Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om statens tjenestebiler (* 1) (* 2)


(Til samtlige ministerier mv.)

§ 1 . Statens tjenestebiler må ikke anvendes til formål, der er tjenesten uvedkommende.

§ 2. Inden for sit område fastsætter den enkelte minister i øvrigt regler om brugen af tjenestebiler.

Stk. 2. Teknisk og administrativ vejledning kan indhentes ved henvendelse til Rigspolitichefen.

§ 3. Da staten er selvforsikrer, tegnes der ikke kasko- elle r ansvarsforsikring for statens biler ved benyttelse her i landet.

Stk. 2. Ved kørsel i udlandet kan der tegnes ansvarsforsikring samt tillige forsikringer af type og indhold, som kræves i det pågældende land.

§ 4. Cirkulæret har virkning fra 1. november 1994. Samtidig ophæves cirkulære af 21. januar 1985 om anskaffelse m.v. af tjenestebiler til personbefordring (* 3) samt cirkulære af 2. september 1987 om benyttelse mv. af statens tjenestemotorkøretøjer (* 4).

Finansministeriet

Den 10. oktober 1994

Mogens Lykketoft

Redaktionel note
  • (* 4) Offentliggjort i Ministerialtidende som nr. 132, samt forefindes i Retsinformation
  • (* 3) Offentliggjort i Ministerialtidende som nr. 11, samt forefindes i Retsinformation
  • (* 2) Optaget i Personaleadministrativ Vejledning, kap. 23
  • (* 1) Udsendt som Fmst. nr. 101/94