Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Cirkulære om hovedaftale mellem Finansministeriet og statsansattes kartel, overenskomstsektionen (* 1)


CIRKULÆRE

Generelle bemærkninger

Bemærkninger til hovedaftalens enkelte

bestemmelser

Til § 2. Ledelsesretten

Til § 3. Forhandlingsretten

HOVEDAFTALE

Hovedaftalens område

Samarbejde og organisationsfrihed

Ledelsesretten

Overenskomstindgåelse og -opsigelse

Fredspligt

Arbejdsstandsning

Mægling og voldgift

Aftalebrud

Optagelse og udmeldelse

Ikrafttrædelse og opsigelse

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Finansministeriet og StK har indgået vedlagte hovedaftale, som omfatter:

alle, der er ansat efter den med StK indgåede fællesoverenskomst, og

alle, der er ansat efter en overenskomst indgået med en eller flere af de organisationer, der er medlem af overenskomstsektionen i StK.

Bemærkninger til hovedaftalens enkelte bestemmelser

Denne hovedaftale afløser hovedaftale mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Overenskomstsektionen, af 1988 (LP.nr. 66/88 af 20. juni 1988).

Hovedaftalen er tilpasset det kompleks af kollektive aftaler, som fællesoverenskomsten og organisationsaftalerne med de enkelte organisationer udgør.

Regler om afskedigelse af arbejdstagere og tillidsrepræsentanter findes nu i et fælles regelsæt, der bl.a. omfatter alle ansatte i henhold til en overenskomst, indgået mellem StK-organisationerog Finansministeriet. Rgglerne er optrykt i fællesoverenskomsten med StK.

Til § 2. Ledelsesretten

Formuleringen indebærer ikke noget indgreb i ledelsesretten, således som denne er fastlagt blandt andet ved afgørelser fra Arbejdsretten og fra de faglige voldgiftsretter, men det understreges, at ledelsesretten skal udøves i overensstemmelse med de kollektive aftaler og med reglerne om samarbejdsudvalg.

Til § 3. Forhandlingsretten

Formuleringen indebærer ikke nogen indskrænkning i den eksisterende forhandlingsadgang for de enkelte medlemsorganisationer.

For så vidt angår spørgsmål, der forhandles i de enkelte ministerier og institutioner, skal Finansministeriet henstille, at StK's medlemsorganisationer opnår samme forhandlingsadgang som tjenestemændenes organisationer på områder, der er fælles for de to grupper af ansatte.

Finansministeriet

Administrations- og Personaledepartementet

Den 27. november 1991

P.M.V.

E.B.

Hanne Josephsen

HOVEDAFTALE MELLEM

FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES

KARTEL , OVERENSKOMSTSEKTIONEN

Hovedaftalens område

Denne hovedaftale har bindende virkning for

- de ministerier, styrelser og institutioner, der er omfattet af en kollektiv aftale, indgået af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og StK eller en organisation, der er medlem af StK, og for

- StK og organisationer, der er tilsluttet StK og har indgået en aftale som nævnt samt for medlemmer af disse organisationer, der er omfattet af en sådan aftale.

     § 1. Samarbejde og organisationsfrihed

Finansministeriet og StK er enige om at fremme et godt samarbejde samt virke for rolige og stabile arbejdsforhold på tjenestestederne.

Stk. 2. Finansministeriet vil hverken direkte eller indirekte lægge hindringer i vejen for, at medarbejdere organiserer sig i en organisation tilsluttet StK.

     § 2. Ledelsesretten

Arbejdsgiverne udøver ledelsesretten i overensstemmelse med de i de kollektive aftaler indeholdende bestemmelser og i samarbejde med arbejdstagerne og deres tillidsrepræsentanter i henhold til de mellem Finansministeriet og StK eller StK's medlemsorganisationer til enhver tid gældende aftaler.

     § 3. Overenskomstindgåelse og -opsigelse

Finansministeriet anerkender StK som forhandlingsberettiget organisation på det af nærværende hovedaftale omfattede område.

