdstid.

* overenskomstansatte bachelorer ved DMI, overenskomstansatte repetitører ved Det kgl. Teater og overenskomstansatte musikere ved Det kgl. Teater, som er ansat på 1/2 tid eller mere af den til enhver tid gældende arbejdstid.

3.2. Andre pensionsordninger

Der indbetales pensionsbidrag for tjenestemandslignende ansatte med uddannelse som socialrådgivere og sygeplejersker med halv tids beskæftigelse eller derover, og som har været ansat på tjenestemandslignende vilkår i 1 år eller mere.

4. Bidragsstørrelser

4.1. Pensionsordninger i PFA

Pensionsbidragene forhøjes, jf. nedenfor, med virkning fra 1. januar 1993, henholdsvis 1. april 1993. Nedenfor er anført udviklingen i bidragsprocenter af den pensionsgivende løn:

Tjenestemandslignende ansatte i staten og ved tilskudsberettigede institutioner under StKs forhandlingsret:

 

                     Eget bidrag Arbj.giv. bidrag 

 Fra 1. april 1988 til 31. marts 1990:   2 pct.    4 pct. 

 Fra 1. april 1990 til 31. marts 1993:   4 pct.    8 pct. 

 Fra 1. april 1993:            5 pct.    10 pct. 

 Tjenestemandslignende ansatte i staten og ved tilskudsberettigede 

  institutioner under CO IIs forhandlingsret: 

                     Eget bidrag Arbj.giv. bidrag 

 Fra 1. april 1988 til 31. marts 1990:   2 pct.    4 pct. 

 Fra 1. april 1990 til 31. dec. 1992:   4 pct.    8 pct. 

 Fra 1. januar 1993:            5 pct.    10 pct. 

 Tjenestemandslignende ansatte under Kirkeministeriet, (CO II): 

                     Eget bidrag Arbj.giv.bidrag 

 Fra 1. april 1990 til 31. marts 1993:   4 pct.    8 pct. 

 Fra 1. april 1993:            5 pct.    10 pct. 

 Timelærere ved Handelsskolerne, (CO II): 

                     Eget bidrag Arbj.giv. bidrag 

 Fra 1. april 1990* til 31. marts 1993:  4 pct.    8 pct. 

 Fra 1. april 1992** til 31. marts 1993:  4 pct.    8 pct. 

 Fra 1. april 1993:            5 pct.    10 pct. 

* branchefagslærere

øvrige kvotalønnede

Bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut:

(Overenskomstansatte, CO II)

 

                     Eget bidrag Arbj.giv. bidrag 

 Fra 1. april 1991:            5 pct.    10 pct. 

 Repetitører ved Det kgl. Teater: 

 (Overenskomstansatte, CO II) 

                     Eget bidrag Arbj.giv. bidrag 

 Fra 1. april 1991 til 31. marts 1992:   1,5 pct.   3 pct. 

 Fra 1. april 1992 til 31. marts 1993:   4 pct.    8 pct. 

 Fra 1. april 1993:            5 pct.    10 pct. 

 Musikere ved Det kgl. Teater: 

 (Overenskomstansatte, CO II) 

                     Eget bidrag Arbj.giv. bidrag 

 Fra 1. april 1991:            5 pct.    10 pct. 

 4.2. Andre pensionsordninger. 

 Bidragsprocenterne er uændrede siden 1. april 1990. 

 Socialrådgivere: 

                     Eget bidrag Arbj.giv. bidrag 

 Fra 1. april 1988 til 1. april 1990:   2 pct.    4 pct. 

 Fra 1. april 1990:            4 pct.    8 pct. 

 Sygeplejersker: 

                     Eget bidrag Arbj.giv. bidrag 

 Fra 1. april 1988 til 1. april 1990:   2 pct.    4 pct. 

 Fra 1. april 1990:            4 pct.    8 pct. 

5. Den pensionsgivende løn

For alle grupperne, bortset fra bachelorerne, beregnes pensionsbidragene af følgende relative del af den pensionsgivende løn, inkl. procentregulering, på det pågældende skalatrin, jf. tabel 1.1.2 i Finansministeriets lønoversigter:

 

 Eget bidrag:      Pensionsgivende løn: 

 4 pct.            100/96 

 5 pct.            100/95 

Pensionsbidragene for Bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut beregnes af lønnen i henhold til organisationsaftalens §§ 3 og 4, jf. Finansministeriets lønoversigter tabel 3.1.

6. Administration

Pensionsbidragene indbetales som hidtil månedsvis henholdsvis til PFA-Pension, og Pensionskassen for socialrådgivere og socialpædagoger og Pensionskassen for sygeplejersker, til hvem spørgsmål vedrørende indbetalingen kan rettes.

7. Overgangsordning vedrørende supplementsunderstøttelse

For ansatte i staten, der indtil oprettelsen af ovennævnte pensionsordninger har kunnet bevilges understøttelse i henhold til cirkulære af 26. januar 1972 om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste, er der etableret en overgangsordning for bevilling af understøttelse.

Der henvises til Finansministeriets cirkulæreskrivelse af 26. juni 1991, APD nr. 37/91.

8. Tvivlsspørgsmål

Eventuelle tvivlsspørgsmål om, hvorvidt konkrete ansatte skal være omfattet af pensionsordningerne, forelægges skriftligt for Finansministeriet, Administrations- og Personaledepartementet, med oplysning om stillingsbetegnelse, ansættelsesform, centralorganisations tilhørsforhold, ansættelsestidspunkt og beskæftigelsesgrad.

P.M.V.

E.B.

Britta Ljungquist

Redaktionel note
 • (* 1) Udsendt som APD. nr. 89/93