Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ændret procedure ved afskedigelse af tjenestemænd m.fl. i folkeskolen på grund af sygdom


Som led i afbureaukratiseringen er det i den vedtagne ændring af folkeskoleloven bestemt, at uansøgt afsked på grund af sygdom af fastansatte ledere og lærere i folkeskolen ikke længere skal foretages af undervisnings- og forskningsministeren, men af ansættelsesmyndigheden, jf. Undervisnings- og Forskningsministeriets lovbekendtgørelse nr. 438 af 20. juni 1989, § 39 a, stk. 2 og 5, jf. § 39 h, stk. 2.

Ansøgt afsked på grund af sygdom af de pågældende grupper samt af timelærere m.fl. foretages som hidtil af ansættelsesmyndigheden.

Undervisningsministeriets cirkulære af 29. august 1973 om afsked af lærere i folkeskolen på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed (svagelighed) er fortsat gældende.

Fra 1. januar 1990 er det ansættelsesmyndigheden, der skal indhente de i cirkulærets pkt. ad § 5 omtalte udtalelser, jf. tjenestemandslovens § 31, stk. 1 og 3.

For at gøre høringsproceduren i Finansministeriet så enkel som muligt har Finansministeriet udarbejdet vedlagte blanket (Fi. 00.11-214(12-89)). Den forudsættes anvendt af ansættelsesmyndigheden, når en sag om eventuel afsked af en folkeskolelærer på grund af sygdom forelægges Finansministeriet.

Den udfyldte blanket med de relevante bilag kan indsendes til Finansministeriet uden følgeskrivelse, og Finansministeriets svar vil blive fremsendt direkte til kommunen.

Det understreges, at 1 eksemplar af sygedagslisten for den pågældende samt seneste udskrift fra lærerregistret om den pågældendes pensionsalder altid skal vedlægges blanketten. Endvidere vedlægges de lægelige oplysninger i lukket kuvert.

Blanketter kan rekvireres i Administrations- og Personaledepartementet, 5. kt. tlf. 33 92 42 37 eller 33 92 42 94.

Fortrykt kuvert (Fi. 00.11-152 b) til brug for de lægelige oplysninger kan rekvireres i Statens Informationstjeneste tlf. 33 92 92 00.

P.M.V.

E.B.

Lene Larsen

Officielle noter

Ingen