Stk. 2. Parterne er enige om, at bestemmelser om løn- og øvrige arbejdsvilkår bør fastsættes ved kollektiv aftale med StK eller StK's medlemsorganisationer.

Stk. 3. Forhandling om indgåelse af ny kollektiv aftale, efter at en sådan er opsagt, eller om indgåelse af kollektiv aftale på et nyt område, optages snarest og senest 1 måned efter, at begæring om forhandling er fremsat. Dog kan hovedaftaleparterne fastsætte en anden frist i forbindelse med de generelle forhandlinger om aftalefornyelser. Forhandling om indgåelse af ny aftale tilrettelægges således, at ny kollektiv aftale søges indgået, forinden den opsagte aftale udløber.

Stk. 4. Såfremt kollektiv aftale med StK (fællesoverenskomsten) opsiges, betragtes alle hertil knyttede aftaler (organisationsaftaler mv.) ligeledes som opsagt.

Stk. 5. Såfremt kollektiv aftale med en medlemsorganisation (organisationsaftale) opsiges, betragtes tilknytningen til fællesoverenskomsten ligeledes som opsagt.

     § 4. Fredspligt

Selv om en kollektiv aftale er opsagt og udløbet, er aftalens parter dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil anden aftale er indgået, eller arbejdsstandsning er iværksat i overensstemmelse med reglerne i § 5.

     § 5. Arbejdsstandsning

Parterne anerkender hinandens ret til at varsle og iværksætte arbejdsstandsning efter nedenstående regler. For StK's vedkommende tilkommer retten de enkelte medlemsorganisationer.

Stk. 2. Beslutning om at iværksætte arbejdsstandsning tilkendegives den anden overenskomstpart og henholdsvis Finansministeriet/StK ved særligt og anbetalet brev, mindst 1 måned før den iværksættes.

Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte skrivelse skal angive arbejdsstandsningens karakter og nærmere omfang.

Stk. 4. Arbejdsstandsning kan ikke omfatte

a. medlemmer, hvis medvirken i Finansministeriet eller i ministerier og styrelser, der af Finansministeriet er bemyndiget til at indgå overenskomster, er nødvendig for forhandlingernes afslutning eller konfliktens ophør, eller

b. medlemmer, der er undtaget eller undtages ved aftale, eller

c. militært ansat personel og personel ansat ved Civilforsvarskorpset.

Stk. 5. Som arbejdsstandsning betragtes strejke, lockout, blokade og boykot.

Stk. 6. Ved arbejdsstandsningens ophør genoptager arbejdstagerne uden unødigt ophold deres arbejde på de tjenestesteder, hvor de var ansat. Der må ikke fra nogens side finde fortrædelse sted i anledning af arbejdsstandsningen.

Stk. 7. Aftaleparterne er forpligtet til ikke at understøtte, men med alle rimelige midler hindre overenskomststridige arbejdsstandsninger og, såfremt overenskomststridige arbejdsstandninger finder sted, at søge disse bragt til ophør.

     § 6

Når der er indgået en kollektiv aftale, kan der inden for det område, som aftalen omfatter, og så længe den er gældende, ikke etableres arbejdsstandsning, medmindre der er hjemmel herfor i »Norm for regler for behandling af faglig strid« eller kollektiv aftale.

Stk. 2. Varsling af sympatistrejke eller sympatilockout finder sted i henhold til reglerne i § 5.

     § 7. Mægling og voldgift

Enhver uenighed om forståelsen af en kollektiv aftale, indgået med StK eller StK's medlemsorganisationer, kan af hver af aftaleparterne søges bilagt ved mægling, eventuelt ved voldgift, efter nedenstående regler:

Stk. 2. Såfremt en af aftaleparterne forlanger det, skal striden søges bilagt ved et mæglingsmøde, der afholdes inden for en frist af 2 uger. Fristen kan ved aftale forlænges.

Såfremt uenigheden vedrører forståelsen af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, skal StK forud tilkendegive, hvem der møder i sagen:

- Statsansattes Kartel alene

- Statsansattes Kartel sammen med den/de berørte medlemsorganisationer

- den/de berørte medlemsorganisationer alene.

Finansministeriet er i principielle sager berettiget til at gøre indsigelse, såfremt Statsansattes Kartel agter at lade sig repræsentere ved den/de berørte medlemsorganisationer alene.

Mæglingsmøde om forståelsen af kollektive aftaler mellem Finansministeriet og StK's medlemsorganisationer sker med deltagelse af Finansministeriet og den/de faglige organisationer, der er part(er) i aftalen.

Mæglingsmøde om forståelsen af kollektive aftaler, der efter bemyndigelse fra Finansministeriet er indgået med StK's medlemsorganisationer, sker med deltagelse af aftaleparterne.

Stk. 3. Opnås der ikke ved denne mægling en løsning af striden, kan sagen af hver af aftaleparterne henvises til endelig afgørelse ved en voldgiftsret, der består af 4 medlemmer, hvoraf hver aftalepart vælger 2, samt en opmand, der udpeges af voldgiftsrettens medlemmer.

Stk. 4. Såfremt der ikke opnås enighed om udpegning af opmanden, anmodes Arbejdsrettens formand om at udpege denne.

     § 8. Aftalebrud

I tilfælde af påstået brud på en kollektiv aftale, indgået med StK's medlemsorganisation, skal der, inden klage indbringes for Arbejdsretten, afholdes fællesmøde under hovedorganisationernes medvirken.

Er det påståede aftalebrud en arbejdsstandsning, jf. § 6, og denne ikke forinden er ophørt, skal fællesmødet afholdes omgående og senest dagen efter arbejdsstandsningens iværksættelse. På fællesmødet skal de til grund for arbejdsstandsningen liggende omstændigheder klarlægges, og - hvor arbejdsstandsningen kan være opstået på grund af misforståelser - forsøges løst.

Stk. 2. I tilfælde af påstået brud på en kollektiv aftale, ingået med StK, skal der, inden klage indbringes for Arbejdsretten, afholdes møde under aftaleparternes medvirken.

Stk. 3. I sager om fortolkning af eller påstand om brud på denne hovedaftale skal møde afholdes under hovedaftaleparternes medvirken.

     § 9. Optagelse og udmeldelse

Organisationer, der tilslutter sig StK, samt disses medlemmer bliver umiddelbart ved optagelsen i StK omfattet af denne hovedaftale.

Stk. 2. Organisationer, der er tilsluttet StK, kan ikke ved at melde sig ud af centralorganisationen løse sig fra de forpligtelser, de ved nærværende hovedaftale er gået ind på. For at opnå frigørende virkning skal nedennævnte betingelser være opfyldt:

     1. Organisationen skal have opsagt hovedaftalen i overensstemmelse med § 10, stk. 1,

     2. ny kollektiv aftale skal være indgået og trådt i kraft.

     § 10. Ikrafttrædelse og opsigelse

Denne hovedaftale træder i kraft straks og er gældende, indtil den opsiges med mindst 6 måneders varsel til en 1. oktober.

Stk. 2. For så vidt angår forhold, der reguleres i denne hovedaftale, bortfalder enhver bestemmelse herom i de af hovedaftalen omfattede kollektive aftaler (overenskomster, protokollater og cirkulærer mv.).

Stk. 3. Parterne er enige om, at hovedaftalen kan genforhandles uden opsigelse, såfremt der på det øvrige arbejdsmarked måtte ske ændringer, som har relation til indholdet af denne aftale.

Stk. 4. Umiddelbart efter opsigelsen optages forhandlinger om en ny hovedaftale.

Stk. 5. Er forhandlinger om en fornyelse af hovedaftalen efter stedfunden opsigelse ikke afsluttet til den pågældende 1. oktober, gælder hovedaftalen, uanset at opsigelsestidspunktet overskrides, indtil de ikraftværende kollektive aftaler afløses af nye, og hovedaftalen bortfalder da ved de nye kollektive aftalers ikrafttræden.

København, den 21. juni 1991

Statsansattes Kartel Finansministeriet

    P.M.V.

Ove Hygum E.B. Niels Paludan

Officielle noter

(* 1) Udsendt som APD.nr. 100/91